Lý thuyết Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1 000; ... Hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;... - Toán 5 Kết nối tri thức

Muốn nhân một số thập phân với 10; 100; 1000;... ta chuyển dầu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba;... chữ số

Quảng cáo

1. Nhân số thập phân với 10, 100, 1 000;… hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;...

a) Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000;...

Muốn nhân một số thập phân với 10; 100; 1000;... ta chuyển dầu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba;... chữ số

b) Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;...

Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một; hai; ba;... chữ số.

2. Chia số thập phân cho 10, 100, 1 000;… hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001;...

a) Chia số thập phân cho 10, 100, 1 000;…

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chuyên dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một; hai; ba; … chữ số.

b) Chia số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;...

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001.... ta chuyến dâu phẩy của số đô lần lượt sang bên phải một, hai, ba, chữ số

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close