Khái quát hydrocarbon không no

Công thức chung của hydrocarbon không no là gì? Cách gọi tên của hydrocarbon không no?

Quảng cáo

Công thức chung của hydrocarbon không no là gì?

Công thức chung của alkene: CnH2n (n 2)

Quảng cáo
decumar

Công thức chung của alkyne: CnH2n-2 (n 2)

Sự khác nhau trong công thức cấu tạo của alkane và hydrocarbon không no?

Cấu tạo của alkane: chỉ toàn liên kết đơn

Cấu tạo alkene: có 1 liên kết đôi

Cấu tạo alkyne: có 1 liên kết ba

Có những dạng đồng phân nào trong cấu tạo của hydrocarbon không no?

Alkene và alkyne có đồng phân cấu tạo gồm đồng phân về vị trí của liên kết bội và đồng phân về mạch carbon.

Cách gọi tên của hydrocarbon không no?

Tên của alkene, alkyne có mạch nhánh được gọi như sau:

Tên tiền tố + số chỉ vị trí liên kết bội + tên hậu tố

Tên của alkene, alkyne có mạch nhánh:

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close