Trắc nghiệm Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái - Sinh 12

Đề bài

Câu 1 :

Chuỗi thức ăn là ?

 • A

  Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

 • B

  Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có cùng nơi ở với nhau

 • C

  Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có cùng nguồn thức ăn với nhau

 • D

  Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật không cùng nguồn thức ăn với nhau

Câu 2 :

Trong một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp sinh khối có lượng năng lượng cao nhất cho con người (sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau)?

 • A

  Thực vật → dê → người.

 • B

  Thực vật → người.

 • C

  Thực vật → động vật phù du→cá →người.

 • D

  Thực vật →cá →chim→trứng chim → người

Câu 3 :

Có một loài sâu đục thân gây bệnh ở cây ngô phát tán trong vùng sản xuất nông nghiệp trồng chủ yếu hai giống ngô Bt+ và S. Giống Bt+ mang gen Bt có khả năng kháng sâu, còn giống S thì không. Loài sâu này là thức ăn chính của một loài chim trong vùng. Giả sử loài chim này bị tiêu diệt một cách đột ngột bởi hoạt động săn, bắn. Hậu quả nào sau đây có xu hướng xảy ra sớm nhất?

 • A

  Tỉ lệ chết của giống ngô S tăng lên.

 • B

  Tỉ lệ chết của giống ngô Bt+  tăng lên.

 • C

  Tỉ lệ chết của loài sâu đục thân tăng.

 • D

  Sự tăng số lượng các dòng ngô lai có khả năng kháng bệnh.

Câu 4 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật ?

 • A

  Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ có thể tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định

 • B

  Trong một lưới thức ăn, một sinh vật tiêu thụ có thể được xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau

 • C

  Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có một loài sinh vật

 • D

  Quần xã càng đa dạng về thành phần loài, thì lưới thức ăn càng đơn giản.

Câu 5 :

Trong hồ thủy triều, 15 loài động vật không xương sống đã giảm xuống còn 8 loài sau khi một loài đã được loại bỏ. Loài được loại bỏ có thể là:

 • A

  Mầm bệnh

 • B

  Loài chủ chốt.

 • C

  Động vật ăn cỏ.

 • D

  Sinh vật cộng sinh.

Câu 6 :

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn?

(1) Bậc dinh dưỡng cấp 1 gồm tất cả các loài động vật ăn thực vật

(2) Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường gồm nhiều loài sinh vật.

(3) Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất là nhóm sinh vật mở đầu mỗi chuỗi thức ăn.

(4) Trong một lưới thức ăn, một sinh vật có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng.

 • A

  4

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  1

Câu 7 :

Trong chuỗi thức ăn sau cỏ → dê→hổ→ vi sinh vật, hổ được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc mấy?

 • A

  Bậc 1

 • B

  Bậc 3

 • C

  Bậc 2

 • D

  Bậc 4

Câu 8 :

Cho chuỗi thức ăn sau đây: Lúa → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Diều hâu. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

 • A

  Chuột đồng thuộc bậc dinh dưỡng số 1

 • B

  Năng lượng tích lũy trong quần thể diều hâu là cao nhất.

 • C

  Việc tiêu diệt bớt diều hâu sẽ làm giảm số lượng chuột đồng.

 • D

  Rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ cấp 3

Câu 9 :

Giả sử lưới thức ăn của một quần xã sinh vật gồm các loài A, B, C, D, E, G, H. Trong đó A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Các loài sinh vật trong quần xã có mối quan hệ dinh dưỡng thể hiện trong sơ đồ sau

Có bao nhiêu nhận xét đúng khi nói về lưới thức ăn trên?

1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.

2. Trong lưới thức ăn có 8 chuỗi thức ăn.

3. Khi kích thước quần thể loài E bị giảm thì số lượng cá thể của loài B và D tăng.

4. Khi loài A bị nhiễm độc thì loài H có khả năng bị nhiễm độc nặng nhất.

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  3

Câu 10 :

Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E. Trong đó: A = 500kg, B = 600kg, C = 5000kg, D = 50 kg, E= 5kg. Chuỗi thức ăn nào sau đây có thể xảy ra?

 • A

  A →B → C → D.

 • B

  E → D → A → C.

