Tính chất của alkane

Tính chất vật lí của alkane là gì? Phản ứng hóa học đặc trưng của alkane là gì?

Quảng cáo

Alkane tồn tại thể khí (C1-C4); từ C5 trở lên tồn tại thể lỏng hoặc rắn.

Quảng cáo
decumar

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của các alkane nhìn chung đều tăng theo khối lượng phân tử.

Phản ứng hóa học đặc trưng của alkane là gì?

Phản ứng thế halogen, phản ứng cracking, reforming và phản ứng cháy

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close