Khái niệm acid, base theo thuyết Bronsted - Lowry

Thế nào là acid – base theo thuyết Bronsted – Lowry? Chất lưỡng tính là gì?

Quảng cáo

Thế nào là acid – base theo thuyết bronsted – lowry?

Theo thuyết bronsted – lowry:

Quảng cáo
decumar

Acid là những chất có khả năng cho H+, base là những chất có khả năng nhận H+

Ví dụ:

Acid mạnh: \(HCl \to {H^ + } + C{l^ - }\)

Acid yếu: \(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

Base mạnh: \(NaOH \to N{a^ + } + O{H^ - }\)

Base yếu: \(N{H_3} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{H_4}^ +  + O{H^ - }\)

Chất lưỡng tính là gì?

Là chất có khả năng vừa nhận H+ và cho H+

Ví dụ: ion \(HCO_3^ - \)vừa nhận H+ và cho H+

\[\begin{array}{l}HCO_3^ -  + {H^ + } \to C{O_2} + {H_2}O\\HCO_3^ -  \to {H^ + } + CO_3^{2 - }\end{array}\]

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close