Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Chủ đề: địa điểm du lịch Tiếng Anh 6 Right on!

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

One of the  (1)___ waterfalls in the world lies on the Zimbezi River, which (2)______ the border between Zambia and Zimbabe. Some people think it is one of the most beautiful sights (3)_____  the world. Upstream, the river  (4)______ through a wide valley. You could probably (5)_____ Victoria Falls from 25 to 40 miles away and see its spray rising 1 000 feet into the air (6)_____ seven miles away. Long before you even see the waterfalls you can (7) _____ the roaring of the water. Victoria Falls was (8)___  by David Livingstone in 1855. The falls were named in honor of Queen Victoria. There is no doubt that Victoria Falls is a Wonder of The Natural World.

Câu 1.1

One of the  (1)___ waterfalls in the world lies on the Zimbezi River

 • A

  great

 • B

  greatest

 • C

  greater

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

=> One of the greatest waterfalls in the world lies on the Zambezi River.

Tạm dịch:

Một trong những thác nước lớn nhất trên thế giới nằm trên sông Zambezi. 

Câu 1.2

the Zimbezi River, which (2)______ the border between Zambia and Zimbabe.

 • A

  form

 • B

  to form 

 • C

  forms

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- which thay thế cho danh từ số ít (the Zimbezi River – sông Zimbezi) nên động từ thêm đuôi –s/es

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề quan hệ chỉ sự thật ở hiện tại trong đó which thay thế cho danh từ số ít (the Zimbezi River – sông Zimbezi) nên động từ thêm đuôi –s/es

=> which forms the border between Zambia and Zimbabwe.

Tạm dịch:

sông Zimbezi ,tạo thành biên giới giữa Zambia và Zimbabwe.

 

Câu 1.3

Some people think it is one of the most beautiful sights (3)_____  the world.

 • A

  in

 • B

  for

 • C

  from

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Cụm từ in the world: trên thế giới.

Lời giải chi tiết :

- Cụm từ in the world: trên thế giới.

=> Some people think it is one of the most beautiful sights in the world.

Tạm dịch:

Một số người nghĩ rằng đó là một trong những điểm tham quan đẹp nhất trên thế giới. 

Câu 1.4

Upstream, the river  (4)______ through a wide valley.

 • A

  runs

 • B

  flow

 • C

  flows

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- run: chạy

- flow: chảy qua

- Sự việc diễn ra ở hiện tại nên sử dụng thì hiện tại đơn.

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả một sự thật hiển nhiên ở hiện tại => chia ở thì hiện tại đơn.

Chủ ngữ là danh từ số ít - the river (con sông) => động từ thêm đuôi –s

=> Upstream, the river flows through a wide valley.

Tạm dịch:

Trên thượng nguồn, dòng sông chảy qua một thung lũng rộng.

Câu 1.5

You could probably (5)_____ Victoria Falls from 25 to 40 miles away

 • A

  see

 • B

  saw

 • C

  seen

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Could là một động từ khuyết thiếu nên đi sau sẽ là một động từ nguyên thể (probably là trạng từ nên không ảnh hưởng)

Lời giải chi tiết :

Could là động từ khuyết thiếu => sau could+V_infi

=> You could probably see Victoria Falls from 25 to 40 miles away..

Tạm dịch:

Bạn có thể quan sát Victoria Falls từ cách xa 25-40 dặm

Câu 1.6

You could probably see Victoria Falls from 25 to 40 miles away  see its spray rising 1 000 feet into the air (6)_____ seven miles away.

 • A

  got

 • B

  from

 • C

  of

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- see its spray rising 1 000 feet into the air (6)_____ seven miles away: nhìn thấy những bọt nước bay lên độ cao 1000 feet từ khoảng cách.... nên cần 1 giới từ: from (từ ...)

Lời giải chi tiết :

Get: có được

From: từ

Of: của

=> You could probably see Victoria Falls from 25 to 40 miles away see its spray rising 1 000 feet into the air from seven miles away.

Tạm dịch:

Bạn có thể quan sát Victoria Falls từ cách xa 25-40 dặm để thấy những bọt nước của nó bay lên  1 000 feet vào không khí từ cách xa bảy dặm.

Câu 1.7

Long before you even see the waterfalls you can (7) _____ the roaring of the water.

