Giải câu 3 trang 54 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 54 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu: a) Hoàn thành biểu đồ

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu dưới đây:

Tỉ trọng các ngành GDP của Việt Nam qua một số năm (%)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu qua các năm.

b) Qua biểu đồ, nêu nhận xét về sự chuyển biến có cấu kinh tế theo ngành của nước ta từ 1990 đến 2007.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Hoàn thành biểu đồ sau:

Biểu đồ thể hiện tỉ trọng các ngành trong GDP của Việt Nam qua các năm

b) Qua biểu đồ, nêu nhận xét về sự chuyển biến cơ cấu kinh tế theo ngành của nước ta từ 1990 -2007.

 Cơ cấu kinh tế theo ngành nước ta chuyển dịch theo hướng:

- Ngành nông nghiệp tỉ trọng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (từ 38,74% xuống 20,34%). Tăng nhanh tỉ trọng ngành công nghiệp (từ 22,67 % lên 41,48%). Ngành dịch vụ  chưa ổn định (năm 2007 là 38,8%).

- Năm 1990, nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất, công nghiệp và dịch vụ thấp hơn. Từ 2000 - 2007, nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng cao hơn.

-> Cơ cấu kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải