Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song Toán 4

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn hình vẽ có hai đường thẳng vuông góc với nhau:

   

     

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn hình vẽ có hai đường thẳng song song với nhau:

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Cạnh AH vuông góc với cạnh nào dưới đây?

A. BH, HC và BC

B. BH  và AC

C. AB, AC và HC

D. AB và AC

Câu 4 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Trong hình đã cho có 

cặp cạnh song song với nhau.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong hình dưới có bao nhiêu cặp cạnh vuông góc với nhau?

A. \(1\) cặp

B. \(2\) cặp

C. \(3\) cặp

D. \(4\) cặp

Câu 6 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình chữ nhật trên có

cặp cạnh song song với nhau.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau :

Cạnh DE song song với mấy cạnh, đó là những cạnh nào? 

A. \(2\) cạnh, đó là BC, AI

B. \(2\) cạnh, đó là IK, EK     

C. \(3\) cạnh, đó là BC, GH, IK

D. \(4\) cạnh, đó là BC, GH, AD, EK

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình có

cặp cạnh vuông góc với nhau,

cặp cạnh song song.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Cạnh PQ vuông góc với những cạnh nào? 

A. Cạnh PE, PD

B. Cạnh QH, QG       

C. Cạnh DE, GH

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ sau:

Trong hình trên có bao nhiêu cặp cạnh song song với nhau?

A. \(10\) cặp

B. \(9\) cặp

C. \(8\) cặp

D. \(7\) cặp

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn hình vẽ có hai đường thẳng vuông góc với nhau:

   

     

Đáp án

   

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình thứ nhất có hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn hình vẽ có hai đường thẳng song song với nhau:

Đáp án

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định hai đường thẳng song song với nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình thứ ba từ trên xuống dưới có hai đường thẳng song song với nhau.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Cạnh AH vuông góc với cạnh nào dưới đây?

A. BH, HC và BC

B. BH  và AC

C. AB, AC và HC

D. AB và AC

Đáp án

A. BH, HC và BC

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy AH vuông góc với các cạnh là HB, HC và BC.

Câu 4 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Trong hình đã cho có 

cặp cạnh song song với nhau.

Đáp án

Trong hình đã cho có 

cặp cạnh song song với nhau.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định cặp cạnh song song với nhau.

Lời giải chi tiết :

Trong hình trên có ED song song với AH.

Vậy hình đã cho có \(1\) cặp cạnh song song với nhau.

Đáp án đúng điền vào ô trống là \(1\) .

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong hình dưới có bao nhiêu cặp cạnh vuông góc với nhau?

A. \(1\) cặp

B. \(2\) cặp

C. \(3\) cặp

D. \(4\) cặp

Đáp án

D. \(4\) cặp

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định các cặp cạnh vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết :

Trong hình trên có: 

AB vuông góc với AD;          DA vuông góc với DC

BA vuông góc với BC;           CB vuông góc với CD.

Vậy hình đã cho có \(4\) cặp cạnh vuông góc với nhau.

Câu 6 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình chữ nhật trên có

cặp cạnh song song với nhau.

Đáp án

Trong hình chữ nhật trên có

cặp cạnh song song với nhau.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định các cặp cạnh song song với nhau.

Lời giải chi tiết :

Trong hình chữ nhật GHIK có: GH song song với KI và GK song song với HI.

Vậy có \(2\) cặp cạnh song song với nhau.

Đáp án đúng điền vào ô trống là \(2\).

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau :

Cạnh DE song song với mấy cạnh, đó là những cạnh nào? 

A. \(2\) cạnh, đó là BC, AI

B. \(2\) cạnh, đó là IK, EK     

C. \(3\) cạnh, đó là BC, GH, IK

D. \(4\) cạnh, đó là BC, GH, AD, EK

Đáp án

C. \(3\) cạnh, đó là BC, GH, IK

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình ta thấy cạnh DE song song với \(3\)  cạnh là BC, GH, IK.

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình có

cặp cạnh vuông góc với nhau,

cặp cạnh song song.

Đáp án

Trong hình có

cặp cạnh vuông góc với nhau,

cặp cạnh song song.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định các cặp cạnh vuông góc và các cặp cạnh song song.

Lời giải chi tiết :

Hình đã cho có:

- \(2\) cặp cạnh vuông góc là MN và MT; TM và TQ.

- \(1\) cặp cạnh song song là MN và TQ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là \(2\,\,;\,\,1\).

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Cạnh PQ vuông góc với những cạnh nào? 

A. Cạnh PE, PD

B. Cạnh QH, QG       

C. Cạnh DE, GH

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định các cặp cạnh vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy cạnh PQ vuông góc với các cạnh là PE, PD, QH, QG, DE, GH.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ sau:

Trong hình trên có bao nhiêu cặp cạnh song song với nhau?

A. \(10\) cặp

B. \(9\) cặp

C. \(8\) cặp

D. \(7\) cặp

Đáp án

A. \(10\) cặp

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định các cặp cạnh song song với nhau.

Lời giải chi tiết :

Hình vẽ đã cho có:

- Cạnh AB song song với cạnh CD.

- Cạnh AB song song với cạnh MN .

- Cạnh AB song song với cạnh PQ.

- Cạnh AB song song với cạnh RT.

- Cạnh CD song song với cạnh MN.

- Cạnh CD song song với cạnh PQ.

- Cạnh CD song song với cạnh RT .

- Cạnh MN song song với cạnh PQ.

- Cạnh MN song song với cạnh PT.

- Cạnh PQ song song với cạnh RT.

Vậy trong hình đã cho có \(10\) cặp cạnh song song với nhau.

close