Toán lớp 5 Bài 44. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn cách viết tỉ số phần trăm thích hợp cho tỉ số ghi ở mỗi chiếc xe. Số? Thỏ và rùa vào rừng hái nấm, hai bạn hái được tất cả 84 cây nấm. Vì thỏ mải chơi nên chỉ hái được số nấm bằng $frac{2}{5}$số nấm của rùa. Tìm số nấm mà mỗi bạn đã hái. Giá một chiếc ti vi tại cửa hàng là 15 000 000 đồng. Để tri ân khách hàng, cửa hàng đã có đợt khuyến mại giảm giá mỗi chiếc ti vi 8%. a) Hỏi giá tiền một chiếc ti vi đã giảm g

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 28 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn cách viết tỉ số phần trăm thích hợp cho tỉ số ghi ở mỗi chiếc xe.

Phương pháp giải:

Chuyển tỉ số ghi ở mỗi xe thành tỉ số phần trăm.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 28 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi sau: Bản đồ ghi tỉ lệ 1:200 nghĩa là cứ 1 cm trên bản đồ là 200 cm trên thực tế. Từ đó:

- Để tìm độ dài thực tế của quãng đường, ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với 200

- Để tìm độ dài trên bản đồ, ta lấy độ dài thực tế chia cho 200.

Lời giải chi tiết:

- Cột thứ nhất:

Độ dài thật = 2 x 2000 = 4 000 cm = 0,04 km

- Cột 2

1,6 km = 160 000 cm

Độ dài trên bản đồ = 160 000 : 2 000 = 80 cm

- Cột 3

1,5 x 500 000 = 750 000 cm = 7,5 km

- Cột 4

10 km = 1 000 000 cm

Độ dài trên bản đồ = 1 000 000 : 500 000 = 2 cm

Luyện tập 1 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 28 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Thỏ và rùa vào rừng hái nấm, hai bạn hái được tất cả 84 cây nấm. Vì thỏ mải chơi nên chỉ hái được số nấm bằng $\frac{2}{5}$số nấm của rùa. Tìm số nấm mà mỗi bạn đã hái.

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng số phần bằng nhau  và tìm giá trị của 1 phần.

2. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

3. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số nấm thỏ hái được là:

84 : 7 x 2 = 24 (cây)

Số nấm rùa hái được là:

12 x 5 = 60 (cây)

Đáp số: thỏ hái 24 cây nấm; rùa hái 60 cây nấm.

Luyện tập 1 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 29 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Giá một chiếc ti vi tại cửa hàng là 15 000 000 đồng. Để tri ân khách hàng, cửa hàng đã có đợt khuyến mại giảm giá mỗi chiếc ti vi 8%.

a) Hỏi giá tiền một chiếc ti vi đã giảm giá bao nhiêu đồng?

b) Tính giá tiền chiếc ti vi sau khi giảm giá.

Phương pháp giải:

a) Giá tiền một chiếc ti vi đã giảm giá = Giá tiền một chiếc ti vi x 8%.

b) Giá tiền chiếc ti vi sau khi giảm giá = Giá tiền một chiếc ti vi – Giá tiền một chiếc ti vi đã giảm giá.

Lời giải chi tiết:

a) Giá tiền một chiếc ti vi đã giảm giá là:

15 000 000 x 8% = 1 200 000 (đồng)

b) Giá tiền chiếc ti vi sau khi giảm giá là:

15 000 000 – 1 200 000 = 13 800 000 (đồng)

Đáp số: a) 1 200 000 đồng

              b) 13 800 000 đồng

Luyện tập 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 29 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính tỉ số phần trăm của hai số:

a) 49 và 70

b) 37,8 và 45

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta làm như sau:

- Tìm thương của a và b.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 49 : 70 = 0,7 = 0,7 x 100% = 70%.

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 49 và 70 là 70%.

b) Ta có: 37,8 : 45 = 0,84 = 0,84 x 100% = 84%.

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 37,8 và 45 là 84%.

Luyện tập 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 29 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

a) 10% của 60 là ?

b) 50 % của 36 là ?

c) 2 % của 250 là ?

d) 11 % của 200 là ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số phần trăm của một số ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) 10% của 60 là 6

b) 50 % của 36 là 18

c) 2 % của 250 là 5

d) 11 % của 200 là 22

Luyện tập 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 29 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Khi thu hoạch táo, người ta lấy ra một thùng táo 30 kg thì thấy có 1,5 kg táo bị sâu.

a) Hỏi tỉ lệ táo bị sâu là bao nhiêu phần trăm?

b) Với tỉ lệ táo bị sâu đó, nếu lấy ra thùng táo nặng 80 kg thì có bao nhiêu ki-lô-gam táo không bị sâu?

