Trắc nghiệm: So sánh hai phân số (nâng cao) Toán 4

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với \(1\)?

A. Khi hai phân số đều bé hơn \(1\)

B. Khi hai phân số đều lớn hơn \(1\)

C. Khi một phân số bé hơn \(1\) và một phân số lớn hơn \(1\)

D. Khi hai phân số đều bằng \(1\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. Khi một phân số bé hơn \(1\) và một phân số lớn hơn \(1\)

Lời giải chi tiết :

Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn \(1\) và một phân số lớn hơn \(1\) thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với \(1\).

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

A. Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai.

B. Khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai.

C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. Cả A và B đều đúng.

Lời giải chi tiết :

Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng.

Chọn D.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phần bù của phân số \(\dfrac{{241}}{{242}}\) là:

A. \(1\)      

B. \(\dfrac{1}{{242}}\)        

C. \(\dfrac{{242}}{{241}}\)

D. \(\dfrac{{483}}{{242}}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. \(\dfrac{1}{{242}}\)        

Phương pháp giải :

Phần bù của phân số là phân số có tử số bằng hiệu của mẫu số và tử số của phân số ban đầu và giữ nguyên mẫu số..

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(242 - 241 = 1\)

Do đó, phần bù của phân số \(\dfrac{{241}}{{242}}\) là:  \(\dfrac{1}{{242}}\)

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$Phần\ hơn\ của\ phân\ số\ \frac{1999}{1997}\ là\ \frac{?}{?}$
Đáp án của giáo viên lời giải hay
$Phần\ hơn\ của\ phân\ số\ \frac{1999}{1997}\ là\ \frac{2}{1997}$
Phương pháp giải :

Phần hơn của một phân số là phân số có tử số bằng hiệu của tử số và mẫu số của phân số ban đầu và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(1999 - 1997 = 2\).

Do đó, phần hơn của phân số \(\dfrac{{1999}}{{1997}}\) là \(\dfrac{2}{{1997}}\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trên xuống dưới là \(2\,;\,\,1997\).

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi so sánh hai phân số \(\dfrac{{67}}{{75}}\) và \(\dfrac{{58}}{{81}}\) ta có thể chọn phân số trung gian là:

 

A. \(1\)       

B. \(\dfrac{{67}}{{81}}\)      

C. \(\dfrac{{58}}{{75}}\)       

D. Cả B và C đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. Cả B và C đều đúng

Phương pháp giải :

So sánh hai phân số \(\dfrac{a}{b}\)  và \(\dfrac{c}{d}\)  ($a,{\rm{ }}b,{\rm{ }}c,{\rm{ }}d$ khác $0$)

Nếu $a > c$ và $b < d$ (hoặc $a < c$ và $b > d$ ) thì ta có thể chọn phân số trung gian là \(\dfrac{a}{d}\) hoặc \(\dfrac{c}{b}\).

Lời giải chi tiết :

Ta thấy hai phân số  \(\dfrac{{67}}{{75}}\) và \(\dfrac{{58}}{{81}}\)  có \(67 > 58\) và \(75 < 81\) nên để so sánh hai phân số \(\dfrac{{67}}{{75}}\) và \(\dfrac{{58}}{{81}}\) ta có thể chọn phân số trung gian là \(\dfrac{{67}}{{81}}\) hoặc \(\dfrac{{58}}{{75}}\).

Do đó đáp án B và C đều đúng.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu (\(>;\,<;\, =\)) thích hợp vào ô trống:

\(\dfrac{{173}}{{154}}\,\,\,\) 

\(\,\,1\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(\dfrac{{173}}{{154}}\,\,\,\) 

\(\,\,1\)

Phương pháp giải :

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì lơn hơn \(1\) .

Lời giải chi tiết :

Phân số \(\dfrac{{173}}{{154}}\) có tử số là \(173\), mẫu số là \(154\).

Mà \(173 > 154\).

Do đó \(\dfrac{{173}}{{154}}\,\,\, > \,\,\,1\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \( > \).

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(\dfrac{{201}}{{235}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{{64}}{{51}}\)

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. \( > \)    

B. \( < \)    

C. \( = \)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. \( < \)    

Phương pháp giải :

Sử dụng phương pháp so sánh với 1.

