Trắc nghiệm Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Sinh 12

Đề bài

Câu 1 :

Hai loài cá rất giống nhau cùng sống trong một hồ nước chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, một loài màu xám, mặc dù sống chung trong một khu vực nhưng chúng luôn chỉ giao phối với những cá thể cùng màu với mình. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?  

 • A

  Cách li tập tính

 • B

  Cách li sinh thái

 • C

  Cách li địa lí

 • D

  Lai xa và đa bội hóa

Câu 2 :

Hai loài khác nhau được hình thành từ một loài ban đầu bằng cách li tập tính sẽ có đặc điểm nào khác nhau?

 • A

  Tập tính

 • B

  Ổ sinh thái

 • C

  Hình thái

 • D

  Khu phân bố

Câu 3 :

Một loài có quần thể phân bố rải rác từ chân núi lên đỉnh núi, lâu dần đã hình thành nên hai loài khác nhau và cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng?

 • A

  Cách li tập tính

 • B

  Cách li sinh thái

 • C

  Cách li địa lí

 • D

  Lai xa và đa bội hóa

Câu 4 :

Cho các đặc điểm:

1. Diễn ra trong một thời gian dài.

2. Hình thành loài mới một cách nhanh chóng.

3. Trải qua các dạng trung gian chuyển tiếp.

4. Thường xảy ra ở các loài thực vật.

5. Có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên và các nhân tố tiến hóa khác.

Những đặc điểm về sự hình thành loài bằng cách li sinh thái là:

 • A

  (1), (3), (4).

 • B

  (1), (3), (5).

 • C

  (2), (3), (5).

 • D

  (2), (3), (4).

Câu 5 :

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng

 • A

  Thực vật

 • B

  Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa

 • C

  Động vật

 • D

  Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển

Câu 6 :

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức thường thấy ở:

 • A

  Thực vật

 • B

  Động vật

 • C

  Động vật ít di động

 • D

  Động vật kí sinh

Câu 7 :

Tiến hành phép lai xa giữa hai loài thực vật họ hàng gần, bộ NST giống nhau về số lượng 2n = 18. Thỉnh thoảng thu được những con lai hữu thụ. Giải thích nào sau đây là hợp lý trong trường hợp này?

 • A

  Số lượng bộ NST của hai loài là giống nhau nên tổng hợp lại bộ NST chẵn, có thể phân chia trong giảm phân bình thường và tạo giao tử bình thường.

 • B

  Vì đây là hai loài họ hàng gần, cấu trúc của hầu hết NST có sự giống nhau nên hiện tượng tiếp hợp trao đổi đoạn vẫn có thể xảy ra và sự hình thành giao tử ở con lai xảy ra bình thường.

 • C

  Trong quá trình lai xa, rối loạn giảm phân dẫn tới hình thành các giao tử lưỡng bội. Sự kết hợp của các giao tử này tạo thành dạng song nhị bội có khả năng sinh sản bình thường.

 • D

  Cấu trúc và số lượng NST giống nhau sẽ dẫn đến khả năng giảm phân bình thường và sinh giao tử hữu thụ.

Câu 8 :

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST nhỏ. Cơ chế nào đã dẫn đến sự hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52?

 • A

  Con đường lai xa và đa bội hoá.

 • B

  Con đường sinh thái.

 • C

  Con đường địa lí.

 • D

  Con đường cách li tập tính.

Câu 9 :

Lai cải bắp với cải củ, được con lai thường bất thụ. Theo lí thuyết, để tạo con lai hữu thụ thường dùng bao nhiêu biện pháp trong số những biện pháp sau:

(1) Tạo cây cải củ và cải bắp tứ bội (4n) bằng cônxisin, rồi cho chúng giao phấn với nhau.

(2) Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn của loài cây này trong ống nghiệm rồi cho phát triển thành cây, sau đó cho giao phấn với nhau.

(3) Xử lý trực tiếp hạt lai bất thụ với cônxisin để thu được hạt dị đa bội rồi cho nảy mầm thành cây.

(4) Nuôi cấy mô của cây lai bất thụ rồi xử lý 5BU để tạo cây dị đa bội phát triển thành cây.

Số phát biểu đúng là:

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  1

 • D

  4

Câu 10 :

Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất:

 • A

  Lai xa và đa bội hóa

 • B

  Cách li địa lí

 • C

  Cách li tập tính

 • D

  Cách li sinh thái

Câu 11 :

Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường:

 • A

  Địa lí  

 • B

  Sinh thái        

 • C

  Lai xa và đa bội hoá       

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 12 :

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A

  Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

 • B

  Quá trình hình thành loài mới thường gắn liền với sự hình thành quần thể thích nghi.

