Trắc nghiệm Bài 31. Tiến hóa lớn - Sinh 12

Đề bài

Câu 1 :

Tiến hóa lớn là?

 • A

  quá trình biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

 • B

  quá trình hình thành loài

 • C

  quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài

 • D

  quá trình hình thành quần thể thích nghi

Câu 2 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

 • A

  Diễn ra trong phạm vi của loài với quy mô nhỏ

 • B

  Không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm

 • C

  Diễn ra trong thời gian lịch sử dài

 • D

  Hình thành các đơn vị phân loại trên loài

Câu 3 :

Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự

 • A

  Chi → họ → lớp → bộ →ngành → giới.

 • B

  Họ →chi → bộ → lớp → ngành → giới.

 • C

  Chi → họ → bộ → lớp → Ngành → giới.

 • D

  Chi → bộ → họ → lớp → ngành → giới

Câu 4 :

Tiến hóa lớn được nghiên cứu dựa trên cơ sở nào?

 • A

  Dựa trên các thực nghiệm khoa học

 • B

  Dựa trên nghiên cứu hóa thạch và lịch sử hình thành sinh giới

 • C

  Dựa trên các nghiên cứu phân loại thông qua đặc điểm hình thái, hóa sinh, sinh học phân tử...

 • D

  Cả B và C

Câu 5 :

Trong việc giải thích nguồn gốc chung của các loài quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định:

 • A

  Quá trình đột biến

 • B

  Quá trình giao phối

 • C

  Quá trình chọn lọc tự nhiên

 • D

  Quá trình phân li tính trạng

Câu 6 :

Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

 • A

  Vì trong những điều kiện xác định, có những sinh vật duy trì tổ chức nguyên thuỷ của chúng hoặc đơn giản hoá tổ chức mà vẫn đảm bảo sự thích nghi thì vẫn tồn tại và phát triển.

 • B

  Vì các sinh vật có tổ chức thấp vẫn không ngừng phát sinh.

 • C

  Vì các sinh vật có tổ chức thấp không có nhu cầu nhiều về dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và phát triển.

 • D

  Vì các sinh vật có tổ chức thấp không có nhu cầu nhiều về năng lượng cho các hoạt động sống.

Câu 7 :

Sinh giới đã tiến hoá theo chiều hướng

 • A

  Sinh giới ngày càng đa dạng và phong phú

 • B

  Sinh giới có tổ chức ngày càng cao

 • C

  Sinh giới thích nghi ngày càng hợp lí

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 8 :

Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là

 • A

  Ngày càng đa dạng và phong phú.

 • B

  Tổ chức ngày càng cao.

 • C

  Thích nghi ngày càng hợp lý.

 • D

  Lượng ADN ngày càng tăng

Câu 9 :

Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

 • A

  Hệ gen của chúng quá đơn giản nên không tiến hoá được.

 • B

  Cơ thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên dễ thích ứng với môi trường.

 • C

  Vi khuẩn có thể sinh bào tử để chống lại điều kiện bất lợi.

 • D

  Vi khuẩn ít chịu tác động của chọn lọc tự nhiên

Câu 10 :

Nhóm sinh vật nào tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể?

 • A

  Động vật có xương sống.

 • B

  Sinh vật sống cộng sinh.

 • C

  Sinh vật sống kí sinh.

 • D

  Sinh vật nhân sơ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tiến hóa lớn là?

 • A

  quá trình biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

 • B

  quá trình hình thành loài

 • C

  quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài

 • D

  quá trình hình thành quần thể thích nghi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiến hoá lớn: là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài (chi, họ, bộ, lớp, ngành…) diễn ra trên qui mô lớn, trong thời gian lịch sử dài.

Câu 2 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

 • A

  Diễn ra trong phạm vi của loài với quy mô nhỏ

 • B

  Không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm

 • C

  Diễn ra trong thời gian lịch sử dài

 • D

  Hình thành các đơn vị phân loại trên loài

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tiến hóa lớn có kết quả là hình thành các đơn vị trên loài, không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm, và diễn ra trong thời gian lịch sử dài.

Câu 3 :

Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự

 • A

  Chi → họ → lớp → bộ →ngành → giới.

