Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Chủ đề : thể thao Tiếng Anh 6 Right on!

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Benefits of playing sports

Firstly, playing sports can give you a (1)_____ life and a fit body. You will be more active and healthier by playing sports. To illustrate, you can have a lower chance (2) ____ getting a serious illness such as a heart attack or high blood pressure.

In other words, it increases your resistance to illness. in leisure time, you can play sports with your friends or your relatives, this not (3) ______ helps you but also motivates everyone around you to take part in sports and have good health.

Moreover, you also need to allow and encourage children to play sports, especially some outside activities such as football, basketball or volleyball to decrease the time that your children spend sitting in front of computers or (4)______ television. These sports can help them have endurance, quickness and even teach them how to improve team spirit and work in groups. These sports  also teach them how to communicate (5)____ their teammates, and show them how active and creative they are.

Câu 1.1

Firstly, playing sports can give you a (1)_____ life and a fit body. You will be more active and healthier by playing sports.

 • A

  health  

 • B

  healthy

 • C

  unhealth

 • D

  unhealthy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

health (n): sức khỏe

healthy (adj): khỏe mạnh

unhealth (n): sự không khỏe mạnh

unhealthy (adj): không khỏe mạnh

Từ cần điền đứng sau mạo từ a và trước danh từ life nên phải là một tính từ

=> Firstly, playing sports can give you a healthy life and a fit body. You will be more active and healthier by playing sports.

Tạm dịch: Thứ nhất, chơi thể thao có thể mang lại cho bạn một cuộc sống khỏe mạnh và một thân hình cân đối. Bạn sẽ năng động và khỏe mạnh hơn bằng cách chơi thể thao.

Câu 1.2

To illustrate, you can have a lower chance (2) ____ getting a serious illness such as a heart attack or high blood pressure.

 • A

  in  

 • B

  with

 • C

  of

 • D

  to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

chance of V-ing/N: cơ hội, nguy cơ (về cái gì)

Lời giải chi tiết :

chance of V-ing/N: cơ hội, nguy cơ (về cái gì)

=> To illustrate, you can have a lower chance of getting a serious illness such as a heart attack or high blood pressure.

Tạm dịch: Để minh họa, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng thấp hơn như đau tim hoặc huyết áp cao.

Câu 1.3

In other words, it increases your resistance to illness. in leisure time, you can play sports with your friends or your relatives, this not (3) ______ helps you but also motivates everyone around you to take part in sports and have good health.

 • A

  only  

 • B

  when

 • C

  while

 • D

  also

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

not only … but also: không chỉ…mà còn

Lời giải chi tiết :

not only … but also: không chỉ…mà còn

=> In other words, it increases your resistance to illness. In leisure time, you can play sports with your friends or your relatives, this not only helps you but also motivates everyone around you to take part in sports and have good health.

Tạm dịch: Nói cách khác, nó làm tăng sức đề kháng của bạn với bệnh tật. trong thời gian rảnh rỗi, bạn có thể chơi thể thao với bạn bè hoặc người thân, điều này không chỉ giúp bạn mà còn thúc đẩy mọi người xung quanh tham gia thể thao và có sức khỏe tốt.

Câu 1.4

Moreover, you also need to allow and encourage children to play sports, especially some outside activities such as football, basketball or volleyball to decrease the time that your children spend sitting in front of computers or (4)______ television.

 • A

  watch  

 • B

  watched

 • C

  watches

 • D

  watching

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

spend + time + (on) + V_ing: dành thời gian làm gì

Lời giải chi tiết :

spend + time + (on) + V_ing: dành thời gian làm gì

=> Moreover, you also need to allow and encourage children to play sports, especially some outside activities such as football, basketball or volleyball to decrease the time that your children spend sitting in front of computers or watching television.

Tạm dịch: Hơn nữa, bạn cũng cần cho phép và khuyến khích trẻ em chơi thể thao, đặc biệt là một số hoạt động bên ngoài như bóng đá, bóng rổ hoặc bóng chuyền để giảm thời gian trẻ ngồi trước máy tính hoặc xem tivi.

Câu 1.5

These sports can help them have endurance, quickness and even teach them how to improve team spirit and work in groups. These sports  also teach them how to communicate (5)____ their teammates, and show them how active and creative they are.

