Trắc nghiệm: Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán 4

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số có chữ số tận cùng là \(0;\,2;\,4;\,6;\,8\) thì chia hết cho \(2\). Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số không chia hết cho \(2\) là số chẵn.  Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các số sau số nào chia hết cho \(2\)?

A. \(1235\)

B. \(1331\)

C. \(2469\)

D. \(1998\)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Dãy gồm các số chia hết cho \(2\) là:

A. \(98\,;\,\,246\,;\,\,1247\,;\,\,5672\,;\,\,9090\)

B. \(36\,;\,\,148\,;\,\,8750\,;\,\,17952\,;\,\,3344\)

C. \(67\,;\,\,189\,;\,\,987\,;\,\,3553\,;\,123321\)

D. \(46;\)  \(128;\)  \(690;\)  \(4234;\)  \(6035\)

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho các số sau: \(24;\,\,35;\,\,99;\,\,158;\,\,237;\,\,1350;\,\,2461;\,\,12352;\,\,87316\). Có bao nhiêu số không chia hết cho \(2\)?

A. \(6\) số

B. \(5\) số

C. \(4\) số

D. \(3\) số

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thay \(a\) bằng chữ số thích hợp để số  $\overline {613a} $ chia hết cho \(2\). 

A. \(a = 1\)

B. \(a = 3\)

C. \(a = 7\)

D. \(a = 8\)

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thay \(b\) bằng chữ số thích hợp để $\overline {493b} $ không chia hết cho \(2\).

A. \(b = \,\,0\,;\,\,5\)

B. \(b = \,0\,;\,\,2\,;\,\,4\,;\,\,6\,;\,\,8\)

C. \(b = 1\,;\,\,3\,;\,\,5\,;\,\,7\,;\,\,9\)

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ ba chữ số $1;\,6;\,9{\rm{ }}$ hãy viết các số có hai chữ số khác nhau và không chia hết cho \(2\).

A. \(16;\,\,96\)

B.\(\,19;\,\,69;\,\,\,61\,;\,\,91\)

C. \(19 ;\,\,\,91;\,\,169\)

D. \(16  \,;\,\,96;\,\,169;\,\,196\,\,\)

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm chữ số \(y\) để số $\overline {1596y} $ chia hết cho 2 và tổng các chữ số của số $\overline {1596y} $ lớn hơn \(27\).

A. \(y = 4\)

B. \(y = 6\)

C. \(y = 8\)

D. \(y = 9\)

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của biểu thức nào sau đây là số chia hết cho \(2\)?

A. \((145 + 79) \times 12 - 346\)

B. \(4820 - 1986 + 231 \times 5\)

C. \(4215:3 \times 8 - 2389\)

D. \((5622 - 127 \times 15):9\)

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số chẵn thích hợp vào chỗ trống:

\(550;\,552;\,554;\)

\(;\)

\(;560.\)

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết \(500 < y < 504\) và \(y\) chia hết cho \(2\). Vậy \(y\) =

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tuổi của mẹ Lan ít hơn \(44\) tuổi nhưng nhiều hơn \(40\) tuổi. Nếu đem số tuổi của mẹ Lan chia cho \(2\) thì không dư. 


Vậy tuổi của mẹ Lan là 

tuổi.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Từ bốn chữ số $0,{\rm{ 4}},{\rm{ 5,}}\,7$ có thể viết được

số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho \(2\).

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số có chữ số tận cùng là \(0;\,2;\,4;\,6;\,8\) thì chia hết cho \(2\). Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

Lời giải chi tiết :

Các số có chữ số tận cùng là \(0;\,\,2;\,\,4;\,\,6;\,\,\,8\) thì chia hết cho \(2\).

Vậy khẳng định đã cho là đúng.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số không chia hết cho \(2\) là số chẵn.  Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Số chia hết cho \(2\) là số chẵn. Số không chia hết cho \(2\) là số lẻ.

Vậy khẳng định “Số không chia hết cho \(2\) là số chẵn” là sai.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các số sau số nào chia hết cho \(2\)?

A. \(1235\)

B. \(1331\)

C. \(2469\)

D. \(1998\)

Đáp án

D. \(1998\)

Phương pháp giải :

Xét chữ số tận cùng của mỗi số trên.

Những số có chữ số tận cùng là \(0;\,\,2;\,\,4;\,\,6;\,\,\,8\)  thì chia hết cho \(2\).

