Trắc nghiệm Kỹ năng đọc Chủ đề: quốc gia & quốc tịch Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the passage

Fred: Wow! What a fantastic car!

Nicole: ls it Italian?

Fred: No. It it's German. That car is (1) ___ Germany.

Nicole: Look at those are my neighbours. What are they doing here? They are Juan and Amparo. They're from Spain. They are (2) _______.

Fred: But the flag in the car is green and red...

Nicole: Their parents (3) ______ Portuguese.

Fred: Oh! And you. What (4) ________ are you?

Nicole: I'm French.

Fred: So, you are from France.

Nicole: (5) ________ are you from, Fred?

Fred: Guess!

Nicole: You're from the United States of America.

Fred: No, I'm not. I'm from The United Kingdom. I am British.

Nicole: Well, well...another British tourist!

Câu 1.1

That car is (1) _______ Germany.

 • A

  on 

 • B

  from

 • C

  to

 • D

  x

Câu 1.2

They're from Spain. They are (2) ______.

 • A

  Spainese

 • B

  Spainer

 • C

  Spanish

 • D

  x

Câu 1.3

Their parents (3) _____ Portuguese.

 • A

  are

 • B

  am

 • C

  is

 • D

  x

Câu 1.4

What (4) _______are you? - I'm French.

 • A

  nation

 • B

  national

 • C

  nationality

 • D

  x

Câu 1.5

(5) ____ are you from, Fred? - You're from the United States of America.

 • A

  Where

 • B

  When

 • C

  How

 • D

  x

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False

My lovely family

Hello! My name is Ana. I am eight years old and I am from the USA. I'm going to introduce you to my lovely family. It is quite big and we are very happy.

My mother's name is Laura and my father's is Peter. My mother has got blond hair and she is very tender. My father is tall and slim and he is a funny person.

My parents have got three children. There's my brother Tim, my baby brother David and me. Tim is a sweet boy who loves playing and being with me all the time. He is only three years old so he attends the kindergarten. My younger brother, David, is a seven-month baby but he is full of personality. He likes being at my father's lap and he never disposes of Eddy, his bunny.

My father has got a sister. Her name is Olivia and she is my aunt. My mother has got two brothers. Their names are Richard and William and they are my uncles. I have also got my grandparents and my cousins Jacob, Kevin and Chloe.

We have got a pet called Pirate, he is my favourite dog!

1. Anna is an American.

Đúng
Sai

2. Anna’s father is tall, slim and tender.

Đúng
Sai

3. Anna has three younger brothers.

Đúng
Sai

4. Richard and William are Anna’s uncles.

Đúng
Sai

5. There are 13 members in Anna’s family.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the passage

Fred: Wow! What a fantastic car!

Nicole: ls it Italian?

Fred: No. It it's German. That car is (1) ___ Germany.

Nicole: Look at those are my neighbours. What are they doing here? They are Juan and Amparo. They're from Spain. They are (2) _______.

Fred: But the flag in the car is green and red...

Nicole: Their parents (3) ______ Portuguese.

Fred: Oh! And you. What (4) ________ are you?

Nicole: I'm French.

Fred: So, you are from France.

Nicole: (5) ________ are you from, Fred?

Fred: Guess!

Nicole: You're from the United States of America.

Fred: No, I'm not. I'm from The United Kingdom. I am British.

Nicole: Well, well...another British tourist!

Câu 1.1

That car is (1) _______ Germany.

 • A

  on 

 • B

  from

 • C

  to

 • D

  x

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Giới từ from + quốc gia: đến từ…

=> That car is (1) from Germany.

Tạm dịch: Chiếc xe đó  đến từ Đức.

Câu 1.2

They're from Spain. They are (2) ______.

 • A

  Spainese

 • B

  Spainer

 • C

  Spanish

 • D

  x

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Spain (n) nước Tây Ban Nha => Spanish (n) người Tây Ban Nha

=> They're from Spain. They are (2) Spanish.

Tạm dịch: Họ đến từ Tây Ban Nha. Họ là người Tây Ban Nha. 