 • A

  touch

 • B

  hear

 • C

  watch

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Touch: chạm, động vào

Hear: nghe

Watch: nhìn

- the roaring of the water: tiếng gầm thét của nước

- Sử dụng động từ chỉ giác quan thích hợp

Lời giải chi tiết :

Touch: chạm, động vào

Hear: nghe

Watch: nhìn

=> Long before you even see the waterfalls you can hear the roaring of the water.

Tạm dịch:

Lâu rồi bạn mới có thể nhìn thấy những thác nước mà bạn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm.

Đáp án: B

 

Câu 1.8

Victoria Falls was (8)___  by David Livingstone in 1855.

 • A

  discover

 • B

  discovering

 • C

  discovered

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động: be+V-PII, discover (phát hiện, khám phá)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động: be+V_PII, discover (phát hiện, khám phá) có quá khứ phân từ là discovered

=> Victoria Falls was discovered by David Livingstone in 1855.

Tạm dịch:

Thác Victoria được phát hiện bởi David Livingstone  vào năm 1855.

 

 
One of the greatest waterfalls in the world lies on the Zimbezi River, which forms the border between Zambia and Zimbabe. Some people think it is one of the most beautiful sights in the world. Upstream, the river flows through a wide valley. You could probably see Victoria Falls from 25 to 40 miles away and see its spray rising 1 000 feet into the air from seven miles away. Long before you even see the waterfalls you can hear the roaring of the water. Victoria Falls was discovered by David Livingstone in 1855. The falls were named in honor of Queen Victoria. There is no doubt that Victoria Falls is a Wonder of The Natural World. 

Một trong những thác nước lớn nhất trên thế giới nằm trên sông Zimbezi, tạo thành biên giới giữa Zambia và Zimbabe. Một số người nghĩ rằng đó là một trong những điểm tham quan đẹp nhất trên thế giới. Trên thượng nguồn, dòng sông chảy qua một thung lũng rộng. Bạn có thể quan sát thác Victoria từ cách xa 25-40 dặm và xem bọt nước của nó bay lên 1 000 feet vào không khí từ cách xa bảy dặm. Lâu rồi bạn mới có thể nhìn thấy những thác nước mà bạn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Thác Victoria được David Livingstone phát hiện vào năm 1855. Thác được đặt tên để vinh danh Nữ hoàng Victoria. Không có gì phải nghi ngờ rằng Thác Victoria là một Kỳ quan của Thế giới tự nhiên.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and answer the question.

The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang. Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets. Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization. They can also enjoy the beautiful scenery of the Thu Bon River, Cua Dai Beach, etc. In recent years, Hoi An has become a very popular tourist destination in Viet Nam. Importantly, the committee of the World Heritages of UNESCO officially certified Hoi An as a World Heritage site in 1999.

Câu 2.1

Hoi An lies____ the River Thu Bon.

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  at

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Các giới từ chỉ vị trí:

in: trong

on: trên

at: tại 

Lời giải chi tiết :

in: trong

on: trên

at: tại 

=> Hoi An lies on the River Thu Bon.

Tạm dịch:

Hội An nằm trên sông Thu Bồn.

Câu 2.2

The streets in Hoi An are very _______.

 • A

  big

 • B

  famous

 • C

  narrow

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Đọc thông tin về những con phố ở Hội An: Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets.”

Lời giải chi tiết :

big: lớn

famous: nổi tiếng

narrow: hẹp 

Thông tin: Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets.

(Hội An nổi tiếng với những ngôi đền cổ, chùa, nhà lợp ngói và những con đường hẹp.)

=> The streets in Hoi An are very narrow.

Tạm dịch:

Đường phố ở Hội An rất hẹp.

 

Câu 2.3

Thu Bon River and Cua Dai have very beautiful ______.

 • A

  destination

 • B

  scenery

 • C

  statue

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

destination: điểm đến

scenery: phong cảnh

statue: bức tượng 

 

Lời giải chi tiết :

destination: điểm đến

scenery: phong cảnh

statue: bức tượng 

Thông tin:

They can also enjoy the beautiful scenery of the Thu Bon River, Cua Dai Beach, etc

(Họ cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp của sông Thu Bồn, bãi biển Cửa Đại, v.v ...)

