Trắc nghiệm Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái - Sinh 12

Đề bài

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây là đúng về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái?

 • A

  Có thể được chuyển đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác.

 • B

  Tạo thành chu kì trong hệ sinh thái, được sử dụng lại liên tục.

 • C

  Ít phụ thuộc vào nguồn năng lượng mặt trời.

 • D

  Tạo thành dòng qua hệ sinh thái, mức độ tiêu hao ít dần qua các bậc dinh dưỡng.

Câu 2 :

Nguồn năng lượng cung cấp cho các hệ sinh thái trên Trái đất là:

 • A

  năng lượng gió

 • B

  năng lượng điện

 • C

  năng lượng nhiệt

 • D

  năng lượng mặt trời

Câu 3 :

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được truyền qua:

 • A

  quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật trong chuỗi thức ăn

 • B

  quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã

 • C

  quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật cùng loài và khác loài

 • D

  quan hệ dinh dưỡng và nơi ở của các sinh vật trong quần xã

Câu 4 :

Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng có hiện tượng là:

 • A

  càng giảm

 • B

  càng tăng

 • C

  không thay đổi

 • D

  tăng hoặc giảm tùy thuộc bậc dinh dưỡng

Câu 5 :

Năng lượng qua mỗi mắt xích thức ăn bị thất thoát lớn nhất do hoạt động nào dưới đây?

 • A

  Năng lượng tích trữ trong các bộ phận rơi rụng

 • B

  Năng lượng tiêu hao qua hô hấp

 • C

  Năng lượng giải phóng trong các chất thải

 • D

  Năng lượng giúp vận động cơ thể.

Câu 6 :

Nhóm sinh vật có mức năng lượng cao nhất trong một hệ sinh thái là:

 • A

  Động vật ăn thịt

 • B

  SV sản xuất

 • C

  SV phân hủy

 • D

  Động vật ăn thực vật

Câu 7 :

Nhóm sinh vật nào không có mặt trong quần xã thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên vẫn diễn ra bình thường

 • A

  sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật

 • B

  động vật ăn động vật, sinh vật sản xuất

 • C

  động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật

 • D

  sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất

Câu 8 :

Trong các hệ sinh thái, tại sao thuật ngữ chu trình được sử dụng để mô tả việc tuần hoàn vật chất, trong khi dòng chảy được sử dụng để nói về trao đổi năng lượng?

 • A

  Vật chất được sử dụng nhiều lần, nhưng năng lượng đi qua và ra khỏi hệ sinh thái.

 • B

  Cả vật chất và năng lượng được tái chế và sau đó được chuyển sang các hệ sinh thái khác như một dòng chảy.

 • C

  Vật chất được luân chuyển từ hệ sinh thái này sang hệ sinh thái khác, nhưng năng lượng liên tục chảy trong hệ sinh thái.

 • D

  Cả vật chất và năng lượng chảy theo một dòոg không bao giờ kết thúc trong một hệ sinh thái.

Câu 9 :

Khoảng bao nhiêu kg sinh vật ăn thịt có thể được tạo ra bằng một khu cánh đồng có chứa 1000 kg thức ăn thực vật nếu hiệu suất sinh thái chỉ khoảng 10%?

 • A

  10000

 • B

  1000

 • C

  100

 • D

  10

Câu 10 :

Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal

Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là:

 • A

  9%  và 10%.

 • B

  12% và 10%

 • C

  10% và 12%

 • D

  12% và 9%.

Câu 11 :

Trong hệ sinh thái ở một khu rừng nhiệt đới, ánh sáng môi trường cung cấp 106 kcal/m2/ngày nhưng thực vật chỉ sử dụng được 3,5%, năng lượng mất đi do hô hấp 90%. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 sử dụng được 35 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 2 sử dụng được 3,5 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 3 sử dụng được 0,52kcal. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 với bậc dinh dưỡng cấp 1 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 lần lượt là

 • A

  10% và 10%. 