 • A

  to

 • B

  for

 • C

  with

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

communicate with sb: giao tiếp với ai

Lời giải chi tiết :

communicate with sb: giao tiếp với ai

=> These sports can help them have endurance, quickness and even teach them how to improve team spirit and work in groups. These sports  also teach them how to communicate with their teammates, and show them how active and creative they are.

Tạm dịch: Những môn thể thao này có thể giúp chúng có sức bền, sự nhanh nhạy và thậm chí dạy chúng cách cải thiện tinh thần đồng đội và làm việc theo nhóm. Những môn thể thao này cũng dạy chúng cách giao tiếp với đồng đội và cho chúng thấy chúng năng động và sáng tạo như thế nào.

Tạm dịch bài:

Thứ nhất, chơi thể thao có thể mang lại cho bạn một cuộc sống khỏe mạnh và một thân hình cân đối. Bạn sẽ năng động và khỏe mạnh hơn bằng cách chơi thể thao. Để minh họa, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng thấp hơn như đau tim hoặc huyết áp cao.

Nói cách khác, nó làm tăng sức đề kháng của bạn với bệnh tật. trong thời gian rảnh rỗi, bạn có thể chơi thể thao với bạn bè hoặc người thân, điều này không chỉ giúp bạn mà còn thúc đẩy mọi người xung quanh tham gia thể thao và có sức khỏe tốt.

Hơn nữa, bạn cũng cần cho phép và khuyến khích trẻ em chơi thể thao, đặc biệt là một số hoạt động bên ngoài như bóng đá, bóng rổ hoặc bóng chuyền để giảm thời gian trẻ ngồi trước máy tính hoặc xem tivi. Những môn thể thao này có thể giúp chúng có sức bền, sự nhanh nhạy và thậm chí dạy chúng cách cải thiện tinh thần đồng đội và làm việc theo nhóm. Những môn thể thao này cũng dạy chúng cách giao tiếp với đồng đội và cho chúng thấy chúng năng động và sáng tạo như thế nào.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 People usually sing because they like music or because they feel happy. They express their happiness by singing. When a bird sings however, its song usually means much more than that the bird is happy. Birds have many reasons for singing. They sing to give information. Their songs are their language.

The most beautiful songs are sung by male (cock) birds. They sing when they want to attract a female (hen) bird. It is their way of saying that they are looking for a wife.

Birds also sing to tell other birds to keep away. To a bird, his tree or even a branch of tree, is his home. He does not want strangers to come near him, so he sings to warn them.

If a bird cannot sing well, he usually has some other means of giving important information. Some birds dance, spread out their tails or make other signs. One bird has a most unusual way of finding a wife. It builds a small garden of shells and flowers.

Câu 2.1

Why do people usually sing?   

 • A

  They like birds.

 • B

  They feel happy.

 • C

  They want to tell a story.

 • D

  They like studying music. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: People usually sing because they like music or because they feel happy. They express their happiness by singing.

Lời giải chi tiết :

Tại sao mọi người thường hát?

A.Họ thích chim.

B.Họ cảm thấy hạnh phúc.

C.Họ muốn kể một câu chuyện.

D.Họ thích học nhạc.

Thông tin: People usually sing because they like music or because they feel happy. They express their happiness by singing.

Tạm dịch: Con người thường hát vì họ thích âm nhạc hoặc vì họ cảm thấy hạnh phúc. Họ thể hiện niềm hạnh phúc bằng cách hát.

Câu 2.2

Which birds sing the most beautiful songs?   

 • A

  Birds in a good temper.

 • B

  Cock birds.

 • C

  Hen birds.

 • D

  Female birds which attract male birds.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: The most beautiful songs are sung by male (cock) birds. They sing when they want to attract a female (hen) bird. It is their way of saying that they are looking for a wife.

Lời giải chi tiết :

Những con chim nào hót những bài hát hay nhất?

A.Con chim đang trong một trạng thái tốt.

B.Chim đực.

C.Chim cái.

D.Chim cái thu hút chim đực.

Thông tin: The most beautiful songs are sung by male (cock) birds. They sing when they want to attract a female (hen) bird. It is their way of saying that they are looking for a wife.

Tạm dịch: Những bài hát hay nhất được hát bởi những con chim đực. Chúng hót khi muốn thu hút một con

chim cái. Đó là cách chúng nói rằng chúng đang tìm vợ.

