Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Chủ đề: thói quen sinh hoạt Tiếng Anh 6 Right on!

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage and answer the questions.

Hello everyone! My name is Lucy and this is my beloved grandfather! His name is Tim and he is my best friend. My grandfather is sixty-four years old and he is retired now, so he has plenty of time to be and play with me. I love him very much and I know he loves me too. We usually spend a lot of time together.

He is a widow and he lives with me, my father, my mother and my brother Kevin. We live in a big house in Fort Collins, Colorado. My grandfather is a very tall and strong mard. Can you see me on his shoulders in this picture? He is really strong! My grandfather is a patient and caring man and sometimes I think he is a magician. He's always guessing what I want to do or to eat or what I feel inside. When I am sad, he always makes me laugh with his funny faces. He puts me on his shoulders, he tells me many stories (I know they are imaginary, but I pretend they are real!), he even sings for me!

Everyday my grandfather Tim prepares my breakfast, he drives me to school and picks me up at the end of classes, he helps me with my school work, he takes me to the swimming pool, he plays chess with me and he counts the stars with me. You know, my grandfather is the only grown - up I know who truly understands me. I love him very much!

Câu 1.1

How old is Lucy’s grandfather?

 • A

  60

 • B

  62

 • C

  63

 • D

  64

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ông nội của Lucy bao nhiêu tuổi?

A. 60

B. 62

C. 63

D. 64

Thông tin:  My grandfather is sixty-four years old and he is retired now.

Tạm dịch: Ông tôi năm nay sáu mươi tư tuổi và hiện ông đã nghỉ hưu.

Câu 1.2

 How many people are there in Lucy’s family?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Gia đình Lucy có bao nhiêu người?

A. 3

B 4

C. 5

D. 6

Thông tin: he lives with me, my father, my mother and my brother Kevin.

Tạm dịch: ông sống với tôi, bố tôi, mẹ tôi và anh trai tôi Kevin.

Câu 1.3

What does her grandfather look like?

 • A

  He ‘s tall and patient.

 • B

   He’s tall and caring.

 • C

  He’s patient and caring.

 • D

  He’s tall and strong.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ông của cô ấy trông như thế nào?

A. Ông cao và kiên nhẫn.

B. Ông cao và chu đáo

C. Ông kiên nhẫn và quan tâm

D. Ông cao và khỏe

Thông tin:  My grandfather is a very tall and strong mard. Can you see me on his shoulders in this picture? He is really strong! 

Tạm dịch: Ông tôi là một người đàn ông rất cao và mạnh mẽ. Bạn có thể nhìn thấy tôi trên vai ông trong bức tranh này không? Ông thực sự rất mạnh mẽ!

Câu 1.4

What does Lucy’s grandfather do when she’s sad?

 • A

  He puts her on his shoulders.

 • B

  He tells her many stories.

 • C

   He sings for her.

 • D

   All are correct.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ông của Lucy làm gì khi cô ấy buồn?

A. Ông đặt cô ấy trên vai của mình.

B. Ông  kể cho cô ấy nghe nhiều câu chuyện.

C. Ông  hát cho cô ấy nghe.

D. Tất cả đều đúng.

Thông tin: When I am sad, he always makes me laugh with his funny faces. He puts me on his shoulders, he tells me many stories (I know they are imaginary, but I pretend they are real!), he even sings for me!

Tạm dịch: Khi tôi buồn, ông luôn làm cho tôi cười bằng những khuôn mặt hài hước của mình. Ông đặt tôi lên vai ông , ông kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện (tôi biết chúng chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi giả vờ chúng có thật!), Thậm chí ông còn hát cho tôi nghe!

Câu 1.5

Who truly understands Lucy?

 • A

  her mother

 • B

  her father

 • C

  her grandfather

 • D

   her brother

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ai là người thực sự hiểu Lucy?

A. mẹ cô ấy

B. bố cô ấy

C. ông của cô ấy

D. anh trai của cô ấy

Thông tin: You know, my grandfather is the only grown - up I know who truly understands me. I love him very much!

Tạm dịch: Bạn biết đấy, ông tôi là người duy nhất lớn lên mà tôi biết ai là người thực sự hiểu tôi. Tôi yêu anh ấy rất nhiều!

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer to complete the passage.

Sophie is eleven years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up at a quarter to eight. She has a shower, gets dressed and then she brushes her (1) ______. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast she usually has milk, toast and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy! Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to (2) ______the school bus. Classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school canteen (3) _____her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy and Sophie always sits next to her at lunch. After school she returns home and does her homework. She is a very hard-working pupil and she never misses a school (4) ___________! After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At half past seven it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. (5) ________, she goes to bed at about ten o'clock, but before that she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl!

Câu 2.1

She has a shower, gets dressed and then she brushes her (1) _______.

