Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Chủ đề: đồ dùng & thiết bị Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the passage.

I am Anne. I'm British and I'm going to describe you my living room.  

My living room is very spacious (1) ______ bright. I keep it clean and tidy because it is my favourite room in the house. Its walls (2) ________ blue and the floor is salmon. On the floor, in the centre, there is a big blue carpet. On it I have my two sofas, the coffee table and a stool. There is also a small round table where I sometimes (3)________ the book I am reading. I enjoy reading so there is a bookshelf with many books in it. On the bookshelf there is a vase with a small plant and an old clock. On one comer of the living room, there is a big plant in a vase.

The living room is very warm in winter (4)________ it has got a fireplace. Above it there are some pictures. Next to the fireplace there is a round table with a table lamp on it. There are four windows and two of them have got lovely violet curtains. I like to read and (5)_____ a rest in my living room.

Câu 1.1

I like to read and have a _________ in my living room.

 • A

  rest

 • B

  test

 • C

  guest

 • D

  x

Câu 1.2

The living room is very warm in winter ________ it has got a fireplace.

 • A

  because 

 • B

  so

 • C

  however

 • D

  x

Câu 1.3

There is also a small round table where I sometimes _______ the book I am reading.

 • A

  write

 • B

  put

 • C

  buy

 • D

  x

Câu 1.4

Its walls ___ blue and the floor is salmon.

 • A

  am

 • B

  is

 • C

  are

 • D

  X

Câu 1.5

My living room is very spacious _______ bright.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  X

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Read the passage and choose the best answer.

My name's Sheila, I am nine years old and I am from London, the capital of England. I live with my mother (my father died when I was eleven months) in a quiet little house in Hampstead Heath. There is only one bedroom in my house, so I share it with my mother. I love her very much, we are best friends.

My house is small but very cozy. It is brownish with brown windows and black roof.

Upstairs there is the bedroom, a corridor and the bathroom. In the bedroom we have a big bed, two bedside tables with table lamps on them. We also have an armchair, a big fluffy rug on the floor and a picture on the wall. In the bathroom there is a bath, a washbasin, the toilet, a mirror above the washbasin and a rug on the floor.

Downstairs there is a living room, a kitchen and the hall. On the hall we have the stairs and some paintings on the wall. There is no dining room and so we eat our meals in the kitchen. The kitchen is quite large. It has got a table in the centre, two chairs, a fridge, a cooker, a big white cupboard where we keep our plates and glasses, a washing machine and a dishwasher.

There is also an attic in my house where I have my laptop and it is there that I practice some dance moves.

I love my house!

Câu 2.1

Who lives with Shelia?

 • A

  her mother

 • B

  her father

 • C

  her friend

 • D

  X

Câu 2.2

What colour is her house?

 • A

  brown

 • B

  black

 • C

  brownish

 • D

  X

Câu 2.3

Which room are there in the upstairs?

 • A

  bedroom

 • B

  bathroom

 • C

  Both A & B

 • D

  X

Câu 2.4

Where is the paintings in her house?

 • A

  in the living room

 • B

  in the kitchen

 • C

  in the hall

 • D

  X

Câu 2.5

Does Shelia like her house?

 • A

  Yes

 • B

  No

 • C

  Not mentioned

 • D

  X

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the passage.

I am Anne. I'm British and I'm going to describe you my living room.  

My living room is very spacious (1) ______ bright. I keep it clean and tidy because it is my favourite room in the house. Its walls (2) ________ blue and the floor is salmon. On the floor, in the centre, there is a big blue carpet. On it I have my two sofas, the coffee table and a stool. There is also a small round table where I sometimes (3)________ the book I am reading. I enjoy reading so there is a bookshelf with many books in it. On the bookshelf there is a vase with a small plant and an old clock. On one comer of the living room, there is a big plant in a vase.

The living room is very warm in winter (4)________ it has got a fireplace. Above it there are some pictures. Next to the fireplace there is a round table with a table lamp on it. There are four windows and two of them have got lovely violet curtains. I like to read and (5)_____ a rest in my living room.

Câu 1.1

I like to read and have a _________ in my living room.

 • A

  rest

 • B

  test

 • C

  guest

 • D

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

rest (n) nghỉ ngơi

test (n) bài kiểm tra

guest (n) khách

=> I like to read and have a rest in my living room.

Tạm dịch: Tôi thích đọc sách và nghỉ ngơi trong phòng khách của mình.

Câu 1.2

The living room is very warm in winter ________ it has got a fireplace.

