Tính chất hóa học của carboxylic acid

Carboxylic acid có tính chất hóa học nào giống và khác các acid vô cơ đã học? Phương pháp để điều chế carboxylic acid là gì?

Quảng cáo

Carboxylic acid có tính chất hóa học nào giống và khác các acid vô cơ đã học?

Quảng cáo
decumar

Carboxylic acid có tính acid tương tự các acid vô cơ, tuy nhiên, các carboxylic acid đều điện li không hoàn toàn nên thường thể hiện tính acid yếu hơn các acid vô cơ.

Các tính chất của acid được thể hiện như sau:

+ Phản ứng với kim loại

Ví dụ: CH3COOH + Na --> CH3COONa + H2

+ Phản ứng với các base và oxide base

Ví dụ: CH3COOH + NaOH --> CH3COONa + H2O

2CH3COOH + MgO --> (CH3COO)2Mg + H2O

+ Phản ứng với muối

2CH3COOH + Na2CO3 --> 2CH3COONa + CO2 + H2O

Phản ứng riêng của carboxylic acid: phản ứng ester hóa

Phương pháp để điều chế carboxylic acid là gì?

Phương pháp oxi hóa các alkane:

Phương pháp lên men:

\({C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O\)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close