Trắc nghiệm: Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ Toán 4

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất: \(a + b - 2\) được gọi là:

A. Biểu thức có chứa chữ      

B. Biểu thức có chứa một chữ           

C. Biểu thức có chứa hai chữ

D. Biểu thức có chứa ba chữ

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức có chứa ba chữ?

A. \(276 + 154 - 99\)

B. \(a - b \times 5 + 256\)

C. \(m \times n:8\)

D. \(a + b - c \times 7\)

Câu 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Với a = 4 637 và b = 8 892 thì giá trị của biểu thức  a + b là:

A. 13 529

B. 13 519

C. 13 429

D. 13 419

Câu 4 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Nếu \(a = 84\) và \(b = 47\) thì giá trị của biểu thức \(a + b \times 5\) là 

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Với $a = 23658,{\rm{ }}b = 57291$ và $c = 33608$ thì biểu thức $a + b - c$ có giá trị là:

A. \(47371\)    

B. \(47361\)

C. \(47351\)    

D. \(47341\)

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai


Nếu a = 4 529, b = 3 073 và c = 7 thì biểu thức  a + b : c - 357 có giá trị là 4 601

Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Nếu \(7 < m < 9\) và \(n\) là số chẵn lớn nhất có ba chữ số thì giá trị của biểu thức: \(1088:m\,\, + n \times 2\) là

Câu 8 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chu vi hình tam giác ABC với số đo các cạnh $a,{\rm{ }}b,{\rm{ }}c$ lần lượt là $354cm,{\rm{ }}246cm$ và $558cm$ là

$cm$

Câu 9 :

Một hình chữ nhật có chiều dài là \(a\), chiều rộng là \(b\) (\(a\) và \(b\) cùng đơn vị đo).

Câu 9.1

Công thức tính chu vi của hình chữ nhật đó là:

 • A

  \(a + b \times 2\)

 • B

  \((a + b) \times 2\)

 • C

  \(a \times 2 + b\)

 • D

  \(a + b\)

Câu 9.2

Nếu \(a = 275cm\) và \(b = 168cm\) thì chu vi hình chữ nhật đó là:

 • A

  \(443cm\)

 • B

  \(718cm\)

 • C

  \(611cm\)

 • D

  \(886cm\)

Câu 10 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

\(>\)
\(<\)
\(=\)
Với a = 65 102, b = 13 859 và c = 3 thì:    
a - b x c + 9 768 ..... 33 293
Câu 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hai biểu thức: $P = 268 + 57 \times m - 1659:n$ và $Q = (1085 - 35 \times n):m + 4 \times h$.

So sánh giá trị của 2 biểu thức \(P\) và \(Q\)  biết \(m = 8,\,\,n = 7,\,\,h = 58\).

A. \(P > Q\)    

B. \(P = Q\)

C. \(P < Q\)

Câu 12 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biểu thức \(2018 - (m + n)\) có giá trị lớn nhất khi  


\(m=\)


\(n=\)

Câu 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho biểu thức $P = a + a + a + a + a + a + 1010 + b + b + b + b + b + b - 2018.$

Giá trị của biểu thức \(P\) với $a + b = 468$ là:

A. \(1332\)

B. \(1800\)

C. \(1900\)

D. \(3816\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất: \(a + b - 2\) được gọi là:

A. Biểu thức có chứa chữ      

B. Biểu thức có chứa một chữ           

C. Biểu thức có chứa hai chữ

D. Biểu thức có chứa ba chữ

Đáp án

C. Biểu thức có chứa hai chữ

Phương pháp giải :

Biểu thức có chứa hai chữ bao gồm số, dấu tính và hai chữ.

Lời giải chi tiết :

Biểu thức \(a + b - 2\) bao gồm số, dấu tính (dấu + và dấu - ) và hai chữ \(a,\, b\).

Vậy \(a + b - 2\) được gọi là biểu thức có chứa hai chữ.

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức có chứa ba chữ?

A. \(276 + 154 - 99\)

B. \(a - b \times 5 + 256\)

C. \(m \times n:8\)

D. \(a + b - c \times 7\)

Đáp án

D. \(a + b - c \times 7\)

Phương pháp giải :

Áp dụng lí thuyết: biểu thức có chứa ba chữ bao gồm số, dấu tính và ba chữ.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(276 + 154 - 99\) là biểu thức chỉ gồm các số.

\(a - b \times 5 + 256\) và \(m \times n:8\) là các biểu thức có chứa hai chữ.

\(a + b - c \times 7\) là biểu thức có chứa ba chữ.

