Trắc nghiệm Từ vựng Môn học ở trường Tiếng Anh 6 Right on!

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with their names.

notebook

pencil

history

physics

geography

Đáp án của giáo viên lời giải hay

notebook

history

geography

pencil

physics

Lời giải chi tiết :

notebook: vở

pencil: bút chì

history: môn lịch sử

physics: vật lý

geography: địa lý

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer.

I study 7 _______ at school: Maths, English, Music, Art, Literature, History, Geography.

 • A
  subjects
 • B
  lessons
 • C
  teachers
 • D
  exercises

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

A. subjects (n) môn học

B. lessons (n) bài học

C. teachers (n) giáo viên

D. exercises (n) bài tập

=> I study 7 subjects at school: Maths, English, Music, Art, Literature, History, Geography.

Tạm dịch: Tôi học 7 môn học ở trường: Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc, Nghệ thuật, Văn học, Lịch sử, Địa lý.

close