Trắc nghiệm: Ôn tập các số đến 100000 Toán 4

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Số $4679$ được đọc là:

A. Bốn nghìn sáu trăm bảy chín

B. Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín

C. Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín

D. Bốn nghìn chín trăm sáu mươi bảy

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số mười ba nghìn sáu trăm linh năm được viết là:

\(A.\,13506\)

\(B.\,13605\)

\(C.\,15603\)

\(D.\,10653\)

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn


Kéo thả hoặc bấm chọn số thích hợp vào chỗ trống:

\(14000\)
\(13500\)
\(14500\)
\(13990\)
\(12000\);\(13000\); ..... ;\(15000\)
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chữ số \(9\) trong số \(56931\) thuộc hàng nào?

A. Hàng chục nghìn

B. Hàng nghìn

C. Hàng trăm

D. Hàng chục

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của chữ số \(5\) trong số \(85246\) là:

A. \(50\)

B. \(500\)

C. \(5000\)

D. \(50000\)

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả số thích hợp để điền vào ô trống:

\(99999\)
\(99998\)
\(99996\)
\(24688\)
Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là .....
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Viết số $4936$ thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: \(8946 = 8000 + 900 + 40 + 6\)

A. $4936 = 4000 + 9000 + 30 + 6$

B. $4936 = 4000 + 90 + 300 + 6$

C. $4936 = 400 + 9000 + 30 + 6$

D. $4936 = 4000 + 900 + 30 + 6$

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn số thích hợp để điền vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu: \(9000 + 500 + 20 + 3 = 9523\)

\(2506\)
\(6502\)
\(6205\)
\(6250\)
\(6000 + 200 + 5 = \) .....
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số tròn chục liền trước số một trăm nghìn viết là:

A. $99999$

B. $99990$

C. $99900$

D. $100010$

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bé nhất có tổng các chữ số bằng \(22\) là 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Số $4679$ được đọc là:

A. Bốn nghìn sáu trăm bảy chín

B. Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín

C. Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín

D. Bốn nghìn chín trăm sáu mươi bảy

Đáp án

B. Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín

Phương pháp giải :

Khi đọc số ta đọc từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.

Lời giải chi tiết :

Số $4679$ được đọc là bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số mười ba nghìn sáu trăm linh năm được viết là:

\(A.\,13506\)

\(B.\,13605\)

\(C.\,15603\)

\(D.\,10653\)

Đáp án

\(B.\,13605\)

Phương pháp giải :

Khi viết số ta viết các chữ số từ trái sang phải, hay từ hàng cao đến hàng thấp.

Lời giải chi tiết :

Số mười ba nghìn sáu trăm linh năm được viết là $13605$.

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn


Kéo thả hoặc bấm chọn số thích hợp vào chỗ trống:

\(14000\)
\(13500\)
\(14500\)
\(13990\)
\(12000\);\(13000\); ..... ;\(15000\)
Đáp án
\(14000\)
\(13500\)
\(14500\)
\(13990\)
\(12000\);\(13000\);
\(14000\)
;\(15000\)
Phương pháp giải :

Xác định dãy số đã cho là các số tròn nghìn liên tiếp, từ đó tìm được số còn thiếu điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết :

Dãy số đã cho là các số tròn nghìn liên tiếp (hai số liên tiếp hơn kém nhau \(1000\) đơn vị).

Ta có: \(13000+1000=14000\).

Ta có dãy số: \(12000;13000; 14000; 15000\).

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là \(14000\).

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chữ số \(9\) trong số \(56931\) thuộc hàng nào?

A. Hàng chục nghìn

B. Hàng nghìn

C. Hàng trăm

D. Hàng chục

Đáp án

C. Hàng trăm

Phương pháp giải :

Các chữ số từ phải sang trái lần lượt là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.

Lời giải chi tiết :

Số \(56931\) gồm \(5\) chục nghìn, \(6\) nghìn, \(9\) trăm, \(3\) chục, \(1\) đơn vị.

Vậy chữ số \(9\) trong số \(56931\) thuộc hàng trăm.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của chữ số \(5\) trong số \(85246\) là:

A. \(50\)

B. \(500\)

C. \(5000\)

D. \(50000\)

Đáp án

C. \(5000\)

Phương pháp giải :

Xác định chữ số \(5\) thuộc hàng nào sau đó xác định giá trị của chữ số đó.