Câu 2.3

What warnings does a bird sometimes sing?

 • A

  A warning to keep away.

 • B

  A warning to come quickly.

 • C

  A warning about the approach of people.

 • D

  A warning to stop singing.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Birds also sing to tell other birds to keep away. To a bird, his tree or even a branch of tree, is his home. He does not want strangers to come near him, so he sings to warn them.

Lời giải chi tiết :

Một con chim đôi khi hót những cảnh báo nào?

A.Một cảnh báo để tránh xa.

B.Một cảnh báo để đến nhanh chóng.

C.Một cảnh báo về việc tiếp cận của con người.

D.Một cảnh báo ngừng hát.

Thông tin: Birds also sing to tell other birds to keep away. To a bird, his tree or even a branch of tree, is his home. He does not want strangers to come near him, so he sings to warn them.

Tạm dịch: Chim cũng hót để bảo những con chim khác tránh xa. Đối với một con chim, cây của anh ta hoặc thậm chí là một nhánh cây, là nhà của nó. Nó không muốn người lạ đến gần nó, vì vậy nó hát để cảnh báo họ.

Câu 2.4

What do most birds usually do if they cannot sing well?

 • A

  warn other birds to go away. 

 • B

  give their information in another way.

 • C

  find a wife.

 • D

  fly high in the sky.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

PP:

Thông tin: If a bird cannot sing well, he usually has some other means of giving important information. Some birds dance, spread out their tails or make other signs.

Lời giải chi tiết :

Hầu hết các con chim thường làm gì nếu chúng không thể hót hay?

A.cảnh báo những con chim khác đi xa.

B.cung cấp thông tin của họ theo cách khác.

C.tìm vợ.

D.bay cao trên bầu trời.

Thông tin: If a bird cannot sing well, he usually has some other means of giving important information. Some birds dance, spread out their tails or make other signs.

Tạm dịch: Nếu một con chim không thể hót hay, nó thường có một số phương tiện khác để cung cấp thông tin quan trọng. Một số loài chim nhảy múa, xòe đuôi hoặc làm những dấu hiệu khác.

Câu 2.5

What is one bird’s unusual way of attracting a hen bird?

 • A

  It dances.

 • B

  It spreads out its tail.

 • C

  It searches for a wife.

 • D

  It uses shells and flowers to make a garden.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: One bird has a most unusual way of finding a wife. It builds a small garden of shells and flowers.

Lời giải chi tiết :

Cách khác thường mà một con chim đực thu hút một con chim cái là gì?

A.Nó nhảy nhót.

B.Nó xòe ra đuôi.

C.Nó tìm vợ.

D.Nó sử dụng vỏ và hoa để làm vườn.

Thông tin: One bird has a most unusual way of finding a wife. It builds a small garden of shells and flowers.

Tạm dịch: Một con chim có cách tìm vợ bất thường nhất. Nó xây dựng một khu vườn nhỏ với vỏ và hoa.

Tạm dịch bài:

Con người thường hát vì họ thích âm nhạc hoặc vì họ cảm thấy hạnh phúc. Họ thể hiện niềm hạnh phúc bằng cách hát. Tuy nhiên, khi một con chim hót, tiếng hót của nó thường có ý nghĩa nhiều hơn là nó hạnh phúc. Chim có nhiều lý do để hót. Chúng hát để cung cấp thông tin. Bài hát của họ là ngôn ngữ của họ.

Những bài hát hay nhất được hát bởi những con chim đực. Chúng hót khi muốn thu hút một con chim cái. Đó là cách chúng nói rằng chúng đang tìm vợ.

Chim cũng hót để bảo những con chim khác tránh xa. Đối với một con chim, cây của anh ta hoặc thậm chí là một nhánh cây, là nhà của nó. Nó không muốn người lạ đến gần nó, vì vậy nó hát để cảnh báo họ.

Nếu một con chim không thể hót hay, nó thường có một số phương tiện khác để cung cấp thông tin quan trọng. Một số loài chim nhảy múa, xòe đuôi hoặc làm những dấu hiệu khác. Một con chim có cách tìm vợ bất thường nhất. Nó xây dựng một khu vườn nhỏ với vỏ và hoa.

