Khái niệm tích số ion của nước và thang pH

Tích số ion của nước là gì? Cách tính pH của dung dịch là gì?

Quảng cáo

Tích số ion của nước là gì?

\({H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + O{H^ - }\)

Quảng cáo
decumar

\({K_{\rm{w}}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][}}O{H^ - }{\rm{]}}\)

Ở 250C, \({K_{\rm{w}}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][}}O{H^ - }{\rm{]}}\)=10-14 (không đổi)

pH là gì? Cách tính pH của dung dịch?

Ph là đại lượng đặc trưng cho mức độ acid base của một dung dịch

Công thức tính: \(pH =  - \lg [{H^ + }{\rm{]}}\)

Thang pH là gì?

pH có giá trị từ 1 đến 14

Với pH < 7 --> môi trường acid

pH > 7 --> môi trường base

pH = 7 --> môi trường trung tính

Chất chỉ thị pH là gì? Có mấy loại chất chỉ thị PH?

Chất chỉ thị pH để cho biết dung dịch có tính acid hay base.

Có nhiều loại chất chỉ thị, thường dùng như: giấy quỳ tím, phenolphthalein, methyl da cam.

Phương pháp chuẩn độ dung dịch acid và base là gì?

Là phương pháp xác định nồng độ của một chất trong dung dịch bằng một dung dịch khác đã biết nồng độ.

Muốn xác định nồng độ của dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl đã biết nồng độ. Người ta tiến hành phương pháp chuẩn độ.

 

Sau khi chuẩn độ xong, ta có công thức: \({C_{{M_{NaOH}}}}.{V_{NaOH}} = {C_{{M_{HCl}}}}.{V_{HCl}}\)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close