Lời giải chi tiết :

Số \(1235\) có chữ số tận cùng là \(5\) nên \(1235\) không chia hết cho \(2\).

Số \(1331\) có chữ số tận cùng là \(1\) nên \(1331\) không chia hết cho \(2\).

Số \(2469\) có chữ số tận cùng là \(9\) nên \(2469\) không chia hết cho \(2\).

Số \(1998\) có chữ số tận cùng là \(8\) nên \(1998\) chia hết cho \(2\).

Vậy trong các số đã cho, số chia hết cho \(2\) là \(1998\).

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Dãy gồm các số chia hết cho \(2\) là:

A. \(98\,;\,\,246\,;\,\,1247\,;\,\,5672\,;\,\,9090\)

B. \(36\,;\,\,148\,;\,\,8750\,;\,\,17952\,;\,\,3344\)

C. \(67\,;\,\,189\,;\,\,987\,;\,\,3553\,;\,123321\)

D. \(46;\)  \(128;\)  \(690;\)  \(4234;\)  \(6035\)

Đáp án

B. \(36\,;\,\,148\,;\,\,8750\,;\,\,17952\,;\,\,3344\)

Phương pháp giải :

Xét chữ số tận cùng của các số trên.

Những số có chữ số tận cùng là \(0;\,2;\,4;\,6;\,8\)  thì chia hết cho \(2\).

Những số có chữ số tận cùng là \(1;\,3;\,5;\,7;\,9\)  thì không chia hết cho \(2\).

Lời giải chi tiết :

Dãy B  gồm các số chữ số tận cùng là \(0;\,\,2;\,\,4;\,\,6;\,\,8\) nên chia hết cho \(2\).

Vậy dãy gồm các số chia hết cho 2 là \(36\,;\,\,148\,;\,\,8750\,;\,\,17952\,;\,\,3344\).

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho các số sau: \(24;\,\,35;\,\,99;\,\,158;\,\,237;\,\,1350;\,\,2461;\,\,12352;\,\,87316\). Có bao nhiêu số không chia hết cho \(2\)?

A. \(6\) số

B. \(5\) số

C. \(4\) số

D. \(3\) số

Đáp án

C. \(4\) số

Phương pháp giải :

- Xét chữ số tận cùng của từng số trên: Những số có chữ số tận cùng là \(1;\,3;\,5;\,7;\,9\) thì không chia hết cho \(2\).

- Đếm số lượng các số không chia hết cho \(2\).

Lời giải chi tiết :

Những số có chữ số tận cùng là \(1;\,\,3;\,\,5;\,\,7;\,\,9\) thì  không chia hết cho \(2\).

Do đó trong các số đã cho, các số không chia hết cho \(2\) là \(35\,;\,\,99\,;\,\,237\,;\,\,2461\) .

Vậy có \(4\) số không chia hết cho \(2\).

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thay \(a\) bằng chữ số thích hợp để số  $\overline {613a} $ chia hết cho \(2\). 

A. \(a = 1\)

B. \(a = 3\)

C. \(a = 7\)

D. \(a = 8\)

Đáp án

D. \(a = 8\)

Phương pháp giải :

Thay lần lượt các giá trị của \(a\) vào số $\overline {613a} $ và xét chữ số tận cùng. Số nào có chữ số tận cùng là  \(0;\,\,2;\,\,4;\,\,6;\,\,\,8\) nên chia hết cho \(2\).

Lời giải chi tiết :

Nếu $a = 1$ thì số \(6131\) có chữ số tận cùng là \(1\) nên không chia hết cho \(2\).

Nếu $a = 3$ thì số \(6133\) có chữ số tận cùng là \(3\) nên không chia hết cho \(2\).

Nếu $a = 7$ thì số \(6137\) có chữ số tận cùng là \(7\) nên không chia hết cho \(2\).

Nếu $a = 8$ thì số \(6138\) có chữ số tận cùng là \(8\) nên chia hết cho \(2\).
Vậy đáp án đúng là  $a = 8$.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thay \(b\) bằng chữ số thích hợp để $\overline {493b} $ không chia hết cho \(2\).

A. \(b = \,\,0\,;\,\,5\)

B. \(b = \,0\,;\,\,2\,;\,\,4\,;\,\,6\,;\,\,8\)

C. \(b = 1\,;\,\,3\,;\,\,5\,;\,\,7\,;\,\,9\)

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án

C. \(b = 1\,;\,\,3\,;\,\,5\,;\,\,7\,;\,\,9\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất : Những số có chữ số tận cùng là \(1;\,\,3;\,\,5;\,\,7;\,\,9\)  thì không chia hết cho \(2\).

