Trắc nghiệm Bài 41. Diễn thế sinh thái - Sinh 12

Đề bài

Câu 1 :

Diễn thế sinh thái là

 • A

  Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, song song có sự biến đổi của môi trường, để đến cuối cùng có một quần xã tương đối ổn định

 • B

  Quá trình biến đổi nhảy cóc của quần xã qua các giai đoạn, song song có sự biến đổi của môi trường.

 • C

  Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, song song có sự biến đổi của môi trường, để đến cuối cùng quần xã diệt vong

 • D

  Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, để đến cuối cùng có một quần xã không thay đổi qua thời gian.

Câu 2 :

Nguyên nhân bên trong thúc đẩy xảy ra diễn thế sinh thái là

 • A

  Sự cạnh tranh sinh học giữa các loài trong quần xã

 • B

  Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài ưu thế trong quần xã

 • C

  Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã

 • D

  Sự sinh sản của các loài trong quần xã

Câu 3 :

Nhân tố sinh thái quan trọng thường xuyên làm biến đổi quần xã sinh vật dẫn đến sự diễn thế sinh thái là:

 • A

  Sự thay đổi của khí hậu như lũ lụt, cháy rừng.

 • B

  Hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

 • C

  Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

 • D

  Hoạt động mạnh mẽ của loài đặc trưng.

Câu 4 :

Khi loài ưu thế “tự đào huyệt chôn mình” thì loài nào sau đây chiếm vị trí của loài ưu thế?

 • A

  Loài đặc trưng

 • B

  Loài thứ yếu

 • C

  Loài chủ chốt

 • D

  Loài đặc hữu

Câu 5 :

Khi nói về diễn thế nguyên sinh nhận xét nào sau không đúng?

 • A

  Trong quá trình diễn thế nguyên sinh các loài có tuổi thọ thấp, kích thước nhỏ thay thế dần các loài có tuổi thọ cao, kích thước lớn.

 • B

  Giới hạn của các nhân tố sinh thái ngày càng hẹp, môi trường trở nên ổn định hơn.

 • C

  Chuỗi thức ăn ngày càng phức tạp, trong đó chuỗi thức ăn bắt đầu bằng mùn bã hữu cơ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

 • D

  Số lượng loài trong quần xã ngày càng tăng, số cá thể của mỗi loài ngày càng giảm.

Câu 6 :

Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:

 • A

  Diễn thế nguyên sinh

 • B

  Diễn thế thứ sinh

 • C

  Diễn thế khôi phục     

 • D

  Diễn thế nguyên sinh hoặc Diễn thế khôi phục

Câu 7 :

Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tĩnh Lạng Sơn như thế nào?

 • A

  Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết→cây gỗ nhỏ và cây bụi → rừng thưa cây gỗ nhỏ  → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế→Trảng cỏ.

 • B

  Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết →cây bụi và cỏ chiếm ưu thế →rừng thưa cây gỗ nhỏ →cây gỗ nhỏ và cây bụi→ Trảng cỏ.

 • C

  Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → rừng thưa cây gỗ nhỏ →cây bụi và cỏ chiếm ưu thế →cây gỗ nhỏ và cây bụi →Trảng cỏ.

 • D

  Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết →rừng thưa cây gỗ nhỏ →cây gỗ nhỏ và cây bụi  →cây bụi và cỏ chiếm ưu thế →Trảng cỏ.

Câu 8 :

Kết quả của diễn thế thứ sinh:

 • A

  Hình thành quần xã ổn định

 • B

  Luôn dẫn đến một quần xã đỉnh cực

 • C

  Thường dẫn đến sự hình thành một quần xã bị suy thoái

 • D

  Phục hồi thành quần xã nguyên sinh

Câu 9 :

Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về diễn thế?

 • A

  Trong những điều kiện nhất định, diễn thế thứ sinh có thể tạo ra một quần xã ổn định.

 • B

  Diễn thế nguyên sinh bắt đầu sau khi một quần xã bị phá hủy hoàn toàn bời thiên tai hoặc con người.

 • C

  Động lực chủ yếu của quá trình diễn thế là sự thay đổi của môi trường.

 • D

  Hoạt động của con người luôn gây hại cho quá trình diễn thế sinh thái của các quần xã tự nhiên.

Câu 10 :

Cho các giai đoạn chính trong quá trình diễn thế sinh thái ở một đầm nước nông như sau:

(1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,…

(2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ.

(3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thuỷ sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn.

(4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi.

Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là

 • A

  (2)→(1)→(4)→(3).

 • B

  (3)→(4)→(2)→(1).  

 • C

  (1)→(2)→(3)→(4).  

 • D

  (1)→(3)→(4)→(2).

Câu 11 :

Xu hướng biến đổi nào sau đây trong quá trình diễn thế sinh thái sẽ dần đến thiết lập trạng thái cân bằng?

 • A

  Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm

 • B

  Hô hấp của quần xã giảm, tỷ lệ giữa sinh vật sản xuất và phân giải vật chất trong quần xã dần tiến tới 1

 • C

  Tính đa dạng về loài tăng nhưng số lượng cá thể của mỗi loài giảm và quan hệ sinh học giữa các loài bớt căng thẳng.

