Trắc nghiệm: Phép trừ Toán 4

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho phép tính: \(4025 - 98\). Trong các cách tính sau, cách tính nào đúng?

A. \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,4025}\\{98}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,3045}\end{array}\)            

B. $\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{4025}\\{\,\,\,\,\,9\,\,\,8\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,3117}\end{array}$

C. \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,4025}\\{\,\,\,\,\,\,98}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,3927}\end{array}\)

D.\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,4025}\\{\,\,\,\,\,\,98}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,3937}\end{array}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,4025}\\{\,\,\,\,\,\,98}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,3927}\end{array}\)

Phương pháp giải :

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Lời giải chi tiết :

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,4025}\\{\,\,\,\,\,\,98}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,3927}\end{array}\)      

Vậy \(4025 - 98 = 3927\).

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thực hiện phép tính: \(80508 - 4936 \)

A. \(31148\)    

B. \(32148\)    

C. \(76672\)    

D. \(75572\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. \(75572\)

Phương pháp giải :

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Lời giải chi tiết :

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,80508}\\{\,\,\,4936}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,75572}\end{array}\)      

Vậy \(80508 - 4936 = 75572\).

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống


Điền số thích hợp vào ô trống:

\(964554 - 357468 = \)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(964554 - 357468 = \)

Phương pháp giải :

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Lời giải chi tiết :

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,964554}\\{\,357468}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,607086}\end{array}\)  

 \(964554 - 357468 = 607086\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(607086\).

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

\(73041 - 5828 = 14761\). Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Thực hiện tính phép tính đã cho sau đó so sánh với kết quả của đề bài.

Lời giải chi tiết :

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,73041}\\{\,\,\,\,5828}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,67213}\end{array}\)  

 \(73041 - 5828 = 67213\)

Vậy phép tính đã cho là sai.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$7428 - 1565 + 3026 = $

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$7428 - 1565 + 3026 = $

Phương pháp giải :

Biểu thức có phép cộng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}7428 - 1565 + 3026\\ = 5863 + 3026\\ = 8889\end{array}$

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(8889\).

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(x\), biết \(6095 - x = 2816\).

A. \(x = 3279\)

B. \(x = 3389\)

C. \(x = 4879\)

D. \(x = 8911\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. \(x = 3279\)

Phương pháp giải :

\(x\) ở vị trí số trừ, muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}6095 - x = 2816\\x = 6095 - 2816\\x = 3279\end{array}\)

Vậy \(x=3279\).

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(256 + 148 \times 3 - 309 = \)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(256 + 148 \times 3 - 309 = \)

Phương pháp giải :

Biểu thức có phép nhân, phép cộng và phép trừ, ta thực hiện phép tính nhân trước, phép cộng và phép trừ sau.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}256 + 148 \times 3 - 309\\ = 256 + 444 - 309\\ = 700 - 309\\ = 391\end{array}\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(391\).

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(y\) biết: $y + 32487 = 63048 - 2827$.

A. $y = 27743$

B. $y = 92718$

C. $y = 92708$          

D. $y = 27734$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. $y = 27734$

Phương pháp giải :

- Thực hiện tính vế phải trước.

- Vị trí \(y\) cần tìm là số hạng chưa biết, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết :

 $\begin{array}{l}y + 32487 = 63048 - 2827\\y + 32487 = 60221\\y = 60221 - 32487\\y = 27734\end{array}$

Vậy \(y=27734\).

Câu hỏi 9 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào chỗ trống:

\(>\)
\(<\)
\(=\)
\(8153 - 3871\) ..... \(12044 - 7762\)
Đáp án của giáo viên lời giải hay
\(>\)
\(<\)
\(=\)
\(8153 - 3871\)
\(=\)
\(12044 - 7762\)
Phương pháp giải :

Tính giá trị ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(8153 - 3871\, = 4282\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12044 - 7762 = 4282\)

Mà \(4282 = 4282\).

Vậy \(8153 - 3871\, = \,12044 - 7762\).

