Trắc nghiệm Từ vựng Mùa và tháng trong năm Tiếng Anh 6 Right on!

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer

The grass is green, the sky is blue and the flowers are colorful!!! Which season is it?

 • A

  Winter

 • B

  Summer

 • C

  Spring

 • D

  Fall

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Cỏ xanh, trời xanh và hoa muôn màu !!! Đó là mùa nào?

A. Mùa đông

B. Mùa hè

C. Mùa xuân

D. Mùa thu

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer

See the snow and build a snowman in the …

 • A

  Summer

 • B

  Fall

 • C

  Spring

 • D

  Winter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Ngắm tuyết và xây người tuyết trong…

A. Mùa hè

B. Mùa thu

C. Mùa xuân

D. Mùa đông

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer

Children can swim and dive in the river in…

 • A

  summer

 • B

  spring

 • C

  autumn

 • D

  winter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

 Trẻ em có thể bơi và lặn trên sông ở…

A. mùa hè

B. mùa xuân

C. mùa thu

D. mùa đông

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

____ comes after winter.

A. Summer

B. Fall

C. Spring

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. Spring

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

____ đến sau mùa đông.

A. Mùa hè

B. Mùa thu

C. Mùa xuân

Chọn C

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer

Which month is missing: July, ______, September.

 • A

  October

 • B

  August

 • C

  November

 • D

  December

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

 Tháng nào bị thiếu: Tháng Bảy, ______, Tháng Chín.

A. Tháng 10

B. Tháng 8

C. Tháng 11

D. Tháng 12

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer

The second month of a year is________.

 • A

  March

 • B

  January

 • C

  August

 • D

  February

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tháng thứ hai của năm là ...

A. Tháng Ba

B. Tháng Giêng

C. Tháng tám

D. Tháng hai

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer

There are....... months in the year

 • A

  13

 • B

  12

 • C

  7

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Có ....... tháng trong năm

A. 13

B. 12

C. 7

D. 4

Câu hỏi 8 :

I am between February and April. Who am I?

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tôi đang ở giữa tháng Hai và tháng Tư. Tôi là ai? 

A. tháng 5

B. tháng 8

C.tháng 3

D.tháng 4

Câu hỏi 9 :

Choose the best answers

I am the last month of the year. Who am I?

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tôi của tháng cuối cùng của năm. Tôi là ai?

A. tháng 9

B. tháng 11

C.tháng 10

D. tháng 12

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer

Which month has the fewest days?

 • A

  January

 • B

  February

 • C

  March

 • D

  April

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tháng nào có ít ngày nhất?

A. Tháng Giêng

B. Tháng 2

C. tháng 3

D. tháng 4

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer

How many days in March?

 • A

  30 days

 • B

  29 days

 • C

  31 days

 • D

  4 weeks

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Có bao nhiêu ngày trong tháng Ba?

A. 30 ngày

B. 29 ngày

C. 31 ngày

D. 4 tuần

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer

August is the ____ month of the year.

 • A

  6th

 • B

  7th

 • C

  8th

 • D

  9th

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tháng 8 là tháng ____ trong năm.

A. thứ 6

B. thứ 7

C. thứ 8

D. Thứ 9

Câu hỏi 13 :

Choose the best answer

We celebrate Christmas in ________.

 • A

  January

 • B

  November

 • C

  December

 • D

  February

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Chúng ta tổ chức lễ Giáng sinh vào ________.

A. Tháng Giêng

B. Tháng 11

C. Tháng 12

D. Tháng 2

Câu hỏi 14 :

Choose the best answer

It is a hot season, children go swimming and they don't drink hot cocoa. What is the season?

 • A

  Spring

 • B

  Summer

 • C

  Fall

 • D

  Winter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Đó là mùa nắng nóng, trẻ con đi bơi không được uống cacao nóng. Là mùa gì?

A. Mùa xuân

B. Mùa hè

C. Mùa thu

D. Mùa đông

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

It is a warm season. People go on picnics and they don't play with snow. What is the season?

A. Spring

B. Winter

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Spring

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Đó là một mùa ấm áp. Mọi người đi dã ngoại và họ không chơi với tuyết. Là mùa gì?

A. Mùa xuân

B. Mùa đông

Chọn A

Câu hỏi 16 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

We wear heavy warm clothes on summer days.

True

False

Đáp án của giáo viên lời giải hay

True

False

Lời giải chi tiết :

Chúng tôi mặc quần áo ấm dày vào những ngày hè.

A. Đúng

B. Sai

Chọn B

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

What can you do in summer?

A. Swim

B. Make a snowman

C. Pick the flowers

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Swim

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Bạn có thể làm gì vào mùa hè?

A. Bơi lội

B. Làm người tuyết

C. Hái hoa

Chọn A

Câu hỏi 18 :

Choose the best answer

New Year is in_________

 • A

  summer

 • B

  winter

 • C

  autumn

 • D

  spring

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Năm mới thì rơi vào _______

A. mùa hè

B. mùa đông

C. mùa thu

D. mùa xuân

Câu hỏi 19 :

Choose the best answer

What season do plants and trees lose their leaves?

 • A

  summer

 • B

  winter

 • C

  autumn

 • D

  spring

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Cây cối, cây cối rụng lá vào mùa nào?

A. mùa hè

B. mùa đông

C. mùa thu

D. mùa xuân

Câu hỏi 20 :

Choose the best answer

The coldest season is...

 • A

  winter

 • B

  spring

 • C

  autumn

 • D

  summer

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Mùa lạnh nhất là ...

A. mùa đông

B. mùa xuân

C. mùa thu

D. mùa hè 

Câu hỏi 21 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

We usually come back to school in

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We usually come back to school in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Chúng ta thường trở lại trường học vào….

Ta có học sinh thường đi học vào tháng 9

September (n) tháng 9

Đáp án: September

Câu hỏi 22 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

Vietnamese Teacher’s Day is in

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Vietnamese Teacher’s Day is in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ngày nhà giáo Việt Nam rơi vào….

Ta có Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày 20 tháng 11

November (n) tháng 11

Đáp án: November 

Câu hỏi 23 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

International Chilren’s Day is in

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

International Chilren’s Day is in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Ngày Quốc tế Thiếu nhi diễn ra…

Ta có Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày 1 tháng 6

=> June (n) tháng 6

Đáp án: June 

Câu hỏi 24 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

Vietnam National Day is in

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Vietnam National Day is in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ngày Quốc khánh Việt Nam diễn ra vào....

Ta có Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày 2 tháng 9

September (n) tháng 9

Đáp án: September

Câu hỏi 25 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền tháng thích hợp vào chỗ trống

International Women’s Day is in

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

International Women’s Day is in

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ngày Quốc tế Phụ nữ diễn ra vào….

Ta có Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 8 tháng 3

March (n) tháng 3

Đáp án: March 

close