 • B

  Họ →chi → bộ → lớp → ngành → giới.

 • C

  Chi → họ → bộ → lớp → Ngành → giới.

 • D

  Chi → bộ → họ → lớp → ngành → giới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự: Chi → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới.

Câu 4 :

Tiến hóa lớn được nghiên cứu dựa trên cơ sở nào?

 • A

  Dựa trên các thực nghiệm khoa học

 • B

  Dựa trên nghiên cứu hóa thạch và lịch sử hình thành sinh giới

 • C

  Dựa trên các nghiên cứu phân loại thông qua đặc điểm hình thái, hóa sinh, sinh học phân tử...

 • D

  Cả B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tiến hoá lớn được nghiên cứu trên cơ sở của các hóa thạch, lịch sử hình thành sinh giới và các nghiên cứu phân loại học.

Câu 5 :

Trong việc giải thích nguồn gốc chung của các loài quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định:

 • A

  Quá trình đột biến

 • B

  Quá trình giao phối

 • C

  Quá trình chọn lọc tự nhiên

 • D

  Quá trình phân li tính trạng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Từ một loài ban đầu, theo con đường phân li tính trạng hình thành nhiều nòi khác nhau rồi đến nhiều loài khác nhau. Trong quá trình tiến hóa có rất nhiều loài bị tiêu diệt.

Câu 6 :

Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

 • A

  Vì trong những điều kiện xác định, có những sinh vật duy trì tổ chức nguyên thuỷ của chúng hoặc đơn giản hoá tổ chức mà vẫn đảm bảo sự thích nghi thì vẫn tồn tại và phát triển.

 • B

  Vì các sinh vật có tổ chức thấp vẫn không ngừng phát sinh.

 • C

  Vì các sinh vật có tổ chức thấp không có nhu cầu nhiều về dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và phát triển.

 • D

  Vì các sinh vật có tổ chức thấp không có nhu cầu nhiều về năng lượng cho các hoạt động sống.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong những điều kiện xác định, có những sinh vật duy trì tổ chức nguyên thuỷ của chúng hoặc đơn giản hoá tổ chức mà vẫn đảm bảo sự thích nghi thì vẫn tồn tại và phát triể

Câu 7 :

Sinh giới đã tiến hoá theo chiều hướng

 • A

  Sinh giới ngày càng đa dạng và phong phú

 • B

  Sinh giới có tổ chức ngày càng cao

 • C

  Sinh giới thích nghi ngày càng hợp lí

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh giới đã tiến hoá theo cả 3 chiều hướng:

 • Ngày càng đa dạng và phong phú
 • Có tổ chức ngày càng cao
 • Thích nghi ngày càng hợp lí
Câu 8 :

Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là

 • A

  Ngày càng đa dạng và phong phú.

 • B

  Tổ chức ngày càng cao.

 • C

  Thích nghi ngày càng hợp lý.

 • D

  Lượng ADN ngày càng tăng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự thích nghi ngày càng hợp lí là hướng tiến hóa cơ bản nhất vì: Trong những điều kiện xác định, có những sinh vật vẫn duy trì tổ chức nguyên thủy hoặc đơn giản hóa tổ chức vẫn tồn tại và phát triển được, điều này giải thích vì sao ngày nay có sự song song tồn tại những nhóm có tổ chức thấp bên cạnh những nhóm có tổ chức cao. Sự tiến hóa của mỗi nhóm trong sinh giới đã diễn ra theo con đường cụ thể khác nhau và với những nhịp điệu khác nhau.

Câu 9 :

Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

 • A

  Hệ gen của chúng quá đơn giản nên không tiến hoá được.

 • B

  Cơ thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên dễ thích ứng với môi trường.

 • C

  Vi khuẩn có thể sinh bào tử để chống lại điều kiện bất lợi.

 • D

  Vi khuẩn ít chịu tác động của chọn lọc tự nhiên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cơ thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên dễ thích ứng với môi trường.

Câu 10 :

Nhóm sinh vật nào tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể?

 • A

  Động vật có xương sống.

 • B

  Sinh vật sống cộng sinh.

 • C

  Sinh vật sống kí sinh.

 • D

  Sinh vật nhân sơ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sinh vật sống kí sinh tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể.

close