 • C

  E → D → C → B.

 • D

  C → A → D → E.

Câu 11 :

Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình thường khi thiếu vắng một trong những nhóm sinh vật sau đây:

 • A

  Sinh vật quang hợp và sinh vật hóa tổng hợp

 • B

  Động vật ăn cỏ, ăn phế liệu và động vật ăn thịt.

 • C

  Vi sinh vật sống hoại sinh kị khí và hiếu khí

 • D

  Thực vật, nấm

Câu 12 :

Trong hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng nào sau đây dễ bị tuyệt chủng hơn các bậc dinh dưỡng còn lại?

 • A

  Bậc dinh dưỡng thứ 2

 • B

  Bậc dinh dưỡng thứ 4

 • C

  Bậc dinh dưỡng thứ nhất

 • D

  Bậc dinh dưỡng thứ 3

Câu 13 :

Chiều dài của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thường không kéo dài quá 6 mắt xích. Giải thích nào dưới đây là đúng?

 • A

  Do dòng năng lượng chỉ được truyền một chiều trong hệ sinh thái .

 • B

  Do phần lớn năng lượng bị thất thoát qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải ở mỗi bậc dinh dưỡng.

 • C

  Do trong chuỗi thức ăn có nhiều loài sinh vật tiêu thụ nên tiêu hao nhiều năng lượng.

 • D

  Do sinh vật sản xuất không đủ sinh khối cung cấp cho chuỗi thức ăn gồm quá nhiều mắt xích.

Câu 14 :

Nếu cả 4 hệ sinh thái dưới đây đều bị ô nhiễm thủy ngân với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào trong 4 hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất?

 • A

  Tảo đơn bào → động vật phù du → cá → người.

 • B

  Tảo đơn bào → cá → người.

 • C

  Tảo đơn bào → động vật phù du → giáp xác → cá → người

 • D

  Tảo đơn bào → giáp xác→ cá → người

Câu 15 :

Quan sát một tháp sinh khối có thể biết được:

 • A

  Hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng

 • B

  Năng lượng tiêu hao qua hô hấp ở mỗi bậc dinh dưỡng

 • C

  Số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng

 • D

  Khối lượng sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Câu 16 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Sinh vật nào sau đây thuộc mắt xích mở đầu trong chuỗi thức ăn:

 • A
  Rắn hổ mang.  
 • B
  Cây ngô.
 • C
  Ếch đồng.  
 • D
  Sâu ăn lá ngô.
Câu 17 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Chim mỏ đỏ bắt các con rận kí sinh trên lưng linh dương để ăn. Mối quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ

 • A
  kí sinh.
 • B
  hội sinh.
 • C
  hợp tác.
 • D
  cạnh tranh.
Câu 18 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Nếu trâu rừng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này thì theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Rận trâu sẽ bị loại bỏ khỏi hệ sinh thái này nếu chúng không lấy thức ăn từ mắt xích khác.

II. Số lượng cá thể sâu ăn lá có thể tăng lên vì có nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn.

III. Số lượng cá thể nai không bị ảnh hưởng vì không liên quan đến cỏ 1.

IV. Mức độ cạnh tranh giữa hổ và báo có thể tăng lên.

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  1
Câu 19 :

Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái như sau:

I. Thực vật nổi     II. Động vật nổi     III. Giun     IV. Cỏ     V. Cá trắm cỏ

Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái này là

 • A
  II và III.
 • B
  I và IV.
 • C
  III và IV.
 • D
  II và V.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chuỗi thức ăn là ?

 • A

  Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

 • B

  Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có cùng nơi ở với nhau

 • C

  Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có cùng nguồn thức ăn với nhau

 • D

  Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật không cùng nguồn thức ăn với nhau

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

Câu 2 :

Trong một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp sinh khối có lượng năng lượng cao nhất cho con người (sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau)?

 • A

  Thực vật → dê → người.

 • B

  Thực vật → người.

 • C

  Thực vật → động vật phù du→cá →người.

 • D

  Thực vật →cá →chim→trứng chim → người

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong một chuỗi thức ăn thì càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì tiêu tốn năng lượng qua các bậc dinh dưỡng càng cao .

