Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 6 Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and complete with ONE word.

Question 1.  This is a romantic

.


Question 2.  

is one of our favourite subjects.


Question 3.   The aim of the series is to both

and to inform.


Question 4.  “Hannah Montana” is an

film.


Question 5.   Watching television can be very

.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and write T (true) or F (false) for each statement.

Question 1.   Anna’s hobby is watching cartoons.

Đúng
Sai

Question 2.   Her favourite type of movie is romantic ones.

Đúng
Sai

Question 3.   She watches TV after dinner.

Đúng
Sai

Question 4.   She thinks cartoon characters are often clumsy.

Đúng
Sai

Question 5.  She spends two hours watching TV each day.

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick True or False

1. Anna likes a movie called “Avenger Endgame”.

Đúng
Sai

2. She likes the special effects of the movie most.

Đúng
Sai

3. Both Anna and John like superhero films.

Đúng
Sai

4. John has the same favorite films as his father.

Đúng
Sai

5. What don’t like about the movies is that they are too many.

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and answer the questions.

1. What does Martha want?2. What are her favorite kinds of movie?


3. Where is the action movie Dr. Astronomical set?4. What does Martha think the comedy movie?5. What does Helen Tyler argue about in the movie Old Sleeves?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and complete with ONE word.

Question 1.  This is a romantic

.


Question 2.  

is one of our favourite subjects.


Question 3.   The aim of the series is to both

and to inform.


Question 4.  “Hannah Montana” is an

film.


Question 5.   Watching television can be very

.

Đáp án

Question 1.  This is a romantic

.


Question 2.  

is one of our favourite subjects.


Question 3.   The aim of the series is to both

and to inform.


Question 4.  “Hannah Montana” is an

film.


Question 5.   Watching television can be very

.

Lời giải chi tiết :

1. This is a romantic song.

2. English is one of our favourite subjects,

3. The aim of the series is to both entertain and to inform.

4. “Hannah Montana’ is an interesting film.

5. Watching television can be very harmful.

Dịch Script:

1. Đây là một bài hát lãng mạn. 

2. Tiếng Anh là một trong những môn học yêu thích của chúng tôi 

3. Mục đích của bộ truyện là vừa giải trí vừa để thông báo. 

4. Hannah Montana là một bộ phim thú vị. 

5. Xem tivi có thể rất có hại.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and write T (true) or F (false) for each statement.

Question 1.   Anna’s hobby is watching cartoons.

Đúng
Sai

Question 2.   Her favourite type of movie is romantic ones.

Đúng
Sai

Question 3.   She watches TV after dinner.

Đúng
Sai

Question 4.   She thinks cartoon characters are often clumsy.

Đúng
Sai

Question 5.  She spends two hours watching TV each day.

Đúng
Sai
Đáp án

Question 1.   Anna’s hobby is watching cartoons.

Đúng
Sai

Question 2.   Her favourite type of movie is romantic ones.

Đúng
Sai

Question 3.   She watches TV after dinner.

Đúng
Sai

Question 4.   She thinks cartoon characters are often clumsy.

Đúng
Sai

Question 5.  She spends two hours watching TV each day.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Giải thích:

1. Anna’s hobby is watching cartoons.

Tạm dịch: Sở thích của Anna là xem phim hoạt hình.

Đáp án: False (sai)

Giải thích: Anna’ hobby is watching football. (Sở thích của Anna là xem bóng đá.) 

 

2. Her favourite type of movie is romantic ones.

Tạm dịch: Thể loại phim yêu thích của cô ấy là những bộ phim lãng mạn.

Đáp án: False (sai)

Giải thích: Her favourite type of movie is Walt Disney cartoons. (Thể loại phim yêu thích của cô là phim hoạt hình Walt Disney.)

 

3. She watches TV after dinner.

Tạm dịch: Cô xem tivi sau bữa tối.

Đáp án: True (đúng)

Giải thích: She watches TV after dinner. (Cô ấy xem tivi sau bữa tối.)

 

4. She thinks cartoon characters are often clumsy.

Tạm dịch: Cô ấy nghĩ rằng các nhân vật hoạt hình thường vụng về.

Đáp án: True (đúng)

Giải thích: She thinks cartoon characters are often clumsy. (Cô ấy nghĩ rằng các nhân vật hoạt hình thường vụng về.) 

 

5. She spends two hours watching TV each day.

Tạm dịch: Cô dành hai giờ để xem TV mỗi ngày.

Đáp án: False (sai)

Giải thích: She spends one hour watching TV each day. (Cô dành một giờ để xem TV mỗi ngày.)

*Listening script

1. Anna’ hobby is watching football.

2. Her favourite type of movie is Walt Disney cartoons.

3. She watches TV after dinner.

4. She thinks cartoon characters are often clumsy.

5. She spends one hour watching TV each day.

Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick True or False

1. Anna likes a movie called “Avenger Endgame”.

Đúng
Sai

2. She likes the special effects of the movie most.

Đúng
Sai

3. Both Anna and John like superhero films.

Đúng
Sai

4. John has the same favorite films as his father.

Đúng
Sai

5. What don’t like about the movies is that they are too many.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Anna likes a movie called “Avenger Endgame”.