 • A

  tooths

 • B

  tooth

 • C

  teeth

 • D

  toothes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Danh từ số nhiều

Lời giải chi tiết :

Danh từ số nhiều của tooth là teeth

Cụm từ brush teeth: đánh răng

=> She has a shower, gets dressed and then she brushes her (1) teeth.

Tạm dịch: Cô ấy đi tắm, mặc quần áo và sau đó cô ấy đánh răng.

Câu 2.2

Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to (2) _________the school bus.

 • A

  wait

 • B

  catch

 • C

  have

 • D

  leave

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

wait (v) chờ (+ for)

catch (v) bắt (xe)

have (v) có/ ăn

leave (v) rời

=> Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to (2) catch the school bus.

Tạm dịch: Sau đó, cô lấy cặp sách của mình và đi đến trạm xe buýt để bắt xe buýt của trường.

Câu 2.3

She usually has lunch at the school canteen (3) ____her schoolmates at about 12 o'clock.

 • A

  with

 • B

  on

 • C

  by

 • D

  and

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

with: cùng, với

on : trên

by : bằng

and: và

do something with somebody: làm gì với ai

=> She usually has lunch at the school canteen (3) with her schoolmates at about 12 o'clock.

Tạm dịch: Cô thường ăn trưa tại căng tin của trường với các bạn cùng trường vào khoảng 12 giờ.

Câu 2.4

She is a very hard-working pupil and she never misses a school (4) ______.

 • A

  letter

 • B

  question

 • C

  task

 • D

  class

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

letter (n) thư

question (n) câu hỏi

task (n) bài tập

class n) lớp học

Cụm từ school task: bài tập trên trường

=> She is a very hard-working pupil and she never misses a school (4) task.

Tạm dịch: Cô ấy là một học sinh rất chăm chỉ và cô ấy không bao giờ bỏ lỡ bài tập trên trường.

Câu 2.5

(5) ______, she goes to bed at about ten o'clock.

 • A

  Firstly

 • B

  Then

 • C

  After that

 • D

  Finally

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trạng từ

Lời giải chi tiết :

Firstly : đầu tiên

Then : sau đó

After that : sau đó

Finally: cuối cùng

Đây là ý chính cuối cùng của đoạn văn nên ta phải dùng trạng từ finally để kết thúc đoạn.

=> (5) Finally, she goes to bed at about ten o'clock.

Tạm dịch: Cuối cùng, cô ấy đi ngủ vào khoảng mười giờ.

Câu hỏi 3 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and decide whether the statements are TRUE or FALSE

Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is eleven years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma.

He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth and gets dressed. Then he has breakfast and at a quarter to eight he leaves home and catches the bus to school. Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen at half past twelve. After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school homework and when he finishes it he helps his Mum laying the table. At half past seven the family dines together. 

Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother clean up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o'clock he brushes his teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him goodnight before he gets asleep. Alfred is a very happy boy!

1. Alfred lives in the USA.

Đúng
Sai

2. There are 4 children in his family.

Đúng
Sai

3. Alfred goes to school by bus.

Đúng
Sai

4. He never does housework.

Đúng
Sai

5. He wears his Spider Man pajamas when he goes to sleep.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Alfred lives in the USA.

Đúng
Sai

2. There are 4 children in his family.

Đúng
Sai

3. Alfred goes to school by bus.

Đúng
Sai

4. He never does housework.

Đúng
Sai

5. He wears his Spider Man pajamas when he goes to sleep.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Alfred lives in the USA. (Alfred sống ở Mỹ.)

Thông tin: Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. 

Tạm dịch: Alfred là một cậu bé người Mỹ. Anh ấy sống ở Los Angeles, California.

=> TRUE

 

2. There are 4 children in his family. (Có 4 người con trong gia đình anh ấy.)

Thông tin: He is eleven years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma.

Tạm dịch: Anh ấy 11 tuổi và có một anh trai, David, và một em gái, Emma.

=> FALSE

 

3. Alfred goes to school by bus. (Alfred đến trường bằng xe buýt.)

Thông tin: Then he has breakfast and at a quarter to eight he leaves home and catches the bus to school. 

Tạm dịch:Sau đó, anh ăn sáng và đến tám giờ mười lăm anh rời nhà và bắt xe buýt đến trường.

=> TRUE

 

4. He never does housework. (Anh ấy không bao giờ làm việc nhà.) 

Thông tin: Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother clean up everything after dinner. 

Tạm dịch: Alfred là một cậu bé rất hay giúp đỡ, vì vậy cậu bé đã giúp mẹ dọn dẹp mọi thứ sau bữa tối.

=> FALSE

 

5. He wears his Spider Man pajamas when he goes to sleep. (Anh ấy mặc bộ đồ ngủ Spider Man khi đi ngủ.)

Thông tin: at about ten o'clock he brushes his teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. 

Tạm dịch: vào khoảng mười giờ, anh ấy đánh răng lại, mặc bộ đồ ngủ Spider Man và đi ngủ.

=> TRUE

close