 • A

  because 

 • B

  so

 • C

  however

 • D

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ nối

Lời giải chi tiết :

because : bởi vì

so : vì vậy

however: tuy nhiên

=> The living room is very warm in winter because it has got a fireplace.

Tạm dịch: Phòng khách rất ấm áp vào mùa đông vì nó đã có một lò sưởi.

Câu 1.3

There is also a small round table where I sometimes _______ the book I am reading.

 • A

  write

 • B

  put

 • C

  buy

 • D

  x

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

write (v) viết

put (v) đặt, để

buy (v) mua

=> There is also a small round table where I sometimes put the book I am reading.

Tạm dịch: Ngoài ra còn có một chiếc bàn tròn nhỏ, nơi tôi thỉnh thoảng đặt cuốn sách tôi đang đọc.

Câu 1.4

Its walls ___ blue and the floor is salmon.

 • A

  am

 • B

  is

 • C

  are

 • D

  X

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ Its wall số nhiều nên động từ tobe chia là “are”

=> Its walls are blue and the floor is salmon.

Tạm dịch: Tường của ngôi nhà có màu xanh lam và sàn nhà là màu cam hồng.

Câu 1.5

My living room is very spacious _______ bright.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  X

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ nối

Lời giải chi tiết :

and : và

but : nhưng

or: hoặc

=> My living room is very spacious and bright.

Tạm dịch: Phòng khách của tôi rất rộng rãi và sáng sủa.

Câu 2 :

Read the passage and choose the best answer.

My name's Sheila, I am nine years old and I am from London, the capital of England. I live with my mother (my father died when I was eleven months) in a quiet little house in Hampstead Heath. There is only one bedroom in my house, so I share it with my mother. I love her very much, we are best friends.

My house is small but very cozy. It is brownish with brown windows and black roof.

Upstairs there is the bedroom, a corridor and the bathroom. In the bedroom we have a big bed, two bedside tables with table lamps on them. We also have an armchair, a big fluffy rug on the floor and a picture on the wall. In the bathroom there is a bath, a washbasin, the toilet, a mirror above the washbasin and a rug on the floor.

Downstairs there is a living room, a kitchen and the hall. On the hall we have the stairs and some paintings on the wall. There is no dining room and so we eat our meals in the kitchen. The kitchen is quite large. It has got a table in the centre, two chairs, a fridge, a cooker, a big white cupboard where we keep our plates and glasses, a washing machine and a dishwasher.

There is also an attic in my house where I have my laptop and it is there that I practice some dance moves.

I love my house!

Câu 2.1

Who lives with Shelia?

 • A

  her mother

 • B

  her father

 • C

  her friend

 • D

  X

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ai sống với Shelia?

A. mẹ cô ấy

B. bố cô ấy

C. bạn của cô ấy

Thông tin: I live with my mother (my father died when I was eleven months) in a quiet little house in Hampstead Heath.

Tạm dịch: Tôi sống với mẹ (cha tôi mất khi tôi được mười một tháng) trong một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh ở Hampstead Heath.

Câu 2.2

What colour is her house?

 • A

  brown

 • B

  black

 • C

  brownish

 • D

  X

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngôi nhà của cô ấy màu gì?

A. nâu

B. đen

C. hơi nâu

Thông tin: My house is small but very cozy. It is brownish with brown windows and black roof.

Tạm dịch: Ngôi nhà của tôi tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Nó có màu nâu với cửa sổ màu nâu và mái nhà màu đen.

Câu 2.3

Which room are there in the upstairs?

 • A

  bedroom

 • B

  bathroom

 • C

  Both A & B

 • D

  X

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Phòng nào ở trên lầu?

A. phòng ngủ

B. phòng tắm

C. Cả A & B

Thông tin: Upstairs there is the bedroom, a corridor and the bathroom.

Tạm dịch: Tầng trên có phòng ngủ, hành lang và phòng tắm.

Câu 2.4

Where is the paintings in her house?

 • A

  in the living room

 • B

  in the kitchen

 • C

  in the hall

 • D

  X

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Những bức tranh trong ngôi nhà của cô ấy ở đâu?

A. trong phòng khách

B. trong nhà bếp

C. trong sảnh

Thông tin: On the hall we have the stairs and some paintings on the wall.

Tạm dịch: Ở sảnh, chúng tôi có cầu thang và một số bức tranh trên tường.

Câu 2.5

Does Shelia like her house?

 • A

  Yes

 • B

  No

 • C

  Not mentioned

 • D

  X

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Shelia có thích ngôi nhà của mình không?

A. Có

B. Không

C. Không được đề cập

Thông tin: I love my house!

Tạm dịch: Tôi yêu ngôi nhà của tôi!

close