Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen

Phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen là gì? Tại sao phản ứng tách hydrogen halide thường tuân theo quy tắc Zaitsev?

Quảng cáo

Phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen là gì?

Phản ứng thế nguyên tử halogen và phản ứng tách hydrogen halide

Quảng cáo
decumar

Quy tắc Zaitsev được phát biểu như thế nào?

Trong phản ứng tách hydrogen halide ra khỏi dẫn xuất halogen, ưu tiên tách nguyên tử halogen cùng nguyên tử hydrogen ở nguyên tử car bon bên cạnh có bậc cao hơn.

Tại sao phản ứng tách hydrogen halide thường tuân theo quy tắc Zaitsev?

Vì khi tham gia phản ứng tách hydrogen halide có nhiều sản phẩm, để xác định được sản phẩm chính thì cần tuân theo quy tắc Zaitsev.

Ví dụ: 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close