Đúng
Sai

2. She likes the special effects of the movie most.

Đúng
Sai

3. Both Anna and John like superhero films.

Đúng
Sai

4. John has the same favorite films as his father.

Đúng
Sai

5. What don’t like about the movies is that they are too many.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Anna likes a movie called “Avenger Endgame”. (Anna thích một bộ phim tên là "Avenger Endgame".)

Thông tin: My favorite movie is Avengers: Endgame.

Tạm dịch: Bộ phim yêu thích của tôi là Avengers: Endgame.

TRUE

 

2. She likes the special effects of the movie most. (Cô ấy thích nhất những hiệu ứng đặc biệt của bộ phim.)

Thông tin: I like everything in that movie. The action, the special effects, and the characters! My favorite thing about the movie are the characters. I really love Thor!

Tạm dịch: Tôi thích mọi thứ trong bộ phim đó. Hành động, hiệu ứng đặc biệt và các nhân vật! Điều tôi thích nhất về bộ phim là các nhân vật. Tôi thực sự yêu Thor!

FALSE

 

3. Both Anna and John like superhero films. (Cả Anna và John đều thích phim siêu anh hùng.)

Thông tin: John: I hate superheroes, so I don't watch superhero films.

Tạm dịch: Tôi ghét siêu anh hùng, vì vậy tôi không xem phim siêu anh hùng.

FALSE

 

4. John has the same favorite films as his father. ( John có những bộ phim yêu thích giống bố của anh ấy.)

Thông tin: Instead, I prefer Star Wars films! My dad really loves them, so when I was little he showed them to me.

Tạm dịch: Thay vào đó, tôi thích phim Chiến tranh giữa các vì sao hơn! Bố tôi thực sự yêu chúng, vì vậy khi tôi còn nhỏ, ông đã cho tôi xem chúng.

TRUE

 

5. What John don’t like about the movies is that they are too many. (Điều John không thích ở các bộ phim là chúng quá nhiều tập.)

Thông tin: What I don’t like about the movies is that they are too long, but I still watch every new Star Wars film.

Tạm dịch: Điều tôi không thích ở các bộ phim là chúng quá dài, nhưng tôi vẫn xem mọi bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao.

FALSE

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and answer the questions.

1. What does Martha want?2. What are her favorite kinds of movie?


3. Where is the action movie Dr. Astronomical set?4. What does Martha think the comedy movie?5. What does Helen Tyler argue about in the movie Old Sleeves?

Đáp án

1. What does Martha want?2. What are her favorite kinds of movie?


3. Where is the action movie Dr. Astronomical set?4. What does Martha think the comedy movie?5. What does Helen Tyler argue about in the movie Old Sleeves?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Martha muốn gì?

A. một bộ phim mới

B. một chiếc váy mới

C. một chiếc ô tô mới

Thông tin:Martha: I want to watch a new movie.

Tạm dịch: Martha: Tôi muốn xem một bộ phim mới.

Chọn A

 

2. Loại phim yêu thích của cô ấy là gì?

A. phim hành động

B. phim kinh dị

C. Cả A & B

Thông tin: I like lots of different kinds but action, comedy and horror are my favorites.

Tạm dịch: Tôi thích nhiều thể loại khác nhau nhưng hành động, hài và kinh dị là những thứ tôi yêu thích nhất.

Chọn C

 

3. Phim hành động Tiến sĩ thiên văn lấy bối cảnh ở đâu?

A. trên mặt đất

B. trên mặt trăng

C. dưới đại dương

Thông tin: How about Dr. Astronomical? It’s an action movie on the moon.

Tạm dịch: Còn Tiến sĩ Thiên văn thì sao? Đó là một bộ phim hành động trên mặt trăng.

Chọn B

 

4. Martha nghĩ gì về bộ phim hài?

A. Nó có tiêu đề lạ.

B. Thật là buồn cười.

C. Thật là thú vị.

Thông tin:

Peter: How about Old Sleeves? It’s a comedy movie set in a high school in England.

Martha: Old Sleeves? That’s a strange title.

Tạm dịch:

Peter: Còn về Old Sleeves? Đó là một bộ phim hài lấy bối cảnh tại một trường trung học ở Anh.

Martha: Tay áo cũ? Đó là một tiêu đề kỳ lạ.

Chọn A

 

5. Helen Tyler tranh luận về điều gì trong bộ phim Old Sleeves?

A. sữa

B. bánh mì

C. sữa chua

Thông tin: Helen Tyler is the lead actor and she’s really funny. There’s a great scene in the cafeteria where she gets into an argument about yogurt.

Tạm dịch: Helen Tyler là diễn viên chính và cô ấy thực sự hài hước. Có một cảnh tuyệt vời trong quán cà phê, nơi cô ấy tranh luận về sữa chua.

Chọn C

close