Nếu một chuỗi thức ăn có thực vật là sinh vật sản xuất và con người là sinh vật tiêu thụ cao nhất thì chuỗi thức ăn nào ngắn nhất thì con người sẽ nhận được mức năng lượng cao nhất

Câu 3 :

Có một loài sâu đục thân gây bệnh ở cây ngô phát tán trong vùng sản xuất nông nghiệp trồng chủ yếu hai giống ngô Bt+ và S. Giống Bt+ mang gen Bt có khả năng kháng sâu, còn giống S thì không. Loài sâu này là thức ăn chính của một loài chim trong vùng. Giả sử loài chim này bị tiêu diệt một cách đột ngột bởi hoạt động săn, bắn. Hậu quả nào sau đây có xu hướng xảy ra sớm nhất?

 • A

  Tỉ lệ chết của giống ngô S tăng lên.

 • B

  Tỉ lệ chết của giống ngô Bt+  tăng lên.

 • C

  Tỉ lệ chết của loài sâu đục thân tăng.

 • D

  Sự tăng số lượng các dòng ngô lai có khả năng kháng bệnh.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nếu chim ăn sâu bị tiêu diệt, lượng sâu tăng đôt biến, hậu quả những cây ngô S không kháng sâu bị chết nhiều hơn.

Câu 4 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật ?

 • A

  Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ có thể tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định

 • B

  Trong một lưới thức ăn, một sinh vật tiêu thụ có thể được xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau

 • C

  Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có một loài sinh vật

 • D

  Quần xã càng đa dạng về thành phần loài, thì lưới thức ăn càng đơn giản.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A sai, trong 1 quần xã, mỗi loài có thể ăn nhiều loài sinh vật và bị nhiều loài sinh vật ăn ↔ tham gia nhiều chuỗi thức ăn

C sai, mỗi bậc dinh dưỡng có nhiều loài khác nhau

D sai, quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp

Câu 5 :

Trong hồ thủy triều, 15 loài động vật không xương sống đã giảm xuống còn 8 loài sau khi một loài đã được loại bỏ. Loài được loại bỏ có thể là:

 • A

  Mầm bệnh

 • B

  Loài chủ chốt.

 • C

  Động vật ăn cỏ.

 • D

  Sinh vật cộng sinh.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sau khi loại bỏ 1 loài đã có 6 loài đã bị loại bỏ theo.

Lời giải chi tiết :

Sau khi loại bỏ loài X này, số lượng loài trong quần thể giảm xuống còn một nửa

→ Loài này là loài chủ chốt, có thể là 1 mắt xích quan trọng trong lưới thức ăn, dẫn đến việc loại bỏ loài này khiến cho rất nhiều loài khác bị tiêu diệt

Câu 6 :

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn?

(1) Bậc dinh dưỡng cấp 1 gồm tất cả các loài động vật ăn thực vật

(2) Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường gồm nhiều loài sinh vật.

(3) Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất là nhóm sinh vật mở đầu mỗi chuỗi thức ăn.

(4) Trong một lưới thức ăn, một sinh vật có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng.

 • A

  4

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  1

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các phát biểu đúng là: (2), (4)

Ý (1) sai vì bậc dinh dưỡng cấp 1 là sinh vật sản xuất.

Ý (3) bậc dinh dưỡng cao nhất là sinh vật cuối cùng của chuỗi thức ăn

Câu 7 :

Trong chuỗi thức ăn sau cỏ → dê→hổ→ vi sinh vật, hổ được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc mấy?

 • A

  Bậc 1

 • B

  Bậc 3

 • C

  Bậc 2

 • D

  Bậc 4

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sinh vật tiêu thụ đầu tiên là sinh vật tiêu thụ bậc 1

Lời giải chi tiết :

Chuỗi thức ăn: cỏ → dê → hổ → vi sinh vật, hổ được xếp là sinh vật tiêu thụ bậc 2.

Câu 8 :

Cho chuỗi thức ăn sau đây: Lúa → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Diều hâu. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

 • A

  Chuột đồng thuộc bậc dinh dưỡng số 1

 • B

  Năng lượng tích lũy trong quần thể diều hâu là cao nhất.