=> Thu Bon River and Cua Dai have very beautiful scenery.

Tạm dịch:

Sông Thu Bồn và Cửa Đại có phong cảnh rất đẹp.

Câu 2.4

Where is Hoi An?

 • A

  in the east of Da Nang           

 • B

  in the south of Da Nang

 • C

  in the north of Da Nang

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin:  “The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Hội An nằm ở đâu?

Tạm dịch:

A. ở phía đông của Đà NẵnG

B. ở phía nam của Đà Nẵng

C. ở phía bắc Đà Nẵng

Thông tin:

The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang.

(Phố cổ Hội An nằm bên sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng hơn 30 km về phía nam.)

Câu 2.5

What can tourists do in Hoi An?

 • A

  visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization

 • B

  enjoy a lot of seafood dishes here

 • C

  going a boat trip on Thu Bon River

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Khách du lịch có thể làm gì ở Hội An? 

Tạm dịch:

A. thăm di tích của Sa Huỳnh và văn minh Chăm

B. thưởng thức rất nhiều món hải sản ở đây.

C. đi thuyền trên sông Thu Bồn.

Thông tin:

Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization.

(Khách du lịch có thể tham quan các di tích của Sa Huỳnh và Văn minh Chăm.)

 

Phố cổ Hội An nằm bên sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng hơn 30 km về phía nam. Hội An nổi tiếng với những ngôi đền cổ, chùa, nhà lợp ngói và những con đường hẹp. Khách du lịch có thể tham quan các di tích của Sa Huỳnh và Văn minh Chăm. Họ cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp của sông Thu Bồn, bãi biển Cửa Đại, v.v ... Trong những năm gần đây, Hội An đã trở thành một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở Việt Nam. Điều quan trọng là ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã chính thức chứng nhận Hội An là Di sản Thế giới vào năm 1999.

Câu hỏi 3 :

Read the passage carefully and answer the question.

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

Câu 3.1

What is the population of Da Nang?

 • A

  800,000          

 • B

  over 800,000

 • C

  nearly 800,000

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Da Nang has a population of nearly 800,000 people.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Dân số Đà Nẵng là bao nhiêu ? 

A. 800,000

B. hơn 800,000

C. gần 800,000

Thông tin: Da Nang has a population of nearly 800,000 people.

(Đà Nẵng có dân số gần 800.000 người.)

Câu 3.2

Which part of the city is more spacious?

 • A

  The city part on the west bank           

 • B

  The city part on the east bank

 • C

  The Han River

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: The city part on the east bank is the newest and more spacious.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Phần nào của thành phố rộng rãi hơn?

A.Phần thành phố ở bờ tây

B.Phần thành phố ở bờ phía đông

C.Sông Hàn

Thông tin: The city part on the east bank is the newest and more spacious.

                  (Phần thành phố bên bờ phía đông là mới nhất và rộng rãi hơn.)

 

Câu 3.3

How many bridges across the Han River?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: There are five bridges across the river.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch: 

Có bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Hàn?

A.3

B.4

C.5

Thông tin:

There are five bridges across the river.

(Có năm cây cầu bắc qua dòng sông này.)

 

Câu 3.4

Which bridge is the newest? 

 • A

  The Han River Bridge

 • B

  The Rong Bridge

 • C

  Tien Son Bridge

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: The Han River Bridge is the newest one now.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Cây cầu nào mới nhất?

A.Cầu sông Hàn

B.Cầu Rồng

C.Cầu Tiên Sơn

Thông tin: The Han River Bridge is the newest one now.

                (Cầu sông Hàn là cây cầu mới nhất hiện nay.)

 

Câu 3.5

What is Non Nuoc Beach like?

 • A

  one of the beautiful beaches in the world

 • B

  the most attractive destination in Da Nang

 • C

  famous for sea food

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Bãi biển Non Nước như thế nào?

A.Một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới

B.Điểm đến hấp dẫn nhất ở Đà Nẵng

C.Nổi tiếng về hải sản

Thông tin: Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world.

(Trong số đó, bãi biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp trên thế giới.)

