Trắc nghiệm Từ vựng Phim ảnh và chương trình truyền hình Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

_________is a person who reads reports in the news program.

 • A

  A weatherman

 • B

  A comedian

 • C

  A news reader

 • D

  A guest

Câu 2 :

Choose the best answer.

"Let’s learn" teaches children to study Maths. It’s an _______ program.

 • A

  live

 • B

  popular

 • C

  entertaining

 • D

  educational

Câu 3 :

Choose the best answer.

They invite special ________  to appear in the show.

 • A

  character

 • B

  guests

 • C

  foxes

 • D

  audiences

Câu 4 :

Choose the best answer.

What’s your _______ TV programme?

 • A

  best

 • B

  good

 • C

  favourite

 • D

  like

Câu 5 :

Choose the best answer.

The program can both __________ and entertain young audiences.

 • A

  educated

 • B

  education

 • C

  educational

 • D

  educate

Câu 6 :

Choose the best answer.

My father likes watching sports  _____ on VTV3.

 • A

  channels

 • B

  events

 • C

  athletes

 • D

  matches

Câu 7 :

Choose the best answer.

TV _____ can join in some game shows through telephone or by email.

 • A

  weathermen

 • B

  people

 • C

  viewers

 • D

  newsreaders

Câu 8 :

Choose the best answer.

_______ are films by pictures, not real people and often for children.

 • A

  Documentary

 • B

  Cartoons

 • C

  Love stories

 • D

  Detective story

Câu 9 :

Choose the best answer.

How many TV _______ are there in Viet Nam?

 • A

  comedians

 • B

  channels

 • C

  remote control

 • D

  telephone

Câu 10 :

Choose the best answer.

A long film which is broadcast in short parts is a ________.

 • A

  audience

 • B

  a film producer

 • C

  Tv series

 • D

  cartoon

Câu 11 :

Choose the best answer.

"The Face" is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner.

 • A

  game show     

 • B

  documentary

 • C

  cartoon

 • D

  comedy

Câu 12 :

Choose the best answer.

This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its _________?

 • A

  schedule

 • B

  series

 • C

  volume button

 • D

  channel

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the word.

This is an (education)

programme. It gives viewers a lot of knowledge.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the word.

What do you think about this TV show? – It is very (entertain)

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the word.

VTV is a (nation)

television channel in Viet Nam.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

_________is a person who reads reports in the news program.

 • A

  A weatherman

 • B

  A comedian

 • C

  A news reader

 • D

  A guest

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A weatherman: người dự báo thời tiết (n)

A comedian: diễn viên hài kịch (n)      

A news reader:  người đọc tin tức  (n)    

A guest: khách mời (n)

=> A news reader is a person who reads reports in the news program.

Tạm dịch: Một người đọc tin tức là một người đọc các báo cáo trong chương trình thời sự.

Câu 2 :

Choose the best answer.

"Let’s learn" teaches children to study Maths. It’s an _______ program.

 • A

  live

 • B

  popular

 • C

  entertaining

 • D

  educational

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

live: truyền hình trực tiếp   

popular: phổ biến   

entertaining: mang tính giải trí                       

educational:  mang tính giáo dục

=>  "Let’s learn" teaches children to study Maths. It’s an educational program.  

Tạm dịch: "Cùng học nào" dạy trẻ học Toán. Nó là một chương trình giáo dục.

Câu 3 :

Choose the best answer.

They invite special ________  to appear in the show.

 • A

  character

 • B

  guests

 • C

  foxes

 • D

  audiences

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

character: nhân vật   (n)              

guests: những khách mời (n)                    

foxes: những con cáo  (n)                    

audiences: khán giả (n)

=> They invite special guests  to appear in the show. 

Tạm dịch: Họ mời những vị khách đặc biệt xuất hiện trong chương trình.

Câu 4 :

Choose the best answer.

What’s your _______ TV programme?

 • A

  best

 • B

  good

 • C

  favourite

 • D

  like

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

best: tốt nhất  (so sánh nhất của good)

good (adj): tốt                 

favourite (adj): yêu thích         

like (v): thích

=> What’s your favourite TV programme?   

Tạm dịch: Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?

Câu 5 :

Choose the best answer.

The program can both __________ and entertain young audiences.

 • A

  educated

 • B

  education

 • C

  educational

 • D

  educate

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

educated: có học thức  (adj)         

education: giáo dục  (n)         

educational: mang tính giáo dục    (adj)   

educate: giáo dục (v)

Từ nối and (và) dùng để nối 2 từ có cùng chức năng, cấu tạo hoặc loại từ => từ cần điền là một động từ => chọn D

=> The program can both educate and entertain young audiences.   

Tạm dịch: Chương trình có thể vừa giáo dục vừa giải trí cho khán giả trẻ.

Câu 6 :

Choose the best answer.

My father likes watching sports  _____ on VTV3.

