Khái niệm sự điện li

Sự điện li là gì? Chất điện li là gì? Phương trình điện li là gì?

Quảng cáo

Sự điện li là gì?

Quá trình phân li của các chất trong nước tạo thành các ion được gọi là sự điện li.

Quảng cáo
decumar

Chất điện li là gì? Chất không điện li là gì?

Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành các ion

Chất không điện li là chất khi tan trong nước không phân li thành các ion

Phân loại chất điện li là gì?

Chất điện li mạnh: bao gồm acid mạnh, base mạnh và hầu hết các muối tan

Chất điện li yếu bao gồm các acid yếu, base yếu

Chất không điện li: alcohol, đường, một số các hợp chất hữu cơ

Phương trình điện li là gì?

Phương trình điện li mô tả quá trình phân li của các chất

Ví dụ: HCl --> H+ + Cl-

Đối với chất điện li mạnh: dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li

Ví dụ: CH3COOH \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) CH3COO- + H+

Đối với chất điện li yếu: dùng hai mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close