 • C

  Việc tiêu diệt bớt diều hâu sẽ làm giảm số lượng chuột đồng.

 • D

  Rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ cấp 3

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiêu diệt bớt diều hâu → số lượng rắn hổ mang tăng → số chuột đồng giảm do bị rắn ăn thịt nhiều hơn

Câu 9 :

Giả sử lưới thức ăn của một quần xã sinh vật gồm các loài A, B, C, D, E, G, H. Trong đó A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Các loài sinh vật trong quần xã có mối quan hệ dinh dưỡng thể hiện trong sơ đồ sau

Có bao nhiêu nhận xét đúng khi nói về lưới thức ăn trên?

1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.

2. Trong lưới thức ăn có 8 chuỗi thức ăn.

3. Khi kích thước quần thể loài E bị giảm thì số lượng cá thể của loài B và D tăng.

4. Khi loài A bị nhiễm độc thì loài H có khả năng bị nhiễm độc nặng nhất.

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  3

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Xét các nhận xét:

1. Đúng, trong chuỗi thức ăn A→D→C→G→H, có 5 bậc dinh dưỡng.

2. Đúng, có các chuỗi thức ăn: ABEH, ACEH, ACH, ADGH, ADCH, ADCGH, ADCEH, ACGH.

3. Sai, khi kích thước loài E giảm, thì loài B, C tăng. Mà C tăng thì D giảm.

4. Đúng.

Câu 10 :

Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E. Trong đó: A = 500kg, B = 600kg, C = 5000kg, D = 50 kg, E= 5kg. Chuỗi thức ăn nào sau đây có thể xảy ra?

 • A

  A →B → C → D.

 • B

  E → D → A → C.

 • C

  E → D → C → B.

 • D

  C → A → D → E.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Bậc dinh dưỡng dưới có sinh khối lớn hơn bậc dinh dưỡng trên.

Lời giải chi tiết :

Do năng lượng di chuyển trong hệ sinh thái thành dòng, qua các bậc dinh dưỡng, năng lượng phần lớn bị thất thoát, chỉ còn khoảng 10% năng lượng được chuyển lên bậc dinh dưỡng trên

→ bậc dinh dưỡng càng cao, tích lũy năng lượng và sinh khối càng thấp và chênh lệch giữa 2 bậc dinh dưỡng tương đối lớn (bậc dinh dưỡng dưới có sinh khối lớn gấp khoảng 10 lần bậc dinh dưỡng trên)

Vậy chuỗi thức ăn có thể xảy ra là: C → A → D → E

Câu 11 :

Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình thường khi thiếu vắng một trong những nhóm sinh vật sau đây:

 • A

  Sinh vật quang hợp và sinh vật hóa tổng hợp

 • B

  Động vật ăn cỏ, ăn phế liệu và động vật ăn thịt.

 • C

  Vi sinh vật sống hoại sinh kị khí và hiếu khí

 • D

  Thực vật, nấm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Không có các nhóm sinh vật này chu trình vật chất vẫn diễn ra.

Lời giải chi tiết :

Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình thường khi thiếu vắng một trong những nhóm sinh vật Động vật ăn cỏ, ăn phế liệu và động vật ăn thịt.

Câu 12 :

Trong hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng nào sau đây dễ bị tuyệt chủng hơn các bậc dinh dưỡng còn lại?

 • A

  Bậc dinh dưỡng thứ 2

 • B

  Bậc dinh dưỡng thứ 4

 • C

  Bậc dinh dưỡng thứ nhất

 • D

  Bậc dinh dưỡng thứ 3

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Bậc dinh dưỡng ít năng lượng nhất dễ bị tuyệt chủng nhất

Lời giải chi tiết :

Bậc dinh dưỡng cao nhất dễ bị tuyệt chủng nhất vì ít năng lượng nhất.

Câu 13 :

Chiều dài của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thường không kéo dài quá 6 mắt xích. Giải thích nào dưới đây là đúng?

 • A

  Do dòng năng lượng chỉ được truyền một chiều trong hệ sinh thái .

 • B

  Do phần lớn năng lượng bị thất thoát qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải ở mỗi bậc dinh dưỡng.