Lời giải chi tiết :

Chữ số \(5\) trong số \(85246\) thuộc hàng nghìn nên giá trị của chữ số \(5\) trong số \(85246\) là \(5000\).

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả số thích hợp để điền vào ô trống:

\(99999\)
\(99998\)
\(99996\)
\(24688\)
Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là .....
Đáp án
\(99999\)
\(99998\)
\(99996\)
\(24688\)
Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là
\(99998\)
Phương pháp giải :

Số chẵn là các số có chữ số tận cùng là \(0\); \(2\); \(4\); \(6\); \(8\).

Lời giải chi tiết :

Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là \(99998\).

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Viết số $4936$ thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: \(8946 = 8000 + 900 + 40 + 6\)

A. $4936 = 4000 + 9000 + 30 + 6$

B. $4936 = 4000 + 90 + 300 + 6$

C. $4936 = 400 + 9000 + 30 + 6$

D. $4936 = 4000 + 900 + 30 + 6$

Đáp án

D. $4936 = 4000 + 900 + 30 + 6$

Phương pháp giải :

Xác định các chữ số thuộc hàng nào rồi xác định giá trị của từng chữ số đó, sau đó viết số thành tổng các số hạng.

Lời giải chi tiết :

Số \(4936\) gồm \(4\) nghìn, \(9\) trăm, \(3\) chục, \(6\) đơn vị.

Do đó $4936 = 4000 + 900 + 30 + 6$.

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn số thích hợp để điền vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu: \(9000 + 500 + 20 + 3 = 9523\)

\(2506\)
\(6502\)
\(6205\)
\(6250\)
\(6000 + 200 + 5 = \) .....
Đáp án
\(2506\)
\(6502\)
\(6205\)
\(6250\)
\(6000 + 200 + 5 = \)
\(6205\)
Phương pháp giải :

Dựa vào ví dụ mẫu để xác định hàng của các chữ số.

Lời giải chi tiết :

Số viết được dưới dạng tổng \(6000 + 200 + 5\) gồm \(6\) nghìn, \(2\) trăm, \(0\) chục, \(5\) đơn vị.

Do đó \(6000 + 200 + 5 = 6205\).

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số tròn chục liền trước số một trăm nghìn viết là:

A. $99999$

B. $99990$

C. $99900$

D. $100010$

Đáp án

B. $99990$

Phương pháp giải :

- Viết số một trăm nghìn.

- Số tròn chục liền trước số một trăm nghìn = số một trăm nghìn – 10.

- Lưu ý: Khi viết số ta viết số từ trái sang phải hay từ hàng cao tới hàng thấp.

Lời giải chi tiết :

Số một trăm nghìn viết là $100000$.

Các số tròn chục hơn hoặc kém nhau \(10\) đơn vị.

Ta có: \( 100000 - 10=99990\).

Vậy số tròn chục liền trước số $100000$ là $99990$.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bé nhất có tổng các chữ số bằng \(22\) là 

Đáp án

Số bé nhất có tổng các chữ số bằng \(22\) là 

Phương pháp giải :

- Lập luận để suy ra số cần tìm có \(3\) chữ số.

- Tìm chữ số hàng trăm và sử dụng gợi ý tổng các chữ số bằng \(22\) để tìm tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị, từ đó tìm được hai chữ số đó.

Lời giải chi tiết :

Số cần tìm có \(3\) chữ số vì số lớn nhất có hai chữ số là \(99\) mà $9 + 9 = 18\;{\rm{ }}\left( {18 < 22} \right)$.

Số cần tìm là số bé nhất có \(3\) chữ số thì:

- Nếu chữ số hàng trăm bằng \(1\)  thì tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: $22 - 1 = 21$ (loại vì số lớn nhất có hai chữ số có tổng bằng $18$).

- Nếu chữ số hàng trăm bằng \(2\) thì tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: $22 - {\rm{2}} = 20$ (loại vì số lớn nhất có hai chữ số có tổng bằng $18$).
- Nếu chữ số hàng trăm bằng \(3\) thì tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: $22 - 3 = 19$ (loại vì số lớn nhất có hai chữ số có tổng bằng $18$).

- Nếu chữ số hàng trăm bằng \(4\) thì tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: $22 - 4 = 18$ (chọn vì số lớn nhất có hai chữ số có tổng bằng $18$).

Nên số cần tìm có chữ số hàng trăm là \(4\) và chữ số hàng chục và hàng đơn vị là \(9\).

Do đó, số bé nhất có tổng các chữ số bằng \(22\) là \(499\).

close