 • B

  10% và 14,9%. 

 • C

  1% và 10%.

 • D

  1% và 14,9%.

Câu 12 :

Cho sơ đồ tháp sinh thái năng lượng sau:

Trong các kết luận sau đây có bao nhiêu kết luận không đúng

(1). Có 87% năng lượng từ thức ăn đã được sử dụng cho các hoạt động sống của sinh vật tiêu thụ bậc 1

(2). Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 bằng 12%

(3). Tỉ lệ tích luỹ năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 3 bằng 9%

(4). Nếu chuỗi thức ăn trên đã sử dụng 10% năng lượng mà sinh vật sản xuất đồng hoá được thì sản lượng quang hợp của cỏ là 8,6.109 kcal

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 13 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sản lượng sinh vật sơ cấp tinh?

 • A

  Những hệ sinh thái như hồ nông, hệ cửa sông, rạn san hô và rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường có sản lượng sinh vật sơ cấp tinh thấp do có sức sản xuất thấp

 • B

  Trong sinh quyển, tổng sản lượng sinh vật sơ cấp tỉnh được hình thành trong các hệ sinh thái dưới nước lớn hơn tổng sản lượng sinh vật sơ cấp tỉnh được hình thành trong các hệ sinh thái trên cạn

 • C

  Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh bằng sản lượng sinh vật sơ cấp thô trừ đi phần hô hấp của thực vật

 • D

  Những hệ sinh thái có sức sản xuất cao nhất, tạo ra sản lượng sinh vật sơ cấp tinh lớn nhất là các hoang mạc và vùng nước của đại dương thuộc vĩ độ thấp

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây là đúng về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái?

 • A

  Có thể được chuyển đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác.

 • B

  Tạo thành chu kì trong hệ sinh thái, được sử dụng lại liên tục.

 • C

  Ít phụ thuộc vào nguồn năng lượng mặt trời.

 • D

  Tạo thành dòng qua hệ sinh thái, mức độ tiêu hao ít dần qua các bậc dinh dưỡng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dòng năng lượng đi vào trong hệ sinh thái qua sinh vật sản xuất, được truyền theo 1 chiều, từ dạng này qua dạng khác rồi cuối cùng trả lại hết cho môi trường

Câu 2 :

Nguồn năng lượng cung cấp cho các hệ sinh thái trên Trái đất là:

 • A

  năng lượng gió

 • B

  năng lượng điện

 • C

  năng lượng nhiệt

 • D

  năng lượng mặt trời

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dòng năng lượng đi vào trong hệ sinh thái qua sinh vật sản xuất

Lời giải chi tiết :

Nguồn năng lượng cung cấp cho các hệ sinh thái trên Trái đất là năng lượng mặt trời.

Câu 3 :

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được truyền qua:

 • A

  quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật trong chuỗi thức ăn

 • B

  quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã

 • C

  quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật cùng loài và khác loài

 • D

  quan hệ dinh dưỡng và nơi ở của các sinh vật trong quần xã

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được truyền qua quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật trong chuỗi thức ăn.

Câu 4 :

Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng có hiện tượng là:

 • A

  càng giảm

 • B

  càng tăng

 • C

  không thay đổi

 • D

  tăng hoặc giảm tùy thuộc bậc dinh dưỡng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng càng giảm.

Câu 5 :

Năng lượng qua mỗi mắt xích thức ăn bị thất thoát lớn nhất do hoạt động nào dưới đây?

