Khái quát chung về alkane

Công thức chung của alkane là gì? Cách đọc tên alkane theo danh pháp mới?

Quảng cáo

Công thức chung của alkane là gì?

Công thức chung của alkane: CnH2n+2 (n 1)

Quảng cáo
decumar

Cách đọc tên alkane theo danh pháp mới?

Đối với mạch không phân nhánh: 

Đối với mạch phân nhánh:

Vị trí nhóm thế alkyl + tên của nhóm thế alkyl +tên alkane mạch chính

Nếu có nhiều nhóm thế alkyl giống nhau thêm “di” (nếu có 2 nhóm thế), “tri” (nếu có 3 nhóm), “tetra” (nếu có 4 nhóm thế)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close