Câu 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Với a = 4 637 và b = 8 892 thì giá trị của biểu thức  a + b là:

A. 13 529

B. 13 519

C. 13 429

D. 13 419

Đáp án

A. 13 529

Phương pháp giải :

Thay a = 4 637 và b = 8 892 vào biểu thức a + b rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết :

Nếu a = 4 637 và b = 8 892 thì a + b = 4 637 + 8 892 = 13 529

 

Câu 4 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Nếu \(a = 84\) và \(b = 47\) thì giá trị của biểu thức \(a + b \times 5\) là 

Đáp án

Nếu \(a = 84\) và \(b = 47\) thì giá trị của biểu thức \(a + b \times 5\) là 

Phương pháp giải :

Thay \(a = 84\) và \(b = 47\) vào biểu thức  rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết :

Nếu \(a = 84\) và \(b = 47\) thì biểu thức \(a + b \times 5 = 84 + 47 \times 5 = 84 + 235 = 319.\)

Vậy \(a = 84\) và \(b = 47\) thì giá trị của biểu thức \(a + b \times 5\) là \(319\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(319\).

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Với $a = 23658,{\rm{ }}b = 57291$ và $c = 33608$ thì biểu thức $a + b - c$ có giá trị là:

A. \(47371\)    

B. \(47361\)

C. \(47351\)    

D. \(47341\)

Đáp án

D. \(47341\)

Phương pháp giải :

- Thay $a = 23658,{\rm{ }}b = 57291$ và $c = 33608$ vào biểu thức $a + b - c$ rồi tính giá trị biểu thức đó.

- Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Nếu $a = 23658,{\rm{ }}b = 57291$ và $c = 33608$ thì  $a + b - c = 23658 + 57291 - 33608 = 80949 - 33608 = 47341$

Vậy với $a = 23658,{\rm{ }}b = 57291$ và $c = 33608$ thì biểu thức $a + b - c$ có giá trị là \(47341\).

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai


Nếu a = 4 529, b = 3 073 và c = 7 thì biểu thức  a + b : c - 357 có giá trị là 4 601

Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Thay  vào biểu thức  rồi tính giá trị biểu thức đó, sau đó so sánh với kết quả đề bài cho.

Lời giải chi tiết :

Nếu a = 4 529, b = 3 073 và c = 7 thì:

a + b : c - 357 = 4 529 + 3 073 : 7 - 357 = 4 529 + 439 - 357 = 4 968 - 357 = 4 611


Mà 4 611 > 4 601
Vây khẳng định đã cho là sai.

Câu 7 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Nếu \(7 < m < 9\) và \(n\) là số chẵn lớn nhất có ba chữ số thì giá trị của biểu thức: \(1088:m\,\, + n \times 2\) là

Đáp án

Nếu \(7 < m < 9\) và \(n\) là số chẵn lớn nhất có ba chữ số thì giá trị của biểu thức: \(1088:m\,\, + n \times 2\) là

Phương pháp giải :

Tìm giá trị của \(m\) và \(n\) sau đó thay vào biểu thức \(1088:m\,\, + n \times 2\) rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy \(7 < 8 < 9\) nên \(m = 8\) .

Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là \(998\). Vậy \(n = 998\).

Với \(m = 8\) và \(n = 998\) thì \(1088:m\,\, + n \times 2 = 1088:8 + 998 \times 2 = 136 + 1996 = 2132\)

Do đó nếu \(7 < m < 9\) và \(n\) là số chẵn lớn nhất có ba chữ số thì giá trị của biểu thức: \(1088:m\,\, + n \times 2\) là \(2132.\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(2132\).

Câu 8 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chu vi hình tam giác ABC với số đo các cạnh $a,{\rm{ }}b,{\rm{ }}c$ lần lượt là $354cm,{\rm{ }}246cm$ và $558cm$ là

$cm$

Đáp án

Chu vi hình tam giác ABC với số đo các cạnh $a,{\rm{ }}b,{\rm{ }}c$ lần lượt là $354cm,{\rm{ }}246cm$ và $558cm$ là

$cm$

Phương pháp giải :

Chu vi tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết :

Với a = 354cm, b = 246cm và c = 558cm thì a + b + c = 354 + 246 + 558 = 1158(cm)
Chu vi tam giác đó là 1158cm   

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1158

Câu 9 :

Một hình chữ nhật có chiều dài là \(a\), chiều rộng là \(b\) (\(a\) và \(b\) cùng đơn vị đo).

Câu 9.1

Công thức tính chu vi của hình chữ nhật đó là:

 • A

  \(a + b \times 2\)

 • B

  \((a + b) \times 2\)

 • C

  \(a \times 2 + b\)

 • D

  \(a + b\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy tổng của chiều dài và chiều rộng rồi nhân với \(2\).

Lời giải chi tiết :

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy tổng của chiều dài và chiều rộng rồi nhân với \(2\).

Vậy hình chữ nhật có chiều dài là \(a\), chiều rộng là \(b\) (\(a\) và \(b\) cùng đơn vị đo) thì công thức tính chu vi của hình chữ nhật đó là:           

                                \((a + b) \times 2\)

Câu 9.2

Nếu \(a = 275cm\) và \(b = 168cm\) thì chu vi hình chữ nhật đó là:

 • A

  \(443cm\)

 • B

  \(718cm\)

 • C

  \(611cm\)

 • D

  \(886cm\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hình chữ nhật có chiều dài là \(a\), chiều rộng là \(b\) (\(a\) và \(b\) cùng đơn vị đo) thì công thức tính chu vi của hình chữ nhật đó là:  \((a + b) \times 2\).