 • A

  channels

 • B

  events

 • C

  athletes

 • D

  matches

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

channels: kênh   (n)  

events: những sự kiện   (n)    

athletes : vận động viên   (n)  

 matches: những trận đấu  (n)

sport event: sự kiện thể thao

=>  My father likes watching sports  events on VTV3. 

Tạm dịch: Bố tôi thích xem các sự kiện thể thao trên VTV3.

Câu 7 :

Choose the best answer.

TV _____ can join in some game shows through telephone or by email.

 • A

  weathermen

 • B

  people

 • C

  viewers

 • D

  newsreaders

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

weathermen: người dự báo thời thiết (n)     

people: mọi người (n)               

viewers: những người xem (n)     

newsreaders: người đọc tin tức (n)

=> TV viewers can join in some game shows through telephone or by email.

Tạm dịch: Khán giả truyền hình có thể tham gia một số chương trình trò chơi qua điện thoại hoặc qua email.

Câu 8 :

Choose the best answer.

_______ are films by pictures, not real people and often for children.

 • A

  Documentary

 • B

  Cartoons

 • C

  Love stories

 • D

  Detective story

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Documentary: Phim tài liệu   (n)  

Cartoons: Phim hoạt hình   (n)  

Love stories: Câu chuyện tình yêu   (n)

 Detective story: Truyện trinh thám (n)

  =>  Cartoons are films by pictures, not real people and often for children.

Tạm dịch: Phim hoạt hình là những bộ phim bằng hình ảnh, không phải người thật và thường dành cho trẻ em.

Câu 9 :

Choose the best answer.

How many TV _______ are there in Viet Nam?

 • A

  comedians

 • B

  channels

 • C

  remote control

 • D

  telephone

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

comedians: những diễn viên hài kịch (n)          

channels: các kênh  (n)   

remote control: cái điều khiển (n)              

telephone: điện thoại (n)

=> How many TV channels are there in Viet Nam?  

Tạm dịch: Việt Nam có bao nhiêu kênh truyền hình?

 

Câu 10 :

Choose the best answer.

A long film which is broadcast in short parts is a ________.

 • A

  audience

 • B

  a film producer

 • C

  Tv series

 • D

  cartoon

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

audience: khán giả    (n)              

a film producer: đạo diễn phim        (n)    

TV series: truyền hình nhiều tập  (n)     

cartoon: hoạt hình (n)

=> A long film which is broadcast in short parts is a TV series.  

Tạm dịch: Một bộ phim dài được phát sóng trong các phần ngắn là phim truyền hình.                                          

Câu 11 :

Choose the best answer.

"The Face" is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner.

 • A

  game show     

 • B

  documentary

 • C

  cartoon

 • D

  comedy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

game show: trò chơi truyền hình  (n)          

documentary: phim tài liệu   (n)            

cartoon: hoạt hình    (n)               

comedy: hài kịch (n)

=>  "The Face" is a famous game show in Vietnam where models compete with each other to be the winner.  

Tạm dịch: "The Face" là một game show nổi tiếng tại Việt Nam, nơi các người mẫu cạnh tranh với nhau để trở thành người chiến thắng.

Câu 12 :

Choose the best answer.

This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its _________?

 • A

  schedule

 • B

  series

 • C

  volume button

 • D

  channel

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

schedule: lịch chiếu  (n)             

series: loạt phim (n)                 

volume button: nút điều chỉnh âm thanh    (n)              

channel: kênh (n)

=> This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its schedule?   

Tạm dịch: Kênh này có rất nhiều chương trình thú vị. Bạn có muốn kiểm tra lịch chiếu của nó?

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the word.

This is an (education)

programme. It gives viewers a lot of knowledge.

Đáp án

This is an (education)

programme. It gives viewers a lot of knowledge.

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ programme (chương trình). Do đó, education (n, giáo dục) => educational (mang tính giáo dục, adj)

=> This is an educational programme. It gives viewers a lot of knowledge.

Tạm dịch: Đây là một chương trình giáo dục. Nó mang đến cho người xem rất nhiều kiến thức.

Đáp án: educational

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the word.

What do you think about this TV show? – It is very (entertain)

Đáp án

What do you think about this TV show? – It is very (entertain)

Lời giải chi tiết :

Sau động từ to be “is” và “very” (rất) là một tính từ miêu tả tính chất của sự vật, sự việc. 

Do đó, entertain (v, giải trí) => entertaining (adj, thú vị, mang tính giải trí)

=> What do you think about this TV show? – It is very entertaining.

Tạm dịch: Bạn nghĩ gì về chương trình truyền hình này? - Nó rất thú vị

Đáp án: entertaining

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the word.

VTV is a (nation)

television channel in Viet Nam.

Đáp án

VTV is a (nation)

television channel in Viet Nam.

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từtelevision channel” (kênh truyền hình quốc gia)

Do đó, nation (n, quốc gia) => national (mang tính quốc gia, thuộc quốc gia)

=> VTV is a national television channel in Viet Nam.

Tạm dịch: VTV là một kênh truyền hình quốc gia tại Việt Nam.

Đáp án: national

close