 • C

  Do trong chuỗi thức ăn có nhiều loài sinh vật tiêu thụ nên tiêu hao nhiều năng lượng.

 • D

  Do sinh vật sản xuất không đủ sinh khối cung cấp cho chuỗi thức ăn gồm quá nhiều mắt xích.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vì phần lớn năng lượng bị thất thoát qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải ở mỗi bậc dinh dưỡng nên trong chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) càng lên cao năng lượng tích luỹ càng ít dần và đến mức nào đó không còn đủ duy trì của một mắt xích (của một bậc dinh dưỡng).

Khi một mắt xích (thực chất là một loài, hoặc nhóm cá thể cùa một loài) có số lượng cá thể quá ít (nhỏ hơn kích thước tối thiểu của quần thể) sẽ không thể tồn tại.

Câu 14 :

Nếu cả 4 hệ sinh thái dưới đây đều bị ô nhiễm thủy ngân với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào trong 4 hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất?

 • A

  Tảo đơn bào → động vật phù du → cá → người.

 • B

  Tảo đơn bào → cá → người.

 • C

  Tảo đơn bào → động vật phù du → giáp xác → cá → người

 • D

  Tảo đơn bào → giáp xác→ cá → người

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Người ở chuỗi thức ăn C có bậc dinh dưỡng là 5, nồng độ chất độc sẽ cao nhất ( tích tụ sinh học và khuếch đại sinh học)

Câu 15 :

Quan sát một tháp sinh khối có thể biết được:

 • A

  Hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng

 • B

  Năng lượng tiêu hao qua hô hấp ở mỗi bậc dinh dưỡng

 • C

  Số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng

 • D

  Khối lượng sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tháp sinh khối xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.→ Quan sát một tháp sinh khối có thể biết được khối lượng sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng

Câu 16 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Sinh vật nào sau đây thuộc mắt xích mở đầu trong chuỗi thức ăn:

 • A
  Rắn hổ mang.  
 • B
  Cây ngô.
 • C
  Ếch đồng.  
 • D
  Sâu ăn lá ngô.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sinh vật mở đầu trong chuỗi thức ăn có thể là: Sinh vật tự dưỡng (VD: thực vật) hoặc sinh vật ăn mùn bã hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Cây ngô là sinh vật tự dưỡng, thuộc mắt xích mở đầu trong chuỗi thức ăn.

Câu 17 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Chim mỏ đỏ bắt các con rận kí sinh trên lưng linh dương để ăn. Mối quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ

 • A
  kí sinh.
 • B
  hội sinh.
 • C
  hợp tác.
 • D
  cạnh tranh.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chim mỏ đỏ bắt các con rận kí sinh trên lưng linh dương để ăn. Mối quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ hợp tác, cả 2 bên đều có lợi.

Câu 18 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Nếu trâu rừng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này thì theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Rận trâu sẽ bị loại bỏ khỏi hệ sinh thái này nếu chúng không lấy thức ăn từ mắt xích khác.

II. Số lượng cá thể sâu ăn lá có thể tăng lên vì có nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn.

III. Số lượng cá thể nai không bị ảnh hưởng vì không liên quan đến cỏ 1.

IV. Mức độ cạnh tranh giữa hổ và báo có thể tăng lên.

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  1

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

I đúng, vì rận trâu chỉ có nguồn dinh dưỡng là trâu rừng.

II đúng, vì nếu loại bỏ trâu rừng thì sâu ăn lá không bị cạnh tranh nguồn thức ăn.

III sai, khi trâu rừng bị loại bỏ thì nai không bị trâu rừng cạnh tranh thức ăn là cỏ 2 → số lượng tăng lên.

IV đúng, khi trâu rừng bị loại bỏ thì hổ và báo sẽ cạnh tranh thức ăn là nai.

Câu 19 :

Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái như sau:

I. Thực vật nổi     II. Động vật nổi     III. Giun     IV. Cỏ     V. Cá trắm cỏ

Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái này là

 • A
  II và III.
 • B
  I và IV.
 • C
  III và IV.
 • D
  II và V.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bậc dinh dưỡng cấp 1 gồm các sinh vật sản xuất như thực vật nổi và cỏ.

close