Câu hỏi 3 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal. He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar. He played for English team Manchester United, Spain's Real Madrid and for Portugal. He plays in Midfield, from where he regularly scores goals. Ronaldo started kicking a ball around when he was three. He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

In 2009, Ronaldo joined his boyhood heroes Real Madrid and became the most expensive footballer in history. He earned a lot of money at that time. He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Câu 3.1

Where was Cristiano Ronaldo from?

 • A

  England

 • B

  The South 

 • C

  Portugal

 • D

  USA

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal.

Lời giải chi tiết :

Cristiano Ronaldo đến từ đâu?

A.Anh

B.Miền Nam

C.Bồ Đào Nha

D.Hoa Kỳ

Thông tin: Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal.

Tạm dịch: Cristiano Ronaldo sinh năm 1985 tại Bồ Đào Nha.

Câu 3.2

He became a ________ superstar.

 • A

  volleyball

 • B

  football

 • C

  tennis

 • D

  badminton   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy đã trở thành một siêu sao ____.

A.bóng chuyền

B.bóng đá

C.quần vợt

D.cầu lông

Thông tin: He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar.

Tạm dịch: Anh được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Ronaldo đã trở thành một siêu sao bóng đá.

Câu 3.3

He began to kick a ball when he was_______.

 • A

  ten

 • B

  three

 • C

  twenty

 • D

  fifty three 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Ronaldo started kicking a ball around when he was three.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy bắt đầu đá bóng khi anh ấy ____.

A.mười tuổi

B.ba tuổi

C.hai mươi tuổi

D.năm mươi ba tuổi

Thông tin: Ronaldo started kicking a ball around when he was three.

Thông tin: Ronaldo bắt đầu đá bóng khi anh ấy ba tuổi.

Câu 3.4

Why did Ronaldo become the most expensive footballer in history?

 • A

  Because he played very badly.

 • B

  Because he practiced hard.

 • C

  Because he played skillfully.

 • D

  Because he earned a lot of money.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

Lời giải chi tiết :

Tại sao Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất trong lịch sử?

A.Bởi vì anh ấy chơi rất tệ.

B.Vì anh luyện tập chăm chỉ.

C.Vì anh ấy chơi khéo léo.

D.Vì anh kiếm được rất nhiều tiền.

Thông tin: He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

Tạm dịch: Anh ấy chơi rất khéo léo. Khi anh lên mười tuổi, anh gia nhập Sporting Lisbon và trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử của họ.

Câu 3.5

He was said to be the best player on the ________.

 • A

  world

 • B

  planet

 • C

  history

 • D

  supermarket 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy được cho là cầu thủ giỏi nhất ____.

A.thế giới

B.hành tinh

C.lịch sử

D.siêu thị

Thông tin: He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Tạm dịch: Anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Real trong mùa thứ hai với 53 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vào năm 2012, Diego Mara Dona cho biết Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất hành tinh.

Tạm dịch:

Cristiano Ronaldo sinh năm 1985 tại Bồ Đào Nha. Anh được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Ronaldo đã trở thành một siêu sao bóng đá. Anh chơi cho đội bóng Manchester United của Anh, Real Madrid của Tây Ban Nha và cho Bồ Đào Nha. Anh ấy chơi ở Midfield, từ đó anh ấy thường xuyên ghi bàn. Ronaldo bắt đầu đá bóng khi anh ấy ba tuổi. Anh ấy chơi rất khéo léo. Khi anh lên mười tuổi, anh gia nhập Sporting Lisbon và trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử của họ.

Năm 2009, Ronaldo gia nhập đội những anh hùng thời thơ ấu Real Madrid và trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử. Anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền vào thời điểm đó. Anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Real trong mùa thứ hai với 53 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vào năm 2012, Diego Mara Dona cho biết Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất hành tinh.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer to complete the passage.

My name is Jordan and I am 14 years (1) ___________. I'm very fond of sports. But my favorite sport, as you can see, is basketball. I play basketball (2) ____________school, at home, at the park, everywhere!

I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) _________. I am a big fan of Shaquille O'Neal, in fact, he is my (4) __________player.

I'm in the school team and we train three days a week, on Mondays, Wednesdays and Fridays. We have matches every Sunday. From time to time, we have (5) __________with other schools and it is quite exciting. In my free time I like reading and playing computer games. I dream of one day having a successful career as a professional basketball player!

