Toán lớp 5 Bài 48. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng sau. Thể tích của khối băng có dạng hình lập phương trong hình vẽ khoảng: A. 1 cm3 B. 1 dm3 C. 1 m3 Số? Rô-bốt đã xếp các hình lập phương 1 cm3 thành hình bên. Thể tích của hình bên là ? cm3 Số? a) 5 m3 = ? dm3 480 dm3 = ? m3 b) 0,25 m3 = ? cm3 5 000 cm3 = ? m3 c) 1,9 dm3 = ? cm3 650 cm3 = ? dm3

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 38 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng sau.

Phương pháp giải:

Điền nội dung thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 38 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Thể tích của khối băng có dạng hình lập phương trong hình vẽ khoảng:

A. 1 cm3

B. 1 dm3

C. 1 m3

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và chọn thể tích phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án C.

Luyện tập 1 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 38 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

Rô-bốt đã xếp các hình lập phương 1 cm3 thành hình bên.

Thể tích của hình bên là ? cm3

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và đếm số hình lập phương nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Thể tích của hình bên là 44 cm3

Luyện tập 1 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 38 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

a) 5 m3 = ? dm3

480 dm3 = ? m3

b) 0,25 m3 = ? cm3

5 000 cm3 = ? m3

c) 1,9 dm3 = ? cm3

650 cm3 = ? dm3

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi

1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3

1 dm3 = $\frac{1}{{1\,000}}$m3

1 cm3 = $\frac{1}{{1\,000\,000}}$m3

Lời giải chi tiết:

a) 5 m3 = 5 000 dm3

480 dm3 = 0,48 m3

b) 0,25 m3 = 250 000 cm3

5 000 cm3 = 0,005 m3

c) 1,9 dm3 = 1 900 cm3

650 cm3 = 2,65 dm3

Luyện tập 1 Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 39 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Rô-bốt có một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 3 dm. Vậy Rô-bốt có thể xếp được ? hộp đèn hình lập phương có thể tích 1 dm3 để đầy chiếc thùng đó.

Phương pháp giải:

Tính số hộp đèn hình lập phương theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của thùng dạng hình hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

- Xếp hộp đèn hình lập phương theo chiều dài của thùng ta xếp được 1 hàng gồm 6 hộp.

- Vì chiều rộng của thùng là 4 dm nên ta xếp được 4 hàng như thế dưới đáy thùng.

Như vậy ta đã xếp được 6 x 4 = 24 hộp đèn hình lập phương dưới đáy thùng.

- Vì chiều cao của thùng là 3 dm nên ta xếp được 3 hàng, mỗi hàng 24 hộp đèn hình lập phương.

- Vậy ta đã xếp được 24 x 3 = 72 hộp đèn hình lập phương để đầy chiếc thùng.

Luyện tập 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 39 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Mỗi hình dưới đây được xếp từ các hình lập phương 1 cm3. Hỏi hình nào dưới đây có thể tích lớn nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát và đếm số lượng hình lập phương nhỏ trong mỗi hình để so sánh.

Lời giải chi tiết:

- Hình A bao gồm 24 hình lập phương nhỏ.

- Hình B bao gồm 27 hình lập phương nhỏ.

- Hình C bao gồm 20 hình lập phương nhỏ.

- Hình D bao gồm 24 hình lập phương nhỏ.

Vậy hình có thể tích lớn nhất là hình B.

Luyện tập 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 39 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Số?

Trong cả năm 2022, nhà Nam đã sử dụng 174 m3 nước sinh hoạt. Vậy trung bình mỗi tháng, nhà Nam dùng hết ? m3 nước sinh hoạt.

Phương pháp giải:

- 1 năm = 12 tháng

- Số m3 nước sinh hoạt nhà Nam dùng mỗi tháng = Số m3 nước sinh hoạt dùng cả năm : 12.

Lời giải chi tiết:

Trong cả năm 2022, nhà Nam đã sử dụng 174 m3 nước sinh hoạt. Vậy trung bình mỗi tháng, nhà Nam dùng hết 14,5 m3 nước sinh hoạt.

Luyện tập 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 39 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Rô-bốt có 3 hộp màu xanh, đỏ và vàng. Thể tích của các hộp là: 25 cm3, 24,5 cm3, 25,75 dm3. Biết hộp màu vàng có thể tích lớn nhất và hộp màu xanh có thể tích lớn hơn hộp màu đỏ. Hãy cho biết thể tích của mỗi chiếc hộp.

Phương pháp giải:

So sánh thể tích các hộp và chọn thể tích tương ứng với các hộp màu.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 25,75 dm3 = 25 750 cm3

Ta có: 24,5 < 25 < 25 750.

Vậy hộp màu vàng có thể tích là 25,75 dm3, hộp màu xanh có thể tích là 25 cm3, hộp màu đỏ có thể tích là 24,5 cm3.

Luyện tập 2 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 39 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Bể nước ngầm của một tòa nhà có 240 m3 nước. Người ta đang hút toàn bộ nước từ bể ra ngoài. Sau một thời gian kể từ khi bắt đầu hút, lượng nước trong bể giảm đi 15%. Hỏi trong bể còn lại bao nhiêu mét khối nước?

Phương pháp giải:

- Thể tích nước đã được hút ra ngoài = Thể tích nước ban đầu x 15%.

- Thể tích nước còn lại trong bể = Thể tích nước ban đầu - thể tích nước đã được hút ra ngoài.

Lời giải chi tiết:

Thể tích nước đã được hút ra ngoài là:

240 x 15% = 36 (m3)

Thể tích nước còn lại trong bể là:

240 – 36 = 204 (m3)

Đáp số: 204 m3

  • Toán lớp 5 Bài 47. Mét khối - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

    Đọc số đo thể tích của mỗi bể bơi dưới đây Số? Một thùng xe tải có thể tích là 33,2 m3, lượng hàng hóa trên thùng xe chiếm 80% thể tích của thùng xe. Tính thể tích phần còn trống trong thùng xe. Chọn số đo thể tích phù hợp cho mỗi chiếc hộp dưới đây. a) Viết các số đo: 2,5 m3; 3 900 cm3 theo đơn vị đề-xi-mét khối. b) Viết các số đo: 4 600 dm3; 7 500 cm3 theo đơn vị mét khối. Tính a) 3,5 m3 + 6,05 m3 1 000 m3 – 510 m3 b) 8,5 m3 x 0,

  • Toán lớp 5 Bài 46. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

    Hoàn thành bảng bên (theo mẫu) Số? Việt xếp các hình lập phương có cạnh 1 cm thành các hình bên. Hãy cho biết thể tích của mỗi hình đó. Số? a) 1 dm3 = ? cm3 1 000 cm3 = ? dm3 b) 2 dm2 = ? cm3 5 000 cm3 = ? dm3 c) 5 dm3 6 cm3 = ? cm3 8 700 cm3 = ? dm3 Tính. a) 12,5 cm3 + 7,5 cm3 100 dm3 – 27 dm3 b) 16 dm3 x 4 1 000 cm3 : 10

  • Toán lớp 5 Bài 45. Thể tích của một hình - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

    Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi. a) Hình hộp chữ nhật A gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ? b) Hình hộp chữ nhật B gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ? c) Hình nào có thể tích lớn hơn? Quan sát hình vẽ rồi chọn câu đúng. A. Thể tích hình C lớn hơn thể tích hình D. B. Thể tích hình C bằng thể tích hình D. C. Thể tích hình C bé hơn thể tích hình D. Rô-bốt có một hình lập phương lớn gồm 8 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. a

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close