Đà Nẵng có dân số gần 800.000 người. Sông Hàn chảy qua thành phố này. Phần thành phố bên bờ phía đông là mới nhất và rộng rãi hơn. Phần thành phố ở bờ tây đông đúc hơn. Có năm cây cầu bắc qua dòng sông này. Cầu sông Hàn là cây cầu mới nhất hiện nay. Chi phí sinh hoạt ở Đà Nẵng là thấp nhất ở miền Trung Việt Nam. Đà Nẵng có nhiều bãi biển. Trong số đó, bãi biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp trên thế giới. Nhưng đi dạo trên phố vào một buổi chiều mùa hè không phải là một ý tưởng hay ở Đà Nẵng. Không có nhiều cây nên không có nhiều bóng mát. Trời thường rất nóng vào buổi trưa.
Câu hỏi 4 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the word following letter.

Dear Mary,

I’m very glad to know that you are going to visit Ha Noi this summer. Would you like me to tell you something (1) ______ Ha Noi before you go?
Well, Ha Noi is a cultural and political center of Viet Nam. In Ha Noi, you can find ancient houses and modern buildings. Ha Noi is a large city now, and there are many places worth (2) _____. You can visit Ho Chi Minh’s Mausoleum, One-Pillar Pagoda, Kiem Lake and West Lake. Besides, you can enjoy the Vietnamese food, (3) _____________, grilled fish, spring rolls, steamed rolls and “pho”; - a special dish of Viet Nam. However, I would like to recommend that you (4) _______visit Ha Long Bay and Sa Pa because these places attract a lot of visitors due to their magnificent caves, beautiful limestone islands and natural landscapes in Ha Long Bay and their tribal villages, nice mountain slopes and jungles streams in Sa Pa.
I am looking forward to seeing you in Ha Noi and I hope you (5) have a nice holiday in Viet Nam.

Love

Lan

Câu 4.1

Would you like me to tell you something (1) ______ Ha Noi before you go?

 • A
  about
 • B
  of
 • C
  at
 • D
  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Tell somebody about something: kể cho ai về cái gì

=> Would you like me to tell you something (1) about Ha Noi before you go?

Tạm dịch: Bạn có muốn tôi kể cho bạn vài điều về Hà Nội trước khi bạn đi không?

Câu 4.2

Ha Noi is a large city now, and there are many places worth (2) _____.

 
 • A
  seeing
 • B
  see
 • C
  seen
 • D
  saw

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Dạng của đông từ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: be worth Ving: đáng/ xứng đáng để làm gì

=> Ha Noi is a large city now, and there are many places worth (2) seeing.

Tạm dịch: Hà Nội hiện nay là một thành phố rộng lớn, và có rất nhiều nơi đáng để khám phá.

Câu 4.3

Besides, you can enjoy the Vietnamese food, (3) _______, grilled fish, spring rolls, steamed rolls and “pho”; - a special dish of Viet Nam. 

 • A
  as
 • B
  of
 • C
  such as
 • D
  auch

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

Khi dùng để liệt kê sự vật sự việc, ta sử dụng cụm từ “such as”

=> Besides, you can enjoy the Vietnamese food, (3) such as, grilled fish, spring rolls, steamed rolls and “pho”; - a special dish of Viet Nam.

Tạm dịch: Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức các món ăn Việt Nam, như cá nướng, chả giò, chả hấp và “phở”; - một món ăn đặc sản của Việt Nam.

Câu 4.4
However, I would like to recommend that you (4) _______visit Ha Long Bay and Sa Pa
 • A
  can
 • B
  should
 • C
  must
 • D
  may

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

A. can : có thể

B. should: nên

C. must: phải

D. may: có thể

=> However, I would like to recommend that you (4) should visit Ha Long Bay and Sa Pa 

Tạm dịch: Tuy nhiên, tôi muốn khuyên bạn nên đến thăm Vịnh Hạ Long và Sa Pa

Câu 4.5
I hope you (5) ________have a nice holiday in Viet Nam.
 • A
  have to
 • B
  may
 • C
  will
 • D
  must

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

A. have to: phải

B. may: có thể

C. will: sẽ

D. must: phải

=> I hope you (5) will have a nice holiday in Viet Nam.

Tạm dịch: Tôi hy vọng bạn sẽ có một kỳ nghỉ tốt đẹp tại Việt Nam.

close