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo miếng ghép màu xanh với miếng ghép màu nâu tương ứng để tạo thành đáp án đúng


Ghép phép tính ở cột màu xanh với phép tính ở cột màu nâu để được hai phép tính có kết quả bằng nhau:

\(925 + 146\)

\(31045 - 12888\)

\(228 \times 4\)

\(711:3 + 587\)

\(1302 - 78 \times 5\)

\(1700 - 629\)

\(8080 - 7256\)

\(56289 - 38132\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(925 + 146\)

\(1700 - 629\)

\(31045 - 12888\)

\(56289 - 38132\)

\(228 \times 4\)

\(1302 - 78 \times 5\)

\(711:3 + 587\)

\(8080 - 7256\)

Phương pháp giải :

Tính giá trị của từng phép tính ở cả hai cột, sau đó nối các ô có kết quả bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

$\begin{array}{l}925 + 146 = 1071;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1302 - 78 \times 5 = 1302 - 390 = 912;\\31045 - 12888 = 18157;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1700 - 629 = 1071;\\228 \times 4 = 912;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8080 - 7256 = 824;\\711:3 + 587 = 237 + 587 = 824;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,56289 - 38132 = 18157\end{array}$

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quận Cầu Giấy trồng được \(13625\) cây xanh. Quận Đống Đa trồng ít hơn quận Cầu Giấy là \(780\) cây.


Vậy cả hai quận trồng được 

 cây.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Quận Cầu Giấy trồng được \(13625\) cây xanh. Quận Đống Đa trồng ít hơn quận Cầu Giấy là \(780\) cây.


Vậy cả hai quận trồng được 

 cây.

Phương pháp giải :

- Tính số cây quận Đống Đa trồng được ta lấy số cây quận Cầu Giấy trồng được trừ đi \(780\)  cây.

- Tính số cây hai quận trồng được ta lấy số cây quận Cầu Giấy trồng được cộng với số cây quận Đống Đa trồng được.

Lời giải chi tiết :

Quận Đống Đa trồng được số cây xanh là:

            \(13625 - 780 = 12845\) (cây)

Cả hai quận trồng được số cây xanh là:

            \(13625 + 12845 = 26470\) (cây)

                                    Đáp số: \(26470\) cây.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là \(26470\).

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một nhà máy trong hai tháng sản xuất được \(38675kg\) đường. Biết tháng thứ nhất nếu sản xuất thêm \(238kg\) thì sẽ sản xuất được \(20\) tấn đường. Hỏi tháng thứ hai nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A. \(18437kg\)

B. \(18913kg\)

C. \(18675kg\)

D. \(19762kg\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. \(18913kg\)

Phương pháp giải :

- Đổi \(20\) tấn sang đơn vị ki-lô-gam: \(20\) tấn \( = \,20000kg\).

- Tính số đường thực tế tháng thứ nhất sản xuất được ta lấy \(20000kg\) trừ đi \(238kg\).

- Tính số đường tháng thứ hai sản xuất được ta lấy tổng số đường sản xuất trong hai tháng trừ đi số đường tháng thứ nhất sản xuất được.

Lời giải chi tiết :

Đổi: \(20\) tấn \( = \,\,20000kg\)

Tháng thứ nhất nhà máy sản xuất được số ki-lô-gam đường là:

                        \(20000 - 238 = 19762\,\,(kg)\)

Tháng thứ hai nhà máy sản xuất được số ki-lô-gam đường là:

                        \(38675 - 19762\, = 18913\,(kg)\)

                                                            Đáp số: \(18913kg\).

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi thực hiện phép trừ hai số, một bạn đã sơ ý viết sai như sau: ở số trừ có \(2\) chữ số cuối cùng là \(28\) đã viết thành \(82\) nên phép trừ sai có kết quả là $1945$. Vậy hiệu đúng của hai số đó là:

A. \(1891\)      

B. \(1889\)

C. \(1973\)      

D. \(1999\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. \(1999\)

Phương pháp giải :

- Tìm số đơn vị mà số trừ tăng thêm.

- Áp dụng tính chất: nếu giữ nguyên số bị trừ, số bị trừ tăng thêm bao nhiêu đơn vị thì hiệu giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Ở số trừ có \(2\) chữ số cuối cùng là \(28\) đã bị viết sai thành \(82\) nên số trừ đã tăng thêm số đơn vị là: 

${\rm{82}} - 28 = 54$ (đơn vị)

Khi số trừ tăng thêm \(54\) đơn vị thì hiệu giảm bớt \(54\) đơn vị.

Theo đề bài phép trừ sai có kết quả là $1945$, do đó hiệu đúng giảm đi \(54\) đơn vị thì được hiệu sai là $1945$.

Vậy hiệu đúng là: 

         $1945 + 54 = {\rm{ }}1999$

close