Câu 4.1

My name is Jordan and I am 14 years (1) _________.

 • A

  high

 • B

  tall

 • C

  young

 • D

  old

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

high (adj) cao

tall (adj) cao

young (adj) trẻ

old (adj) già

Lời giải chi tiết :

high (adj) cao

tall (adj) cao

young (adj) trẻ

old (adj) già

Cụm từ: years old: tuổi

=> My name is Jordan and I am 14 years (1) old.

Tạm dịch: Tên tôi là Jordan và tôi 14 tuổi.

Câu 4.2

I play basketball (2) _______ school, at home, at the park, everywhere!

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  at

 • D

  under

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

in (prep) trong

on (prep) trên

at (prep) ở

under (prep) dưới

Lời giải chi tiết :

in (prep) trong

on (prep) trên

at (prep) ở

under (prep) dưới

Cụm từ: at school: ở trường

=> I play basketball (2) at school, at home, at the park, everywhere!

Tạm dịch: Tôi chơi bóng rổ ở trường, ở nhà, ở công viên, ở mọi nơi!

Câu 4.3

I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) ______.

 • A

  singer

 • B

  player

 • C

  writer

 • D

  actor

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

singer (n) ca sĩ

player (n) người chơi

writer (n) nhà văn

actor (n) diễn viên

Cụm từ: basketball player: vận động viên bóng rổ

=> I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) player.

Tạm dịch: Tôi đã chơi bóng rổ từ khi lên tám và luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

Câu 4.4

I am a big fan of Shaquille O'Neal, in fact, he is my (4) ______ player.

 • A

  handsome

 • B

  interesting

 • C

  favorite

 • D

  bad

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

handsome (adj) đẹp trai

interesting (adj) thú vị

favorite (adj) yêu thích

bad (adj) kém, tồi

=> I am a big fan of Shaquille O'Neal, in fact, he is my (4) favorite player.

Tạm dịch: Tôi là một fan hâm mộ lớn của Shaquille O'Neal, trên thực tế, anh ấy là cầu thủ yêu thích của tôi.

Câu 4.5

From time to time, we have (5) ________ with other schools and it is quite exciting.

 • A

  tournaments

 • B

  homework

 • C

  housework

 • D

  subjects

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

tournaments (n) giải đấu, cuộc thi

homework (n) bài tập về nhà

housework (n) công việc nhà

subjects (n) môn học

=> From time to time, we have (5) tournaments with other schools and it is quite exciting.

Tạm dịch: Thỉnh thoảng, chúng tôi có các giải đấu với các trường khác và nó khá thú vị.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer to complete the passage.

Baseball is America's national sport! It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently replaced (1) _________the game. On the whole, there are usually 25 members on a team. Each player (2) _________to hit the ball and then run around the four bases before the other team can return the ball.

Players do not have to be very tall or strong, but they must run (3) _______. The goal of the game is to score as many runs" as possible. The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) ______for a home run.  Although many people think baseball is too slow, most American families find it (5) __________.

Câu 5.1

It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently replaced (1) _______the game.

 • A

  when

 • B

  at

 • C

  during

 • D

  on

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

when: khi

at : ở

during: trong suốt 

on: trên

Lời giải chi tiết :

when: khi

at: ở

during: trong suốt 

on: trên

=> It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently replaced (1) during the game.

Tạm dịch: Nó được chơi với những cây gậy gỗ dài và một quả bóng nhỏ, cứng, bởi 2 đội gồm 9 cầu thủ, những người thường xuyên được thay thế trong trận đấu.

Câu 5.2

Each player (2) __________to hit the ball and then run around the four bases before the other team can return the ball.

 • A

  try

 • B

  trys

 • C

  is try

 • D

  tries

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Cấu trúc: S + V(s,es)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + V(s,es)

Chủ ngữ “Each player” (mỗi người chơi) là số ít nên động từ phải thêm s,es

=> Each player (2) tries to hit the ball and then run around the four bases before the other team can return the ball.

Tạm dịch: Mỗi người chơi cố gắng đánh bóng và sau đó chạy xung quanh bốn căn cứ trước khi đội kia có thể trả lại bóng.