 • C

  Sự lai xa và đa bội hóa luôn dẫn tới sự hình thành loài mới.

 • D

  Sự cách li địa lí gắn liền với sự hình thành loài mới.

Câu 13 :

Một học sinh khi quan sát sơ đồ bên dưới đã rút ra một số nhận xét như sau :

1. Loài 2 không bị đột biến số lượng trong quá trình phát sinh các giao tử

2. Có thể đã xảy ra hai lần không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phát sinh giao tử

3. Cá thể 3 mang đặc điểm của cả hai loài 1 và 2 nhưng thường bất thụ

4. Cá thể 4 có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và được xem là loài mới

5. Cá thể 4 có kiểu gen đồng hợp về tất cả cặp gen

Số nhận xét chính xác là:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  5

Câu 14 :

Hình ảnh dưới đây mô tả quá trình hình thành quần thể mới nhờ nhân tố tiến hóa. Hãy cho biết quần thể được khôi phục có bao nhiêu đặc điểm đúng trong số các đặc điểm sau đây?

(1) Gồm các cá thể cùng loài với quần thể ban đầu.

(2) Có tần số kiểu gen, tần số alen giống với quần thể ban đầu.

(3) Có độ đa dạng di truyền thấp hơn quần thể ban đầu.

(4) Có nhiều cá thể thích nghi hơn so với quần thể ban đầu.

 • A

  3

 • B

  1

 • C

  2

 • D

  4

Câu 15 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Các động vật khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không giao phối được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li:

 • A
  cơ học.
 • B
  sau hợp tử.
 • C
  nơi ở.
 • D
  tập tính.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hai loài cá rất giống nhau cùng sống trong một hồ nước chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, một loài màu xám, mặc dù sống chung trong một khu vực nhưng chúng luôn chỉ giao phối với những cá thể cùng màu với mình. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?  

 • A

  Cách li tập tính

 • B

  Cách li sinh thái

 • C

  Cách li địa lí

 • D

  Lai xa và đa bội hóa

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đây là ví dụ về hình thành loài mới bằng cách li tập tính.

Câu 2 :

Hai loài khác nhau được hình thành từ một loài ban đầu bằng cách li tập tính sẽ có đặc điểm nào khác nhau?

 • A

  Tập tính

 • B

  Ổ sinh thái

 • C

  Hình thái

 • D

  Khu phân bố

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hai loài hình thành bằng cách li tập tính sẽ khác nhau về tập tính.

Câu 3 :

Một loài có quần thể phân bố rải rác từ chân núi lên đỉnh núi, lâu dần đã hình thành nên hai loài khác nhau và cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng?

 • A

  Cách li tập tính

 • B

  Cách li sinh thái

 • C

  Cách li địa lí

 • D

  Lai xa và đa bội hóa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đây là ví dụ về hình thành loài mới bằng cách li sinh thái.

Câu 4 :

Cho các đặc điểm:

1. Diễn ra trong một thời gian dài.

2. Hình thành loài mới một cách nhanh chóng.

3. Trải qua các dạng trung gian chuyển tiếp.

4. Thường xảy ra ở các loài thực vật.

5. Có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên và các nhân tố tiến hóa khác.

Những đặc điểm về sự hình thành loài bằng cách li sinh thái là:

 • A

  (1), (3), (4).

 • B

  (1), (3), (5).

 • C

  (2), (3), (5).

 • D

  (2), (3), (4).

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các đặc điểm về sự hình thành loài bằng cách ly sinh thái là: (1),(3),(5)

Ý (2) sai vì hình thành loài một cách từ từ, ý (4) sai, vì thường xảy ra ở cả thực vật và động vật ít di chuyển

Câu 5 :

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng

 • A

  Thực vật

 • B

  Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa

 • C

  Động vật

 • D

  Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển

Câu 6 :

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức thường thấy ở:

 • A

  Thực vật

 • B

  Động vật

 • C

  Động vật ít di động

 • D

  Động vật kí sinh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá thường thấy ở thực vật.

Vì ở thực vật có khả năng tự thụ phấn, sinh sản sinh dưỡng), ít xảy ra ờ động vật vì: hệ thần kinh của động vật phát triển, cách li sinh sản giữa 2 loài rất phức tạp, đa bội hóa thường gây nên rối loạn về giới tính.

Câu 7 :

Tiến hành phép lai xa giữa hai loài thực vật họ hàng gần, bộ NST giống nhau về số lượng 2n = 18. Thỉnh thoảng thu được những con lai hữu thụ. Giải thích nào sau đây là hợp lý trong trường hợp này?