Phương pháp giải:

a) Số phần trăm táo bị sâu = khối lượng táo bị sâu : khối lượng thùng táo x 100%.

b)

- Khối lượng tạo bị sâu trong thùng táo nặng 80 kg = 80 x số phần trăm táo bị sâu.

- Khối lượng táo không bị sâu trong thùng táo nặng 80 kg = 80 – khối lượng táo bị sâu.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ lệ táo bị sâu chiếm số phần trăm là:

1,5 : 30 x 100% = 5%

b) Khối lượng táo bị sâu là:

80 x 5% = 4 (kg)

Khối lượng táo không bị sâu là:

80 – 4 = 76 (kg)

Đáp số: a) 4 kg

b) 76 kg

Luyện tập 2 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 29 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Mẹ cho Mai và Mi một số kẹo. Mai nói rằng: “Tỉ số của số kẹo em có và số kẹo chị có là $\frac{5}{2}$.”. Mi trả lời: “Em chưa biết tỉ số là gì, em chỉ biết rằng số kẹo của em hơn của chị đúng 6 cái thôi!”. Tính số kẹo của mỗi người.

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

3. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số kẹo của chị là:

6 : 2 x 2 = 4 (cái)

Số kẹo của em là:

6 + 4 = 10 (cái)

Đáp số: Chị: 4 cái kẹo.

   Em: 10 cái kẹo.

 • Toán lớp 5 Bài 43. Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Trong hội chợ tại trường, lớp mình đã bán 100 chiếc vòng trang sức. Số tiền thu được sau khi bán vòng được lớp mình gửi tới quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo ở cùng cao. Khi bán hàng, chúng mình đã sử dụng máy tính cầm tay để tính tiền nhanh chóng và chính xác. Các bạn hãy sử dụng máy tính cầm tay để tính số tiền trong mỗi trường hợp dưới đây. Cô Hường đã mau 7 chiếc vòng, mỗi chiếc có giá 25 000 đồng. Hỏi cô Hường cần trả chúng m

 • Toán lớp 5 Bài 42. Máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn cách bấm máy tính cầm tay phù hợp với mỗi phép tính. Thực hiện các phép tính sau rồi sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả đó. a) 1 975 + 2 025 a) Rô-bốt tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 bằng cách bấm máy tính cầm tay như sau: b) Em hãy tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 rồi so sánh với kết quả mà Rô-bốt nhận được. Sử dụng máy tính cầm tay để tính: a) 8% của 35 Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ sô

 • Toán lớp 5 Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm 70% của 120 m2. b) Tìm 24,5% của 2 kg. c) Tìm 0,8% của 15 000 000 đồng. Mẹ cùng Mai và Mi vào một siêu thị bán lẻ. Đến gian hàng thiếu nhi thấy có bảng ghi: “Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, giảm giá 15% tất cả các mặt hàng.” Mẹ đã mua cho Mai một ba lô học sinh có ghi giá 250 000 đồng và mua cho Mi một con thú bông rất đẹp có ghi giá 120 000 đồng. Em hãy tính xem ba lô và con thú bông, mỗi loại được giảm giá bao nhiêu tiền? T

 • Toán lớp 5 Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu): b) Số? Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trường Tiểu học Hòa Bình có 60 bạn, trong đó lớp 5A có 18 bạn, lớp 5B có 15 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của: a) Số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện. b) Số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện. a) Tìm tỉ số phần tră

 • Toán lớp 5 Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Trong cuộc thi đấu cờ vua của trường, số bạn nam tham gia nhiều hơn số bạn nữ là 10 bạn, số bạn nữ bằng $frac{2}{3}$ số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ tham gia cuộc thi đấu cờ vua đó? Mỗi lần vệ sinh thu gom rác thải, các bạn ở một trường tiểu học đã phân loại rác làm hai loại, loại A gồm giấy, bìa và loại B gồm chai lọ, vỏ hộp. Sau một đợt, cô giáo phụ trách đã cân số rác thải để đưa đi các cơ sở t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close