 • D

  Lưới thức ăn trở nên đơn giản, chuỗi thức ăn mùn bã ngày càng trở nên quan trọng

Câu 12 :

Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là:

 • A

  Sinh khối ngày càng giảm.

 • B

  Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

 • C

  Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản.

 • D

  Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

Câu 13 :

Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể:

(1) Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên

(2) Khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường

(3) Hiểu được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật

(4) Dự đoán được các quần xã đã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai.

Số phương án đúng là:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  1

Câu 14 :

Cho các thông tin sau về diễn thế sinh thái:

(1) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã tương ứng với các điều kiện môi trường.

(2) Luôn dẫn tới quần xã suy thoái

(3) Quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế luôn song song với quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường

(4) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống.

Có bao nhiêu nhận định đúng phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  1

 • D

  4

Câu 15 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I; II; III và IV.

Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã trong quá trình diễn thế nguyên sinh.

 • A
  II và IV.
 • B
  III và IV.
 • C
  I và II.
 • D
  I và III.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Diễn thế sinh thái là

 • A

  Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, song song có sự biến đổi của môi trường, để đến cuối cùng có một quần xã tương đối ổn định

 • B

  Quá trình biến đổi nhảy cóc của quần xã qua các giai đoạn, song song có sự biến đổi của môi trường.

 • C

  Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, song song có sự biến đổi của môi trường, để đến cuối cùng quần xã diệt vong

 • D

  Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, để đến cuối cùng có một quần xã không thay đổi qua thời gian.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, song song có sự biến đổi của môi trường, để đến cuối cùng có một quần xã tương đối ổn định

Câu 2 :

Nguyên nhân bên trong thúc đẩy xảy ra diễn thế sinh thái là

 • A

  Sự cạnh tranh sinh học giữa các loài trong quần xã

 • B

  Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài ưu thế trong quần xã

 • C

  Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã

 • D

  Sự sinh sản của các loài trong quần xã

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân bên trong gây diễn thế sinh thái là do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài ưu thế trong quần xã → biến đổi điều kiện của quần xã → tạo điều kiện làm biến đổi môi trường trong quần xã → diễn thế sinh thái

Câu 3 :

Nhân tố sinh thái quan trọng thường xuyên làm biến đổi quần xã sinh vật dẫn đến sự diễn thế sinh thái là:

 • A

  Sự thay đổi của khí hậu như lũ lụt, cháy rừng.

 • B

  Hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

 • C

  Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

 • D

  Hoạt động mạnh mẽ của loài đặc trưng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhân tố sinh thái quan trọng thường xuyên làm biến đổi quần xã sinh vật dẫn đến sự diễn thế sinh thái là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

Câu 4 :

Khi loài ưu thế “tự đào huyệt chôn mình” thì loài nào sau đây chiếm vị trí của loài ưu thế?

 • A

  Loài đặc trưng

 • B

  Loài thứ yếu

 • C

  Loài chủ chốt

 • D

  Loài đặc hữu

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi loài ưu thế “tự đào huyệt chôn mình” thì loài thứ yếu sẽ thay thế loài ưu thế,

Câu 5 :

Khi nói về diễn thế nguyên sinh nhận xét nào sau không đúng?

 • A

  Trong quá trình diễn thế nguyên sinh các loài có tuổi thọ thấp, kích thước nhỏ thay thế dần các loài có tuổi thọ cao, kích thước lớn.

 • B

  Giới hạn của các nhân tố sinh thái ngày càng hẹp, môi trường trở nên ổn định hơn.

 • C

  Chuỗi thức ăn ngày càng phức tạp, trong đó chuỗi thức ăn bắt đầu bằng mùn bã hữu cơ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

 • D

  Số lượng loài trong quần xã ngày càng tăng, số cá thể của mỗi loài ngày càng giảm.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ý A sai vì: Trong quá trình diễn thế nguyên sinh các loài có tuổi thọ cao, kích thước lớn thay thế dần các loài có tuổi thọ thấp, kích thước nhỏ.

Câu 6 :

Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:

 • A

  Diễn thế nguyên sinh

 • B

  Diễn thế thứ sinh

 • C

  Diễn thế khôi phục     

 • D

  Diễn thế nguyên sinh hoặc Diễn thế khôi phục

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đây là biểu hiện của hiện tượng diễn thế thứ sinh vì trước đó đã có 1 quần xã sinh vật sống ở đó.

Câu 7 :

Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tĩnh Lạng Sơn như thế nào?

 • A

  Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết→cây gỗ nhỏ và cây bụi → rừng thưa cây gỗ nhỏ  → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế→Trảng cỏ.

 • B

  Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết →cây bụi và cỏ chiếm ưu thế →rừng thưa cây gỗ nhỏ →cây gỗ nhỏ và cây bụi→ Trảng cỏ.