Lời giải chi tiết :

Ta có: Các số có chữ số tận cùng là \(1;\,\,3;\,\,5;\,\,7;\,\,9\)  thì không chia hết cho \(2\).

Do đó để số $\overline {493b} $ không chia hết cho \(2\) thì \(b = 1\,;\,\,3\,;\,\,5\,;\,\,7\,;\,\,9\).

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ ba chữ số $1;\,6;\,9{\rm{ }}$ hãy viết các số có hai chữ số khác nhau và không chia hết cho \(2\).

A. \(16;\,\,96\)

B.\(\,19;\,\,69;\,\,\,61\,;\,\,91\)

C. \(19 ;\,\,\,91;\,\,169\)

D. \(16  \,;\,\,96;\,\,169;\,\,196\,\,\)

Đáp án

B.\(\,19;\,\,69;\,\,\,61\,;\,\,91\)

Phương pháp giải :

Viết các số có hai chữ số khác nhau từ ba chữ số $1;\,\,6;\,\,9{\rm{ }}.$

Số nào có chữ số tận cùng là \(1;\,\,3;\,\,5;\,\,7;\,\,9\) thì không chia hết cho \(2\) và là số cần tìm.

Lời giải chi tiết :

Từ ba chữ số $1;\,\,6;\,\,9$ viết được các số có hai chữ số khác nhau là \(16\,;\,\,19\,;\,\,61\,;\,\,69\,;\,\,91\,;\,\,96\).

Các số \(\,19;\,\,69;\,\,\,61\,;\,\,91\) có chữ số tận cùng là \(1\) và \(9\) nên không chia hết cho \(2\).

Vậy từ ba chữ số $1;\,\,6;\,\,9$ ta viết được các số có hai chữ số khác nhau và không chia hết cho 2 là \(19\,;\,\,69\,;\,\,61\,;\,\,91\).

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm chữ số \(y\) để số $\overline {1596y} $ chia hết cho 2 và tổng các chữ số của số $\overline {1596y} $ lớn hơn \(27\).

A. \(y = 4\)

B. \(y = 6\)

C. \(y = 8\)

D. \(y = 9\)

Đáp án

C. \(y = 8\)

Phương pháp giải :

- Tính tổng các chữ số của số $\overline {1596y} $ và sử dụng điều kiện tổng các chữ số của số $\overline {1596y} $ lớn hơn \(27\).

- Áp dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là \(0;\,\,2;\,\,4;\,\,6;\,\,8\)  thì chia hết cho \(2\).

Lời giải chi tiết :

Tổng các chữ số của $\overline {1596y} $ là:   $1 + 5 + 9 + 6 + y = 21 + y$.

Vì tổng các chữ số lớn hơn \(27\) nên \(y\) chỉ có thể là \(7\, ;\,\,8\)  hoặc \(9\).

Nếu $y = 7$ thì số \(15967\) có chữ số tận cùng là \(7\) nên không chia hết cho \(2\).

Nếu $y = 8$ thì số \(15968\) có chữ số tận cùng là \(8\) nên chia hết cho \(2\).

Nếu $y = 9$ thì số \(15969\) có chữ số tận cùng là \(9\) nên không chia hết cho \(2\).

Vậy để số $\overline {1596y} $ chia hết cho 2 và tổng các chữ số lớn hơn \(27\) thì \(y = 8\).

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của biểu thức nào sau đây là số chia hết cho \(2\)?

A. \((145 + 79) \times 12 - 346\)

B. \(4820 - 1986 + 231 \times 5\)

C. \(4215:3 \times 8 - 2389\)

D. \((5622 - 127 \times 15):9\)

Đáp án

A. \((145 + 79) \times 12 - 346\)

Phương pháp giải :

Tính giá trị từng biểu thức trên.

Giá trị biểu thức nào có chữ số tận cùng là $0;{\rm{ }}2;{\rm{ }}4;{\rm{ }}6;{\rm{ }}8$ thì chia hết cho \(2\)

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Trong các số trên chỉ có số \(2342\) có chữ số tận cùng là \(2\) nên \(2342\) chia hết cho \(2\), ngoài ra không còn số nào chia hết cho \(2\).