 • A

  Số lượng bộ NST của hai loài là giống nhau nên tổng hợp lại bộ NST chẵn, có thể phân chia trong giảm phân bình thường và tạo giao tử bình thường.

 • B

  Vì đây là hai loài họ hàng gần, cấu trúc của hầu hết NST có sự giống nhau nên hiện tượng tiếp hợp trao đổi đoạn vẫn có thể xảy ra và sự hình thành giao tử ở con lai xảy ra bình thường.

 • C

  Trong quá trình lai xa, rối loạn giảm phân dẫn tới hình thành các giao tử lưỡng bội. Sự kết hợp của các giao tử này tạo thành dạng song nhị bội có khả năng sinh sản bình thường.

 • D

  Cấu trúc và số lượng NST giống nhau sẽ dẫn đến khả năng giảm phân bình thường và sinh giao tử hữu thụ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Con lai giữa hai loài chỉ hữu thụ khi chúng có các cặp NST tương đồng để có thể giảm phân bình thường.

Lời giải chi tiết :

Giải thích hợp lý nhất là C

A chưa đúng ở chỗ bộ NST tổng hợp lại là bộ NST song dị bội mới có khả năng tạo giao tử bình thường còn giao tử của thể dị bội không có khả năng giảm phân

B sai, mặc dù cấu trúc NST của 2 loài có những nét tương đồng nhưng vẫn không thể nào mà xảy ra trao đổi chéo vì đây là bộ NST đơn bội của hai loài, không có cặp tương đồng nên không thể giảm phân hình thành các giao tử bình thường

D sai, đã là 2 loài thì trong cấu trúc NST sẽ có sự sai khác nhất định

Câu 8 :

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST nhỏ. Cơ chế nào đã dẫn đến sự hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52?

 • A

  Con đường lai xa và đa bội hoá.

 • B

  Con đường sinh thái.

 • C

  Con đường địa lí.

 • D

  Con đường cách li tập tính.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Loài bống trồng ở Mĩ có bộ NST bằng bộ NST của 2 loài bông ở châu Âu và bông hoang dại ở Mĩ cộng lại.

Lời giải chi tiết :

Loài bông trồng ở Mĩ là loại bông song dị bội. Cơ chế để hình thành là con đường lai xa và đa bội hóa

Loài bông châu Âu : 2nA = 26

Loài bông hoang dại Mĩ : 2na = 26

Lai xa: 2nA    × 2na

→ F: nA + na

Đa bội hóa → 2nA + 2na = 52

Câu 9 :

Lai cải bắp với cải củ, được con lai thường bất thụ. Theo lí thuyết, để tạo con lai hữu thụ thường dùng bao nhiêu biện pháp trong số những biện pháp sau:

(1) Tạo cây cải củ và cải bắp tứ bội (4n) bằng cônxisin, rồi cho chúng giao phấn với nhau.

(2) Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn của loài cây này trong ống nghiệm rồi cho phát triển thành cây, sau đó cho giao phấn với nhau.

(3) Xử lý trực tiếp hạt lai bất thụ với cônxisin để thu được hạt dị đa bội rồi cho nảy mầm thành cây.

(4) Nuôi cấy mô của cây lai bất thụ rồi xử lý 5BU để tạo cây dị đa bội phát triển thành cây.

Số phát biểu đúng là:

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  1

 • D

  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Con lai trong phép lai xa thường bất thụ vì mang bộ NST đơn bội của hai loài, để con lai này hữu thụ, cần làm cho chúng có bộ NST lưỡng bội, tứ bội...

Lời giải chi tiết :

Các phát biểu đúng là: (1) (3)

2 sai, nuôi cấy hạt phấn, noãn của 2 loài, cho phát triển thành cây sẽ là các cây lưỡng bội đồng hợp tất cả các gen: 2na và 2nb cho giao phấn với nhau vẫn tạo ra cây bất thụ na + nb

4 sai, 5BU là tác nhân làm thay thế cặp nu A-T băng G-X, không có tác dụng làm đa bội hóa cây

Câu 10 :

Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất:

 • A

  Lai xa và đa bội hóa

 • B

  Cách li địa lí

 • C

  Cách li tập tính

 • D

  Cách li sinh thái

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương thức này có thể hình thành được loài mới trong vòng vài thế hệ, không trải qua các dạng trung gian.