 • C

  Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → rừng thưa cây gỗ nhỏ →cây bụi và cỏ chiếm ưu thế →cây gỗ nhỏ và cây bụi →Trảng cỏ.

 • D

  Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết →rừng thưa cây gỗ nhỏ →cây gỗ nhỏ và cây bụi  →cây bụi và cỏ chiếm ưu thế →Trảng cỏ.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tĩnh Lạng Sơn diễn ra theo trình tự: Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây gỗ nhỏ và cây bụi → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → Trảng cỏ.

Câu 8 :

Kết quả của diễn thế thứ sinh:

 • A

  Hình thành quần xã ổn định

 • B

  Luôn dẫn đến một quần xã đỉnh cực

 • C

  Thường dẫn đến sự hình thành một quần xã bị suy thoái

 • D

  Phục hồi thành quần xã nguyên sinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kết quả của diễn thế thứ sinh là thường dẫn đến sự hình thành một quần xã bị suy thoái.

Câu 9 :

Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về diễn thế?

 • A

  Trong những điều kiện nhất định, diễn thế thứ sinh có thể tạo ra một quần xã ổn định.

 • B

  Diễn thế nguyên sinh bắt đầu sau khi một quần xã bị phá hủy hoàn toàn bời thiên tai hoặc con người.

 • C

  Động lực chủ yếu của quá trình diễn thế là sự thay đổi của môi trường.

 • D

  Hoạt động của con người luôn gây hại cho quá trình diễn thế sinh thái của các quần xã tự nhiên.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khẳng định đúng là A

B sai, diễn thế nguyên sinh bắt đầu từ một môi trường không có sinh vật

C sai, động lực chủ yếu của quá trình diễn thế là sự biến đổi của quần xã sinh vật

D sai, con người có những hoạt động có ích cho diễn thế sinh thái như: trồng rừng, mở các khu bảo tồn động vật,…

Câu 10 :

Cho các giai đoạn chính trong quá trình diễn thế sinh thái ở một đầm nước nông như sau:

(1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,…

(2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ.

(3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thuỷ sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn.

(4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi.

Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là

 • A

  (2)→(1)→(4)→(3).

 • B

  (3)→(4)→(2)→(1).  

 • C

  (1)→(2)→(3)→(4).  

 • D

  (1)→(3)→(4)→(2).

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trật tự đúng của diễn thế là : (1)→(3)→(4)→(2).

Câu 11 :

Xu hướng biến đổi nào sau đây trong quá trình diễn thế sinh thái sẽ dần đến thiết lập trạng thái cân bằng?

 • A

  Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm

 • B

  Hô hấp của quần xã giảm, tỷ lệ giữa sinh vật sản xuất và phân giải vật chất trong quần xã dần tiến tới 1

 • C

  Tính đa dạng về loài tăng nhưng số lượng cá thể của mỗi loài giảm và quan hệ sinh học giữa các loài bớt căng thẳng.

 • D

  Lưới thức ăn trở nên đơn giản, chuỗi thức ăn mùn bã ngày càng trở nên quan trọng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong quá trình diễn thế sinh thái khi sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm sẽ dần đến thiết lập trạng thái cân bằng.

Câu 12 :

Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là:

 • A

  Sinh khối ngày càng giảm.

 • B

  Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

 • C

  Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản.

 • D

  Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Kết quả của diễn thế nguyên sinh là hình thành 1 quần xã tương đối ổn định, đa dạng và lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

Câu 13 :

Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể:

(1) Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên

(2) Khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường

(3) Hiểu được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật

(4) Dự đoán được các quần xã đã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai.

Số phương án đúng là:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  1

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cả 4 ý trên đều đúng khi ta nghiên cứu diễn thế sinh thái.

Câu 14 :

Cho các thông tin sau về diễn thế sinh thái:

(1) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã tương ứng với các điều kiện môi trường.

(2) Luôn dẫn tới quần xã suy thoái

(3) Quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế luôn song song với quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường

(4) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống.

Có bao nhiêu nhận định đúng phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  1

 • D

  4

Đáp án : A

Phương pháp giải :

So sánh diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh

Lời giải chi tiết :

Các nhận định đúng là: (1),(3)

Ý (2) (4) là đặc điểm của diễn thế thứ sinh.

Câu 15 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I; II; III và IV.

Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã trong quá trình diễn thế nguyên sinh.

 • A
  II và IV.
 • B
  III và IV.
 • C
  I và II.
 • D
  I và III.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Diễn thế nguyên sinh sẽ hình thành 1 quần xã tương đối ổn định, có sinh khối lớn.

Diễn thế thứ sinh sẽ hình thành 1 quần xã suy thoái hoặc tương đối ổn định, có sinh khối nhỏ.

Lời giải chi tiết :

Hình I,II đều thể hiện sinh khối của quần xã không cao bằng thời điểm ban đầu → diễn thế thứ sinh.

Hình III, IV cho thấy sinh khối của quần xã tăng mạnh so với thời điểm ban đầu → diễn thế nguyên sinh.

close