Do đó giá trị biểu thức \((145 + 79) \times 12 - 346\) là số chia hết cho \(2\).

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số chẵn thích hợp vào chỗ trống:

\(550;\,552;\,554;\)

\(;\)

\(;560.\)

Đáp án

\(550;\,552;\,554;\)

\(;\)

\(;560.\)

Phương pháp giải :

Xác định quy luật của dãy số trên và tìm số còn thiếu điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}550 + 2 = 552\\552 + 2 = 554\end{array}\)   

Suy ra quy luật là: Từ số hạng thứ hai trở đi bằng số hạng liền trước cộng thêm \(2\) đơn vị.

Số thứ tư là:                \(554 + 2 = 556\).

Số thứ năm là:             \(556 + 2 = 558\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là \(556\,;\,\,558\).

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết \(500 < y < 504\) và \(y\) chia hết cho \(2\). Vậy \(y\) =

Đáp án

Biết \(500 < y < 504\) và \(y\) chia hết cho \(2\). Vậy \(y\) =

Phương pháp giải :

Xét các giá trị có thể có của \(y\), nếu \(y\) có chữ số tận cùng là $0;{\rm{ }}2;{\rm{ }}4;{\rm{ }}6;{\rm{ }}8$ thì \(y\) chia hết cho \(2\).

Lời giải chi tiết :

Số cần điền lớn hơn \(500\)  và nhỏ hơn \(504\) nên số cần điền chỉ có thể là \(501\,;\,\,502\,;\,\,503\).
Trong \(3\) số đó chỉ có số \(502\) chia hết cho \(2\) vì có chữ số tận cùng là \(2\).
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(502\).

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tuổi của mẹ Lan ít hơn \(44\) tuổi nhưng nhiều hơn \(40\) tuổi. Nếu đem số tuổi của mẹ Lan chia cho \(2\) thì không dư. 


Vậy tuổi của mẹ Lan là 

tuổi.

Đáp án

Tuổi của mẹ Lan ít hơn \(44\) tuổi nhưng nhiều hơn \(40\) tuổi. Nếu đem số tuổi của mẹ Lan chia cho \(2\) thì không dư. 


Vậy tuổi của mẹ Lan là 

tuổi.

Phương pháp giải :

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là \(0;\,\,2;\,\,4;\,\,6;\,\,\,8\)  thì chia hết cho \(2\).

Lời giải chi tiết :

Vì tuổi của mẹ Lan ít hơn \(44\) tuổi nhưng nhiều hơn \(40\) tuổi nên tuổi của mẹ Lan chỉ có thể là $41,{\rm{ 42}},{\rm{ 43}}$ .

Nếu đem số tuổi của mẹ Lan chia cho \(2\) thì không dư nên tuổi của mẹ Lan phải là số chia hết cho \(2\).

Trong ba số $41,{\rm{ 42}},{\rm{ 43}}$, chỉ có số \(42\) chia hết cho \(2\) vì có chữ số tận cùng là \(2\).

Do đó tuổi của mẹ Lan là \(42\) tuổi.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(42\).

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Từ bốn chữ số $0,{\rm{ 4}},{\rm{ 5,}}\,7$ có thể viết được

số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho \(2\).

Đáp án

Từ bốn chữ số $0,{\rm{ 4}},{\rm{ 5,}}\,7$ có thể viết được

số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho \(2\).

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất các số chữ số tận cùng là $0;{\rm{ }}2;{\rm{ }}4;{\rm{ }}6;{\rm{ }}8$ thì chia hết cho \(2\) để viết các số có ba chữ số khác nhau từ bốn chữ số trên mà chia hết cho \(2\).

Ta đếm số lượng các số chia hết cho \(2\) và điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Để lập được số chia hết cho \(2\) thì các số đó phải có chữ số tận cùng là $0;{\rm{ }}2;{\rm{ }}4;{\rm{ }}6;{\rm{ }}8$.

Do đó các số có chia hết cho \(2\) được lập từ bốn chữ số $0,{\rm{ 4}},{\rm{ 5,}}\,7$ phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc $4$.

Từ bốn chữ số $0,{\rm{ 4}},{\rm{ 5,}}\,7$ ta viết được các số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho \(2\) là:

\(450\,;\,\,470\,;\,540\,;\,\,570;\,\,740\,;\,\,750;\,\,\,504\,;\,\,574\,;\,\,704\,;754.\)

Có \(10\) số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho \(2\).
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(10\).

close