 • A

  Năng lượng tích trữ trong các bộ phận rơi rụng

 • B

  Năng lượng tiêu hao qua hô hấp

 • C

  Năng lượng giải phóng trong các chất thải

 • D

  Năng lượng giúp vận động cơ thể.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năng lượng qua mỗi mắt xích thức ăn bị thất thoát lớn nhất do các hoạt động hô hấp, tạo nhiệt mất khoảng 70%; chất thải động vật, các bộ phận rơi rụng khoảng 10%

Câu 6 :

Nhóm sinh vật có mức năng lượng cao nhất trong một hệ sinh thái là:

 • A

  Động vật ăn thịt

 • B

  SV sản xuất

 • C

  SV phân hủy

 • D

  Động vật ăn thực vật

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhóm sinh vật ở bậc dinh dưỡng thấp nhất có mức năng lượng cao nhất

Lời giải chi tiết :

Nhóm sinh vật có mức năng lương cao nhất trong hệ sinh thái là sinh vật sản xuất

Câu 7 :

Nhóm sinh vật nào không có mặt trong quần xã thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên vẫn diễn ra bình thường

 • A

  sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật

 • B

  động vật ăn động vật, sinh vật sản xuất

 • C

  động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật

 • D

  sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được truyền qua các bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn. Khi không có nhóm sinh vật này thì chuỗi thức ăn vẫn được hoàn thành.

Lời giải chi tiết :

Không có động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên vẫn diễn ra bình thường.

Khi đó, sinh vật sản xuất vẫn là đầu vào cho dòng năng lượng và sẽ bị phân hủy bởi sinh vật phân giải.

Câu 8 :

Trong các hệ sinh thái, tại sao thuật ngữ chu trình được sử dụng để mô tả việc tuần hoàn vật chất, trong khi dòng chảy được sử dụng để nói về trao đổi năng lượng?

 • A

  Vật chất được sử dụng nhiều lần, nhưng năng lượng đi qua và ra khỏi hệ sinh thái.

 • B

  Cả vật chất và năng lượng được tái chế và sau đó được chuyển sang các hệ sinh thái khác như một dòng chảy.

 • C

  Vật chất được luân chuyển từ hệ sinh thái này sang hệ sinh thái khác, nhưng năng lượng liên tục chảy trong hệ sinh thái.

 • D

  Cả vật chất và năng lượng chảy theo một dòոg không bao giờ kết thúc trong một hệ sinh thái.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chu trình là có sự quay vòng tuần hoàn, còn dòng chảy thì không có sự quay vòng.

Lời giải chi tiết :

Thuật ngữ chu trình để diễn tả sự tuần hoàn, luân chuyển từ dạng này thành dạng khác, được sử dụng cho vật chất vì vật chất được sử dụng nhiều lần (tái sử dụng)

Thuật ngữ dòng chảy diễn tả sự vận chuyển 1 chiều, được sử dụng cho năng lượng vì năng lựơng đi vào hệ sinh thái, qua các bậc dinh dưỡng rồi lại trả lại môi trường (không được tái sử dụng)

Câu 9 :

Khoảng bao nhiêu kg sinh vật ăn thịt có thể được tạo ra bằng một khu cánh đồng có chứa 1000 kg thức ăn thực vật nếu hiệu suất sinh thái chỉ khoảng 10%?

 • A

  10000

 • B

  1000

 • C

  100

 • D

  10

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trong một chuỗi thức ăn, xác định sinh vật ăn thịt đầu tiên là bậc dinh dưỡng cấp bao nhiêu Tính sinh khối sinh vật.

Lời giải chi tiết :

Có khoảng 10% năng lượng và sinh khối được chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn

→ có khoảng 0,1 x 1000 = 100 kg sinh vật ăn cỏ được tạo ra

→ có khoảng 0,1 x 100 = 10 kg sinh vật ăn thịt được tạo ra

Câu 10 :

Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal

Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là:

 • A

  9%  và 10%.

 • B

  12% và 10%

 • C

  10% và 12%

 • D

  12% và 9%.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

Lời giải chi tiết :

Hiệu suất sinh thái giữa

bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 là : 180 000 : 1 500 000 = 12%

bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 là : 18 000 : 180 000 = 10

Câu 11 :

Trong hệ sinh thái ở một khu rừng nhiệt đới, ánh sáng môi trường cung cấp 106 kcal/m2/ngày nhưng thực vật chỉ sử dụng được 3,5%, năng lượng mất đi do hô hấp 90%. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 sử dụng được 35 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 2 sử dụng được 3,5 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 3 sử dụng được 0,52kcal. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 với bậc dinh dưỡng cấp 1 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 lần lượt là

 • A

  10% và 10%. 

