Trắc nghiệm Từ vựng Ngôi nhà Tiếng Anh 6 Right on!

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with their names.

kitchen

hall

bathroom

attic

bedroom

Đáp án của giáo viên lời giải hay

bathroom

kitchen

bedroom

hall

attic

Lời giải chi tiết :

1. kitchen: phòng bếp

2. hall: cái tủ

3. bathroom: phòng tắm

4. attic: tầng gác mái

5. bedroom: phòng ngủ

 

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each blank with ONE letter.

p

rt

ent

Đáp án của giáo viên lời giải hay

p

rt

ent

Lời giải chi tiết :

apartment : căn hộ

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each blank with ONE letter.

sti

t h

u

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

sti

t h

u

e

Lời giải chi tiết :

stilt house: nhà sàn

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each blank with ONE letter.

v

ll

Đáp án của giáo viên lời giải hay

v

ll

Lời giải chi tiết :

villa: biệt thự

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer.

We live in a town house, but our grandparents live in a/ an  ________ house.

 • A
  villa
 • B
  country
 • C
  apartment
 • D
  city

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A. villa (n) biệt thự

B. country (n) nông thôn/ đất nước

C. apartment (n) căn hộ

D. city (n) thành phố

=> We live in a town house, but our grandparents live in a country house.

Tạm dịch: Chúng tôi sống trong một ngôi nhà phố, nhưng ông bà của chúng tôi sống trong một ngôi nhà nông thôn.

Câu hỏi 6 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Nhìn tranh và tìm vị trí của các nhân vật

kitchen
bathroom
bedroom
living room
1. My brother is in the ..... .
2. My mother is in the ..... .
3. My grandmother is in the ..... .
4. My grandfather is in the ..... .
Đáp án của giáo viên lời giải hay
kitchen
bathroom
bedroom
living room
1. My brother is in the
bedroom
.
2. My mother is in the
kitchen
.
3. My grandmother is in the
bathroom
.
4. My grandfather is in the
living room
.
Lời giải chi tiết :

kitchen (n) phòng bếp

bathroom (n) phòng tắm

bedroom (n) phòng ngủ

living room (n) phòng khách

Dựa vào bức tranh, ta xác định vị trí của các thành viên trong gia đình như sau:

1. My brother is in the bedroom.

2. My mother is in the kitchen.

3. My grandmother is in the bathroom.

4. My grandfather is in the living room.

Tạm dịch:

1. Anh trai tôi đang ở trong phòng ngủ.

2. Mẹ tôi đang ở trong bếp.

3. Bà tôi đang ở trong phòng tắm.

4. Ông tôi đang ở trong phòng khách.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

We have breakfast in the __________.

A. dining room

B. roof

C. living room

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. dining room

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Chúng ta ăn sáng ở trong __________.

A. dining room (n) phòng ăn

B. roof (n) mái nhà

C. living room (n) phòng khách

Chọn A

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

My family watches TV together in the _______________.

A. bathroom

B. living room

C. attic

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. living room

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Gia đình tôi xem TV cùng nhau trong _______________.

A. bathroom (n) phòng tắm

B. living room (n) phòng khách

C. attic (n) gác xép

Chọn B

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Name the rooms you see:

A. bedroom, kitchen, bathroom, dinning room and hall.

B. bedroom, kitchen, bathroom, garage, study room and living room.

C. bedroom, attic, kitchen, bathroom, study room, living room and dinning room.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. bedroom, attic, kitchen, bathroom, study room, living room and dinning room.

Lời giải chi tiết :

Kể tên cho các phòng bạn thấy:

A. phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, phòng ăn và đại sảnh.

B. phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, nhà để xe, phòng học và phòng khách.

C. phòng ngủ, gác xép, nhà bếp, phòng tắm, phòng học, phòng khách và phòng ăn.

Dựa vào bức tranh, chọn đáp án C

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

 Our ... is very big. We always store things there.

A. living room

B. study room

C. attic

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. attic

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

... của chúng tôi rất lớn. Chúng tôi luôn lưu trữ mọi thứ ở đó.

A. phòng khách

B. phòng học

C. gác xép

Chọn C

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The place where you cook food is the ...

A. bedroom

B. kitchen

C. balcony

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. kitchen

Lời giải chi tiết :

Nơi bạn nấu thức ăn là ...

A. phòng ngủ

B. phòng bếp

C. ban công

Chọn B

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The place at the top of the house, just under the roof, is called the…

A. kitchen

B. attic

C. study room

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. attic

Lời giải chi tiết :

Nơi trên cùng của ngôi nhà, ngay dưới mái nhà, được gọi là…

A. phòng bếp

B. gác mái/ gác xép

C. phòng học

Chọn B

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

My father is in the .... He’s fixing his car.

A. kitchen

B. garage

C. living room

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. garage

Lời giải chi tiết :

Cha tôi đang ở ... Ông ấy đang sửa xe của mình.

A. phòng bếp

B. hầm để xe

C. phòng khách

Chọn B

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Where do you do your school homework?

A. 

B. 

C.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. 

Lời giải chi tiết :

Bạn làm bài tập ở trường ở đâu?

A. study room: phòng học

B. living room: phòng khách

C. bathroom: phòng tắm

Chọn A

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Where do you brush your teeth?

A. 

B. 

C. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. 

Lời giải chi tiết :

Bạn đánh răng ở đâu?

A. living room: phòng khách

B. kitchen: phòng bếp

C. bathroom: phòng tắm

Chọn C

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

A. dining room

B. kitchen

C. bathroom

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. kitchen

Lời giải chi tiết :

Bạn có thể nhìn thấy bếp ở đâu?

A. phòng ăn

B. phòng bếp

C. phòng tắm

Chọn B

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

We always sleep in this room at night.

A. 

B. 

C. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. 

Lời giải chi tiết :

Chúng ta luôn ngủ trong phòng này vào ban đêm.

A. living room: phòng khách

B. bedroom: phòng ngủ

C. bathroom: phòng tắm

Chọn B

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

If you want to play with your friends in your house, which room will you choose to play?

A. 

B. 

C. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. 

Lời giải chi tiết :

Nếu bạn muốn chơi cùng các bạn trong nhà thì bạn sẽ chọn phòng nào để chơi?

A. living room: phòng khách

A. attic: gác xép

C. garage (n) hầm để xe

Chọn A

close