Sulfuric acid

Công thức Lewis của sulfuric acid là gì? Tính chất hóa học của sulfuric acid đặc và loãng khác nhau như thế nào?

Quảng cáo

Công thức lewis của sulfuric acid là gì?

Quảng cáo
decumar

Tính chất hóa học của sulfuric acid đặc và loãng khác nhau như thế nào?

H2SO4 loãng có các tính chất chung của acid:

- Đổi màu quỳ tím thành đỏ

- Tác dụng với kim loại hoạt động trong dãy hoạt động hóa học

- Tác dụng với basic oxide và base

- Tác dụng với nhiều muối

H2SO4 đặc mang đầy đủ tính chất chung của acid, ngoài ra còn thể hiện tính oxi hóa mạnh

- Tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Au, Pt,…), nhiều phi kim như carbon, sulfur, phosphorus và nhiều hợp chất khác

Ví dụ: \({H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}(aq) + \mathop {Cu}\limits^0 (s) \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2} S{O_4}(aq) + 2{H_2}O(l) + \mathop S\limits^{ + 4} {O_2}(g)\)

\(2{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}(aq) + \mathop C\limits^0 (s) \to \mathop C\limits^{ + 4} {O_2}(g) + \mathop {2S}\limits^{ + 4} {O_2}(g) + 2{H_2}O(l)\)

- Tính háo nước

Dung dịch sulfuric acid đặc hấp thụ mạnh nước

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close