 • B

  10% và 14,9%. 

 • C

  1% và 10%.

 • D

  1% và 14,9%.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
 • Xác định năng lượng của SVSX
 • Xác định hiệu suất sinh thái
Lời giải chi tiết :

$\begin{gathered}SVSX:{10^6} \times 10\%  \times 3,5\%  = 3500 \hfill \\SVTT\,1:35kcal \hfill \\SVTT\,2:\,3,5kcal \hfill \\SVTT\,3:\,0,52kcal \hfill \\\end{gathered} $

 → Hiệu suất sinh thái bậc 2/ bậc 1 =$\frac{{35}}{{3500}} \times 100 = 1\% $

Hiệu suất sinh thái bậc 4/ bậc ba:$\frac{{0,52}}{{3,5}} \times 100\%  = 14,9\% $

Câu 12 :

Cho sơ đồ tháp sinh thái năng lượng sau:

Trong các kết luận sau đây có bao nhiêu kết luận không đúng

(1). Có 87% năng lượng từ thức ăn đã được sử dụng cho các hoạt động sống của sinh vật tiêu thụ bậc 1

(2). Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 bằng 12%

(3). Tỉ lệ tích luỹ năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 3 bằng 9%

(4). Nếu chuỗi thức ăn trên đã sử dụng 10% năng lượng mà sinh vật sản xuất đồng hoá được thì sản lượng quang hợp của cỏ là 8,6.109 kcal

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

Lời giải chi tiết :

Ta có hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là: (1.29 x 107 : 1.075 x 108) x 100 = 12 % → 2 đúng

% Năng lượng từ thức ăn đã được sử dụng cho các hoạt động sống của sinh vật tiêu thụ bậc 1 là : 100 – 12 = 88 % → 1 sai

Tỉ lệ tích lũy năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 3 chính là hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc ba là:

(1,161 x 106 : 1.29 x 107) x100 = 9 % → 3 đúng

Nếu chuỗi thức ăn trên sử dụng 10% năng lượng mà sinh vật sản xuất đồng hóa thì sản lượng quang hợp của cỏ vẫn là 8,6 x 108 vì cỏ chính là sinh vật sản xuất → 4 sai

Vậy có 1, 4 sai

Câu 13 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sản lượng sinh vật sơ cấp tinh?

 • A

  Những hệ sinh thái như hồ nông, hệ cửa sông, rạn san hô và rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường có sản lượng sinh vật sơ cấp tinh thấp do có sức sản xuất thấp

 • B

  Trong sinh quyển, tổng sản lượng sinh vật sơ cấp tỉnh được hình thành trong các hệ sinh thái dưới nước lớn hơn tổng sản lượng sinh vật sơ cấp tỉnh được hình thành trong các hệ sinh thái trên cạn

 • C

  Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh bằng sản lượng sinh vật sơ cấp thô trừ đi phần hô hấp của thực vật

 • D

  Những hệ sinh thái có sức sản xuất cao nhất, tạo ra sản lượng sinh vật sơ cấp tinh lớn nhất là các hoang mạc và vùng nước của đại dương thuộc vĩ độ thấp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A sai vì những hệ sinh thái như hồ nông, hệ cửa sông, rạn san hô và rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường có sản lượng sinh vật sơ cấp tinh cao nhất.

B sai vì: Tổng sản lượng sinh vật sơ cấp tinh được hình thành trong các hệ sinh thái trên cạn cao hơn HST dưới nước.

D cũng sai: các hoang mạc, vùng nước của đại dương thuộc vĩ độ thấp có sức sản xuất thấp.

close