Biểu thức hằng số cân bằng

Biểu thức hằng số cân bằng là gì? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học?

Quảng cáo

Biểu thức hằng số cân bằng là gì?

Với phản ứng thuận nghịch bất kì: aA +bB \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \)mM + nN

Quảng cáo
decumar

Khi phản ứng ở trạng thái cân bằng, ta có: \(\frac{{C_M^mC_N^n}}{{C_A^aC_B^b}} = {K_C}\)

Trong đó: KC: hằng số cân bằng (tính theo nồng độ mol)

                          a, b, m, n lần lượt là hệ số tỉ lượng tương ứng của các chất A, B, M, N trong phương trình hóa học.

                 \({C_A},{C_B},{C_M},{C_N}:\)nồng độ mol của các chất A, B, M, N

Ví dụ: Viết biểu thức hằng số cân bằng KC cho phản ứng: \({H_2}(g) + {I_2}(g) \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} 2HI(g)\)

\({K_C} = \frac{{{{{\rm{[}}HI]}^2}}}{{{\rm{[}}{H_2}]{\rm{[}}{I_2}]}}\)

Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học?

Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học: nhiệt độ, nồng độ và áp suất

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close