Trắc nghiệm Từ vựng Đặc điểm địa lý Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with their names.

windsurfing

waterfall

forest

island

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Mount Everest is the highest mountain _______ the world.

 • A

  under

 • B

  in

 • C

  at

 • D

  of

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

She is going to introduce some ________wonders of the world tomorrow.

 • A

  nature

 • B

  natural

 • C

  naturally

 • D

  unnaturally

Câu 4 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

A group of _______ set up camp in the field.

 • A

  travel  

 • B

  travelling

 • C

  travels

 • D

  travellers

Câu 5 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

_______ is large area of land that has very little water and very few plants growing on it.

 • A

  Valley  

 • B

  Desert

 • C

  Island  

 • D

  Mountain

Câu 6 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

The Amazone is ________ in Brazil.

 • A

  rain forest 

 • B

  rainy forest

 • C

  wet forest  

 • D

  wetter forest

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful

wonders in the world. (NATURE)

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

It is

to walk a long the coast at night. (INTEREST)

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

The

of this waterfall amazes every visitors. (BEAUTIFUL)

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

Her parents are so proud of her because she is a

singer. (FAME)

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with their names.

windsurfing

waterfall

forest

island

Đáp án

island

waterfall

forest

windsurfing

Lời giải chi tiết :

- windsurfing: lướt sóng

- waterfall:thác nước

- forest: rừng

- island:đảo

Câu 2 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Mount Everest is the highest mountain _______ the world.

 • A

  under

 • B

  in

 • C

  at

 • D

  of

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

uner: dưới

in: trong

at: tại

of: của 

=> Mount Everest is the highest mountain in the world.

Tạm dịch:

Núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

She is going to introduce some ________wonders of the world tomorrow.

 • A

  nature

 • B

  natural

 • C

  naturally

 • D

  unnaturally

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

nature: thiên nhiên 

natural: thuộc về tự nhiên

naturally: một cách tự nhiên

unnaturally: một cách không tự nhiên.

Cụm từ Natural wonders of the World: Kì quan thiên nhiên thế giới.

=> She is going to introduce some natural wonders of the world tomorrow.

Tạm dịch: 

Cô ấy sẽ giới thiệu một số kỳ quan thiên nhiên của thế giới vào ngày mai.

 

Câu 4 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

A group of _______ set up camp in the field.

 • A

  travel  

 • B

  travelling

 • C

  travels

 • D

  travellers

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

travel: du lịch

travelling: đi du lịch

 travels: những chuyến du lịch

travelers: những du khách 

=> A group of travelers set up camp in the field.

Tạm dịch:

Một nhóm những du khách dựng trại trên cánh đồng.

Câu 5 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

_______ is large area of land that has very little water and very few plants growing on it.

 • A

  Valley  

 • B

  Desert

 • C

  Island  

 • D

  Mountain

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Valley: thung lũng

Desert: sa mạc

Island: hòn đảo

Mountain: ngọn núi 

=> Desert is large area of land that has very little water and very few plants growing on it.

Tạm dịch:

Sa mạc là một vùng đất rộng lớn có rất ít nước và rất ít thực vật mọc trên đó.

Câu 6 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

The Amazone is ________ in Brazil.

 • A

  rain forest 

 • B

  rainy forest

 • C

  wet forest  

 • D

  wetter forest

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

rain forest: rừng mưa nhiệt đới

rainy forest: rừng hay mưa

wet forest: rừng ẩm ướt 

wetter forest: rừng ẩm hơn 

=> The Amazone is rain forest in Brazil.

Tạm dịch:

Amazon là rừng mưa nhiệt đới ở Brazil.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful

wonders in the world. (NATURE)

Đáp án

Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful

wonders in the world. (NATURE)

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ kì quan (wonders)

Nature (n, sự tự nhiên) => natural (adj)

Đáp án: Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful natural wonders in the world.

Tạm dịch: Vịnh Hạ Long được công nhận là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

It is

to walk a long the coast at night. (INTEREST)

Đáp án

It is

to walk a long the coast at night. (INTEREST)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It+be+adj+to+V_infi (làm sao khi làm công việc gì)

Interest (n, v – thích thú, tham gia) => interesting (adj)

Đáp án: It is interesting to walk a long the coast at night.

Tạm dịch: Thật thú vị khi đi bộ bên bờ biển dài vào ban đêm.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

The

of this waterfall amazes every visitors. (BEAUTIFUL)

Đáp án

The

of this waterfall amazes every visitors. (BEAUTIFUL)

Lời giải chi tiết :

Sau mạo từ the là một danh từ

Beautiful (adj, xinh đẹp) => beauty (n)

Đáp án: The beauty of this waterfall amazes every visitors.

Tạm dịch: Vẻ đẹp của thác nước này làm mọi du khách phải kinh ngạc.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

Her parents are so proud of her because she is a

singer. (FAME)

Đáp án

Her parents are so proud of her because she is a

singer. (FAME)

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ ca sĩ (singer)

fame (n, sự nổi tiếng)

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ ca sĩ (singer)

fame (n, sự nổi tiếng) => famous (adj)

Đáp án: Her parents are so proud of her because she is a famous singer.

Tạm dịch: Bố mẹ cô rất tự hào về cô vì cô là một ca sĩ nổi tiếng.

close