Tính chất hóa học của hydrocarbon không no

Alkene và alkyne có tính chất hóa học gì?

Quảng cáo

Alkene và alkyne có tính chất hóa học gì?

Phản ứng đặc trưng: phản ứng cộng

Quảng cáo
decumar

Ví dụ:

Cộng hydrogen:

Cộng halogen

\(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to C{H_2}Br - C{H_2}Br\)

Cộng hydrogen halide

\(C{H_2} = C{H_2} + HCl \to C{H_3} - C{H_2}Cl\)

Cộng nước

Phản ứng riêng của alk-1-yne với dung dịch silver nitrate trong ammonia

\(H - C \equiv C - H + 2[Ag{(N{H_3})_{_2}}]OH \to Ag - C \equiv C - Ag + 4N{H_3} + 2{H_2}O\)

Phản ứng trùng hợp alkane

 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close