Lời giải chi tiết :

Quá trình hình thành loài thông qua con đường cách li địa lý, cách li tập tính , cách li sinh thái thường trải qua nhiều giai đoạn trung gian nên xảy ra rất chậm

Quá trình hình thành loài theo con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra nhanh nhất vì nó trực tiếp làm biến đổi vật chất di truyền của cá thể một cách nhanh chóng

Câu 11 :

Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường:

 • A

  Địa lí  

 • B

  Sinh thái        

 • C

  Lai xa và đa bội hoá       

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Động vật có bộ máy di truyền và các cơ chế sinh sản phức tạp, ít biến động. Sự thay đổi mạnh mẽ về di truyền có thể khiến động vật bị chết.

Lời giải chi tiết :

Ở động vật rất ít thấy lai xa và đa bội hóa

Câu 12 :

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A

  Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

 • B

  Quá trình hình thành loài mới thường gắn liền với sự hình thành quần thể thích nghi.

 • C

  Sự lai xa và đa bội hóa luôn dẫn tới sự hình thành loài mới.

 • D

  Sự cách li địa lí gắn liền với sự hình thành loài mới.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hình thành loài là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc

Lời giải chi tiết :

A sai, sự hình thành loài mới cần có sự tham gia của các đột biến phát sinh

C sai, con lai trong phép lai xa và đa bội hóa, nêu như không có khả năng thích nghi và sinh sản ra các thế hệ sau thì không thể hình thành loài mới được

D sai, cách li địa lí chỉ là yếu tố thuận lợi cho việc hình thành loài mới, không phải 100% các quần thể bị cách li địa lý sẽ hình thành loài mới

Câu 13 :

Một học sinh khi quan sát sơ đồ bên dưới đã rút ra một số nhận xét như sau :

1. Loài 2 không bị đột biến số lượng trong quá trình phát sinh các giao tử

2. Có thể đã xảy ra hai lần không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phát sinh giao tử

3. Cá thể 3 mang đặc điểm của cả hai loài 1 và 2 nhưng thường bất thụ

4. Cá thể 4 có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và được xem là loài mới

5. Cá thể 4 có kiểu gen đồng hợp về tất cả cặp gen

Số nhận xét chính xác là:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  5

Đáp án : C

Phương pháp giải :
 • Xác định bộ NST của các cá thể trong sơ đồ
 • Xác định tính đúng sai của các nhận xét
Lời giải chi tiết :

Các nhận xét chính xác là : 1, 2, 3.

4 sai, do cá thể 4 mặc dù có khả năng sinh sản nhưng chưa được xem là loài mới, vì dù theo bất cứ con đường nào, loài luôn xuất hiện với ít nhất là 1 quần thể, một vài cá thể không thể được xem là loài mới.

5 sai, cá thể 4 không phải được tạo ra từ phương pháp lai xa và đa bội hóa → cá thể 4 không phải có kiểu gen đồng hợp.

Câu 14 :

Hình ảnh dưới đây mô tả quá trình hình thành quần thể mới nhờ nhân tố tiến hóa. Hãy cho biết quần thể được khôi phục có bao nhiêu đặc điểm đúng trong số các đặc điểm sau đây?

(1) Gồm các cá thể cùng loài với quần thể ban đầu.

(2) Có tần số kiểu gen, tần số alen giống với quần thể ban đầu.

(3) Có độ đa dạng di truyền thấp hơn quần thể ban đầu.

(4) Có nhiều cá thể thích nghi hơn so với quần thể ban đầu.

 • A

  3

 • B

  1

 • C

  2

 • D

  4

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quần thể mới được khôi phục từ một nhóm cá thể thuộc quần thể ban đầu trong điều kiện sống khó khăn.

Lời giải chi tiết :

Quần thể khôi phục có các đặc điểm đúng là (1), (3).

1 đúng, với sự tác động của yếu tố ngẫu nhiên chỉ mới tạo ra sự khác biệt về tần số alen nên đây vẫn là các cá thể cùng loài.

2 sai, quần thể mới có kiểu gen và tần số alen khác quần thể ban đầu do chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên.

3 đúng Do số lượng cá thể trong quần thể sống sót có số lượng rất ít → giao phối gần  nên di truyền trong quần thể kém đa dạng hơn.

4 sai vì điều kiện sống đã biến đổi nên trong mỗi môi trường sống đều có sự tác động của CLTN để hình thành nên quần thể thích nghi tương ứng, không thể khẳng định quần thể được khôi phục có nhiều cá thể thích nghi hơn so với quần thể ban đầu.

Câu 15 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Các động vật khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không giao phối được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li:

 • A
  cơ học.
 • B
  sau hợp tử.
 • C
  nơi ở.
 • D
  tập tính.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào lí thuyết về các cơ chế cách li 2 loài.

Lời giải chi tiết :

Các động vật khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không giao phối được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li cơ học.

close