Toán lớp 5 trang 123 - Ôn tập các phép tính với số thập phân - SGK kết nối tri thức

Rô-bốt cao 0,9 m. Mi cao hơn Rô-bốt 0,35m. Mi thấp hơn Mai 0,31 m. Đặt tính rồi tính 1,2 x 3,5 Cho biết 29 x 37 = 1 073. Không thực hiện tính, hãy cho biết kết quả của các phép tính sau. Đặt tính rồi tính 6,52 : 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 123 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy ở hai số hạng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 123 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Tính bằng cách thuận tiện.

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số thập phân có tổng là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 9,2 + 17,56 + 0,8 = (9,2 + 0,8) + 17,56

                                = 10 + 17,56

                                = 27,56

b) 92,15 + 7,99 + 0,01 = 92,15 + (7,99 + 0,01)

                                     = 92,15 + 8

                                     = 100,15

Luyện tập 1 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 123 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Giải ô chữ dưới đây.

Phương pháp giải:

Tính kết quả các phép tính rồi giải ô chữ.

Lời giải chi tiết:

Ô chữ cần tìm là: Đại Việt

Luyện tập 1 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 123 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Rô-bốt cao 0,9 m. Mi cao hơn Rô-bốt 0,35m. Mi thấp hơn Mai 0,31 m. Hỏi:

a) Mi cao bao nhiêu mét?

b) Mai cao hơn Rô-bốt bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

a) Chiều cao của Mi = chiều cao của Rô-bốt + 0,35 m

b) Chiều cao của Mai = chiều cao của Mi + 0,31 m

     Tìm số mét Mai cao hơn Rô-bốt

Lời giải chi tiết:

)                                                                    Chiều cao của Mi là:

0,9 + 0,35 = 1,25 (m)

b)                                                                    Chiều cao của Mai là:

1,25 + 0,31 = 1,56 (m)

Mai cao hơn Rô-bốt số mét là:

1,56 – 0,9 = 0,66 (m)

Đáp số: a) 1,25m

              b) 0,66 m

Luyện tập 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 124 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 124 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 124 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, các bạn ủng hộ lượng giấy vụn như sau:

a) Bạn nào ủng hộ nhiều giấy vụn nhất?

b) Nam ủng hộ nhiều hơn Mai bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Phương pháp giải:

a) So sánh lượng giấy vụn ba bạn ủng hộ rồi trả lời câu hỏi.

b) Tìm số kg giấy vụn Nam ủng hộ nhiều hơn Mai 

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 2,4 kg < 2,5 kg < 3,25 kg.

Vậy bạn Nam ủng hộ nhiều giấy vụn nhất.

b) Nam ủng hộ nhiều hơn Mai số kg giấy vụn là: 3,25 – 2,5 = 0,75 (kg)

Luyện tập 2 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 124 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và xác định cân nặng của mỗi con vật.

Lời giải chi tiết:

Đổi 200 g = 0,2 kg; 500 g = 0,5 kg

Cân nặng của con sóc là: 5 – 0,2 = 4,8 (kg)

Cân nặng của con thỏ là: 4,8 – (2 + 0,5) = 2,3 (kg)

Luyện tập 2 Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 124 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Sử dụng các tấm thẻ sau: 

a) Hãy lập số thập phân lớn nhất.

b) Hãy lập số thập phân bé nhất.

c) Tìm hiệu số giữa hai số thập phân vừa lập được.

Phương pháp giải:

Sử dụng các thẻ số để thực hiện yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Số thập phân lớn nhất lập được là 6,53

b) Số thập phân bé nhất lập được là 3,56

c) Hiệu hai số là 6,53 – 3,56 = 2,97

Luyện tập 3 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 125 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo quy tắc đã học

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 3 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 125 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Cho biết 29 x 37 = 1 073. Không thực hiện tính, hãy cho biết kết quả của các phép tính sau.

Phương pháp giải:

Đếm trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

2,9 x 37 = 107,3                     

29 x 0,37 = 10,73                   

2,9 x 3,7 = 10,73        

0,29 x 3,7 = 1,073

Luyện tập 4 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 126 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 4 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 126 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Thương = Số bị chia : số chia

Số bị chia = Thương x số chia

Số chia = Số bị chia : thương

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 4 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 126 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Để trang trí lớp ngày kỉ niệm thành lập trường, lớp 5A cần chuẩn bị các sợi dây kim tuyến dài 1,2 m. Biết rằng cuộn dây kim tuyến dài 12,6m. Hỏi lớp 5A có thể cắt được nhiều nhất bao nhiêu sợi dây kim tuyến như vậy?

Phương pháp giải:

Số sợi dây kim tuyến cắt được = độ dài cuộn dây : độ dài của 1 sợi dây

Lời giải chi tiết:

Ta có 12,6 : 1,2 = 10,5

Với cuộn dây dài 12,6 m ta có thể cắt được nhiều nhất 10 sợi dây kim tuyến như vậy.

      Đáp số: 10 sợi dây

Luyện tập 4 Câu 1

Trả lời câu hỏi 4 trang 126 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Bác Bình có 6 kg 750 g nấm tươi. Bác muốn đóng gói số nấm này thành 9 hộp như nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam nấm?

Phương pháp giải:

Đổi 6 kg 750 g sang đơn vị kg

Số kg nấm ở mỗi hộp = Số kg nấm bác Bình có : số hộp

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

9 hộp: 6 kg 750 g

1 hộp: ? kg

Bài giải

Đổi: 6 kg 750 g = 6,75 kg

Mỗi hộp có số kg nấm là:

6,75 : 9 = 0,75 (kg)

Đáp số: 0,75 kg nấm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close