Khái niệm phản ứng thuận nghịch

Phản ứng thuận nghịch là gì? Cân bằng hóa học là gì?

Quảng cáo

Phản ứng thuận nghịch là gì?

Là phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.

Quảng cáo
decumar

Ví dụ phản ứng thuận nghịch:

\({H_2} + {I_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} 2HI\)

Khác nhau giữa phản ứng thuận nghịch và phản ứng một chiều là gì?

Dùng mũi tên \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) để thể hiện chiều phản ứng của phản ứng thuận nghịch

Dùng mũi tên \( \to \) để thể hiện chiều phản ứng của phản ứng một chiều

Hiệu suất của phản ứng thuận nghịch luôn < 100%.

Trạng thái cân bằng là gì?

Là trạng thái tại đó tốc độ phản ứng nghịch bằng tốc độ phản ứng thuận

Cân bằng hóa học là gì?

Cân bằng hóa học là cân bằng động vì các chất tham gia phản ứng liên tục phản ứng với nhau để tạo thành sản phẩm và các sản phẩm cũng liên tục phản ứng với nhau để tạo thành các chất đầu nhưng với tốc độ bằng nhau nên ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close