Câu 1.3

Their parents (3) _____ Portuguese.

 • A

  are

 • B

  am

 • C

  is

 • D

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + is/ am/are + …

Chủ ngữ “Their parents” là danh từ số nhiều nên động từ tobe chia là “are”

=> Their parents (3) are Portuguese.

Tạm dịch: Bố mẹ họ là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Câu 1.4

What (4) _______are you? - I'm French.

 • A

  nation

 • B

  national

 • C

  nationality

 • D

  x

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

nation (n) quốc gia

national (adj) thuộc về quốc gia

nationality (n) quốc tịch

Dựa vào câu trả lời I'm French (Tôi là người Pháp) , chọn đáp án C phù hợp nhất

Câu 1.5

(5) ____ are you from, Fred? - You're from the United States of America.

 • A

  Where

 • B

  When

 • C

  How

 • D

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ để hỏi

Lời giải chi tiết :

Where : ở đâu

When : khi nào

How: như nào

Dựa vào câu trả lời về nơi chốn, chọn đáp án A phù hợp nhất

Tạm dịch: Bạn đến từ đâu Fred? – Bạn đến từ Mỹ.

Câu 2 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False

My lovely family

Hello! My name is Ana. I am eight years old and I am from the USA. I'm going to introduce you to my lovely family. It is quite big and we are very happy.

My mother's name is Laura and my father's is Peter. My mother has got blond hair and she is very tender. My father is tall and slim and he is a funny person.

My parents have got three children. There's my brother Tim, my baby brother David and me. Tim is a sweet boy who loves playing and being with me all the time. He is only three years old so he attends the kindergarten. My younger brother, David, is a seven-month baby but he is full of personality. He likes being at my father's lap and he never disposes of Eddy, his bunny.

My father has got a sister. Her name is Olivia and she is my aunt. My mother has got two brothers. Their names are Richard and William and they are my uncles. I have also got my grandparents and my cousins Jacob, Kevin and Chloe.

We have got a pet called Pirate, he is my favourite dog!

1. Anna is an American.

Đúng
Sai

2. Anna’s father is tall, slim and tender.

Đúng
Sai

3. Anna has three younger brothers.

Đúng
Sai

4. Richard and William are Anna’s uncles.

Đúng
Sai

5. There are 13 members in Anna’s family.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Anna is an American.

Đúng
Sai

2. Anna’s father is tall, slim and tender.

Đúng
Sai

3. Anna has three younger brothers.

Đúng
Sai

4. Richard and William are Anna’s uncles.

Đúng
Sai

5. There are 13 members in Anna’s family.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Anna is an American. (Anna là người Mỹ.)

Thông tin: My name is Ana. I am eight years old and I am from the USA.

Tạm dịch: Tên tôi là Ana. Tôi tám tuổi và tôi đến từ Hoa Kỳ.

Chọn T

2. Anna’s father is tall, slim and tender. (Bố của Anna cao, mảnh mai và dịu dàng.)

Thông tin: My father is tall and slim and he is a funny person.

Tạm dịch: Bố tôi cao, mảnh khảnh và là một người vui tính.

Chọn F

3. Anna has three younger brothers. (Anna có ba em trai.)

Thông tin: My parents have got three children. There's my brother Tim, my baby brother David and me.

Tạm dịch: Bố mẹ tôi có ba người con. Có em trai Tim, em trai David và tôi.

Chọn F

4. Richard and William are Anna’s uncles. (Richard và William là chú của Anna.)

Thông tin: My mother has got two brothers. Their names are Richard and William and they are my uncles.

Tạm dịch: Mẹ tôi có hai anh em. Họ tên là Richard và William và họ là chú của tôi.

Chọn T

5. There are 13 members in Anna’s family. (Có 13 thành viên trong gia đình Anna.)

Thông tin: Các thành viên được nhắc đến trong bài bao gồm: Anna, Laura, Peter, Tim, David, Olivia, Richard, William, Jacob, Kevin, Chloe, Pirate và Anna’s grandparents.

=> Có tổng cộng 14 người.

Chọn F

close