Câu 5.3

Players do not have to be very tall or strong, but they must run (3) ____.

 • A

  fast

 • B

  slowly

 • C

  dangerously

 • D

  strongly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

fast (adv) nhanh

slowly (adv) chậm

dangerously (adv) nguy hiểm

strongly (adv) khỏe

=> Players do not have to be very tall or strong, but they must run (3) fast.

Tạm dịch: Người chơi không cần phải quá cao hoặc quá khỏe, nhưng họ phải chạy nhanh.

Câu 5.4

The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) ________for a home run.  

 • A

  stop

 • B

  stopping

 • C

  to stop

 • D

  stops

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ving đi sau giới từ

Lời giải chi tiết :

Sau giới từ, động từ luôn chia ở dạng Ving

=> The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) stopping for a home run.  

Tạm dịch: Trò chơi thú vị nhất là khi người đánh bóng (người chơi ở trung tâm của tấm kim cương-nhà) đánh một quả bóng rất xa và đi vòng qua tất cả các căn cứ mà không dừng lại để chạy về nhà.

Câu 5.5

Although many people think baseball is too slow, most American families find it (5) _______.

 • A

  boring

 • B

  sad

 • C

  exciting

 • D

  expensive

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

boring (adj) buồn chán

sad (adj) buồn

exciting (adj) thú vị

expensive (adj) đắt

=> Although many people think baseball is too slow, most American families find it (5) exciting.

Tạm dịch: Mặc dù nhiều người cho rằng môn bóng chày diễn ra quá chậm, nhưng hầu hết các gia đình Mỹ đều thấy thú vị.

Câu hỏi 6 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False.

My name is Marco and I'm 11 years old. I'm Italian and my favorite sport is soccer. I play soccer twice a week at school and in the afternoon I have soccer lessons on Monday, Wednesday and Friday. On Saturdays afternoon I usually have a match with my team, we are very good at soccer and we often win. Of course I'm in the school team too! I have a lot of friends and on Sundays afternoon, we play soccer in the park. My favorite team is Milan and I hope to be a champion as Paolo Maldini.

1. Marco comes from Italy.

Đúng
Sai

2. He plays soccer only at school.

Đúng
Sai

3. His team often win soccer matches.

Đúng
Sai

4. He is a soccer player in his school team.

Đúng
Sai

5. He doesn’t like Milan team.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Marco comes from Italy.

Đúng
Sai

2. He plays soccer only at school.

Đúng
Sai

3. His team often win soccer matches.

Đúng
Sai

4. He is a soccer player in his school team.

Đúng
Sai

5. He doesn’t like Milan team.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Marco comes from Italy. (Marco đến từ Ý.) 

Thông tin trong bài: My name is Marco and I'm 11 years old. I'm Italian.

Tạm dịch: Tên tôi là Marco và tôi 11 tuổi. Tôi là người Ý.

=> TRUE

 

2. He plays soccer only at school. (Anh ấy chỉ chơi bóng đá ở trường.)

Thông tin trong bài: I play soccer twice a week at school and in the afternoon I have soccer lessons on Monday, Wednesday and Friday. On Saturdays afternoon I usually have a match with my team.

Tạm dịch: Tôi chơi bóng đá hai lần một tuần ở trường và buổi chiều tôi học bóng đá vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Vào chiều thứ Bảy, tôi thường có một trận đấu với đội của mình.

=> FALSE

 

3. His team often win soccer matches. (Đội của anh ấy thường thắng các trận bóng.)

Thông tin trong bài: On Saturdays afternoon I usually have a match with my team, we are very good at soccer and we often win.

Tạm dịch: Vào chiều thứ Bảy, tôi thường có một trận đấu với đội của mình, chúng tôi đá bóng rất giỏi và chúng tôi thường giành chiến thắng.

=> TRUE

 

4. He is a soccer player in his school team. (Anh ấy là một cầu thủ bóng đá trong đội trường của anh ấy.)

Thông tin trong bài: I'm in the school team too.

Tạm dịch: Tôi cũng trong đội của trường.

=> TRUE

 

5. He doesn’t like Milan team. (Anh ấy không thích đội Milan.)

Thông tin trong bài: My favorite team is Milan.

Tạm dịch: Đội bóng yêu thích của tôi là Milan.

=> FALSE

close