Lời giải chi tiết :

Ta có

\(\begin{array}{l}201 < 235 \Rightarrow \dfrac{{201}}{{235}} < 1\,;\,\,\,\,\,\,\,64 > 51 \Rightarrow \dfrac{{64}}{{51}} > 1\\ \Rightarrow \dfrac{{201}}{{235}} < 1 < \,\dfrac{{64}}{{51}}\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Rightarrow \,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{201}}{{235}}\,\,\, < \,\,\,\dfrac{{64}}{{51}}\end{array}\)

Vậy \(\dfrac{{201}}{{235}}\,\,\, < \,\,\,\dfrac{{64}}{{51}}\).

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn phân số bé hơn trong hai phân số sau:

A. \(\dfrac{{198}}{{199}}\)                      

B. \(\dfrac{{1998}}{{1999}}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. \(\dfrac{{198}}{{199}}\)                      

Lời giải chi tiết :

Phần bù của \(\dfrac{{198}}{{199}}\)  là \(\dfrac{1}{{199}}\).

Phần bù của \(\dfrac{{1998}}{{1999}}\)  là \(\dfrac{1}{{1999}}\).

Mà \(\dfrac{1}{{199}} > \dfrac{1}{{1999}}\) (vì \(199 < 1999\)).

Do đó  \(\dfrac{{198}}{{199}} < \dfrac{{1998}}{{1999}}\).

Vậy phân số bé hơn là \(\dfrac{{198}}{{199}}\).

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu (\(>;\,<;\, =\)) thích hợp vào ô trống:

\(\dfrac{{75}}{{88}}\,\,\)

\(\,\,\dfrac{{73}}{{91}}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(\dfrac{{75}}{{88}}\,\,\)

\(\,\,\dfrac{{73}}{{91}}\)

Phương pháp giải :

Sử dụng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Lời giải chi tiết :

Chọn phân số trung gian là \(\dfrac{{75}}{{91}}\).

Ta thấy  \(\dfrac{{75}}{{88}} > \dfrac{{75}}{{91}}\) và \(\dfrac{{75}}{{91}} > \dfrac{{73}}{{91}}\).

Do đó  \(\dfrac{{75}}{{88}}\,\, > \,\,\dfrac{{73}}{{91}}\).

Vậy dấu thích hợp điền vào ô trống là \( > \).

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(\dfrac{{575}}{{576}}\,\,\, \cdot  \cdot  \cdot \,\,\dfrac{{1150}}{{1152}}\)

A. \( > \)         

B. \( < \)    

C. \( = \)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. \( = \)

Phương pháp giải :

Sử dụng phương pháp so sánh bằng phần bù.

Lời giải chi tiết :

Phần bù của \(\dfrac{{575}}{{576}}\)  là \(\dfrac{1}{{576}}\)

Phần bù của \(\dfrac{{1150}}{{1152}}\)  là \(\dfrac{2}{{1152}} = \dfrac{{2:2}}{{1152:2}} = \dfrac{1}{{576}}\)

Mà \(\dfrac{1}{{576}} = \dfrac{1}{{576}}\)

Do đó \(\dfrac{{575}}{{576}}\,\, = \,\,\dfrac{{1150}}{{1152}}\)  .

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là \( = \) .

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu (\(>;\,<;\, =\)) thích hợp vào ô trống: 

\(\dfrac{{2018}}{{2013}}\,\,\,\) 

\(\,\,\,\,\dfrac{{791}}{{789}}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(\dfrac{{2018}}{{2013}}\,\,\,\) 

\(\,\,\,\,\dfrac{{791}}{{789}}\)

Lời giải chi tiết :

 Phần hơn của \(\dfrac{{2018}}{{2013}}\)  là \(\dfrac{5}{{2013}}\)

Phần hơn của \(\dfrac{{791}}{{789}}\)  là \(\dfrac{2}{{789}}\)

Ta sẽ so sánh hai phân số \(\dfrac{5}{{2013}}\) và  \(\dfrac{2}{{789}}\) bằng cách quy đồng tử số.

Ta có:

\(\dfrac{5}{{2013}} = \dfrac{{5 \times 2}}{{2013 \times 2}} = \dfrac{{10}}{{4026}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{2}{{789}} = \dfrac{{2 \times 5}}{{789 \times 5}} = \dfrac{{10}}{{3945}}\)

Vì \(\dfrac{{10}}{{4026}} < \dfrac{{10}}{{3945}}\) nên \(\dfrac{5}{{2013}} < \dfrac{2}{{789}}\) .

Do đó \(\dfrac{{2018}}{{2013}}\,\,\, < \,\,\,\,\dfrac{{791}}{{789}}\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \( < \).

close