Thay \(a = 275cm\) và \(b = 168\) vào biểu thức \((a + b) \times 2\) để tính chu vi hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết :

Hình chữ nhật có chiều dài là \(a\), chiều rộng là \(b\) (\(a\) và \(b\) cùng đơn vị đo) thì công thức tính chu vi của hình chữ nhật đó là:   \((a + b) \times 2\).

Với \(a = 275cm\) và \(b = 168cm\) thì \((a + b) \times 2 = (275 + 168) \times 2 = 886\,\,(cm)\)

Do đó chu vi hình chữ nhật đó là \(886cm\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(886\).

Câu 10 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

\(>\)
\(<\)
\(=\)
Với a = 65 102, b = 13 859 và c = 3 thì:    
a - b x c + 9 768 ..... 33 293
Đáp án
\(>\)
\(<\)
\(=\)
Với a = 65 102, b = 13 859 và c = 3 thì:    
a - b x c + 9 768
\(=\)
33 293
Phương pháp giải :

Thay giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó, sau đó so sánh với kết quả ở vế phải.

Lời giải chi tiết :

Với a = 65 102, b = 13 859 và c = 3 thì :

a - b x c + 9 768 = 65 102 - 13 859 x 3 + 9 768 = 65 102 - 41 577 + 9 768 = 23 525 + 9 768 = 33 293

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \( = \).

Câu 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hai biểu thức: $P = 268 + 57 \times m - 1659:n$ và $Q = (1085 - 35 \times n):m + 4 \times h$.

So sánh giá trị của 2 biểu thức \(P\) và \(Q\)  biết \(m = 8,\,\,n = 7,\,\,h = 58\).

A. \(P > Q\)    

B. \(P = Q\)

C. \(P < Q\)

Đáp án

A. \(P > Q\)    

Phương pháp giải :

- Thay giá trị của \(m;n;h\) lần lượt vào hai biểu thức \(P\) và \(Q\) rồi thực hiện tính, sau đo so sánh kết quả với nhau.

- Biểu thức có phép nhân, phép cộng, phép trừ  thì ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng, phép trừ sau.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết :

Với \(m = 8,\,\,n = 7,\,\,h = 58\) thì:

$\begin{array}{l}P = 268 + 57 \times m - 1659:n \\ \quad= 268 + 57 \times 8 - 1659:7 \\\quad= 268 + 456 - 237 = 724 - 237 = 487\\Q = (1085 - 35 \times n):m\, + 4 \times h \\\quad= (1085 - 35 \times 7):8\, + 4 \times 58 \\\quad= (1085 - 245):8\, + 232\\ \quad= 840:8 + 232 \\\quad= 105 + 232 = 337\end{array}$

Mà \(487 > 337\) nên \(P > Q\).

Vậy với \(m = 8,\,\,n = 7,\,\,h = 58\) thì \(P > Q\).

Câu 12 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biểu thức \(2018 - (m + n)\) có giá trị lớn nhất khi  


\(m=\)


\(n=\)

Đáp án

Biểu thức \(2018 - (m + n)\) có giá trị lớn nhất khi  


\(m=\)


\(n=\)

Phương pháp giải :

Dựa vào mối quan hệ giữa các thành phần trong phép trừ, nếu giữ nguyên số bị trừ thì hiệu lớn nhất khi số trừ bé nhất.

Lời giải chi tiết :

Giá trị của biểu thức \(2018 - (m + n)\) lớn nhất khi số trừ  $\left( {m + n} \right)$ bé nhất.

Do \(m,\,n\) là các số tự nhiên nên tổng của \(m\) và \(n\) nhỏ nhất là $m + n = 0$.

Suy ra $m = 0$ và $n = 0$ .

Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức ${\rm{2018}} - \left( {m + n} \right)$ là $2018 - (0 + 0) = 2018$.

Vậy biểu thức \(2018 - (m + n)\) có giá trị lớn nhất khi \(m = 0;\,n = 0\) .

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trên xuống dưới là \(0;\,0\).

Câu 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho biểu thức $P = a + a + a + a + a + a + 1010 + b + b + b + b + b + b - 2018.$

Giá trị của biểu thức \(P\) với $a + b = 468$ là:

A. \(1332\)

B. \(1800\)

C. \(1900\)

D. \(3816\)

Đáp án

B. \(1800\)

Phương pháp giải :

Nhóm \(a\) và \(b\) thành một tổng rồi sau đó tính giá trị biểu thức.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 

$\begin{array}{l}P = a + a + a + a + a + a + 1010 + b + b + b + b + b + b - 2018\\P = (a + a + a + a + a + a) + (b + b + b + b + b + b) + 1010 - 2018\\P = a \times 6 + b \times 6 + 1010 - 2018\\P = (a + b) \times 6 + 1010 - 2018\end{array}$

Thay $a + b = 468$ ta có:

$P = 468 \times 6 + 1010 - 2018$

$\quad = 2808 + 1010 - 2018 $

$\quad= 3818 - 2018 $

$\quad= 1800$

Vậy giá trị của biểu thức \(P\) với $a + b = 468$ là \(1800\).

close