Toán lớp 5 trang 9 - Ôn tập các phép tính với số tự nhiên - SGK kết nối tri thức

Không thực hiện phép tính, hãy tìm các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau. Mai mua hai gói bim bim hết số tiền là 18 000 đồngTính tổng tất cả các số trong hình bên bằng cách thuận tiện.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Luyện tập 1 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 9 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Đặt tính rồi tính.

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Với phép cộng, phép trừ, phép nhân: Tính lần lượt từ phải sang trái.

- Với phép chia: Chia lần lượt từ trái sang phải.

 

Lời giải chi tiết:

 

Luyện tập 1 Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 9 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Không thực hiện phép tính, hãy tìm các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau.

 

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng và nhân một số với một tổng:

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

a x (b + c) = a x b + a x c

 

Lời giải chi tiết:

483 + 5 109 = 5 109 + 483

45 x 999 = 999 x 45

875 + 500 + 500 = 871 + (500 + 500)
2 x 75 + 2 x 25 = 2 x (75 + 25)           

 

Luyện tập 1 Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 3 trang 9 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Mai mua hai gói bim bim hết số tiền là 18 000 đồng. Trong đó, gói bim bim cua có giá hơn gói bim bim mực là 4 000 đồng. Tính giá tiền mỗi gói bim bim Mai đã mua.

 

Phương pháp giải:

- Giá tiền gói bim bim cua = (Tổng + Hiệu) : 2

- Giá tiền gói bim bim mực = (Tổng – Hiệu) : 2

 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Giá tiền bim bim cua là:

(18 000 + 4 000) : 2 = 11 000 (đồng)

Giá tiền bim bim mực là:

11 000 – 4 000 = 7 000 (đồng)

Đáp số: bim bim cua: 11 000 đồng; bim bim mực 7 000 đồng.

 

Luyện tập 1 Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 4 trang 9 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Tính tổng tất cả các số trong hình bên bằng cách thuận tiện.

 

Phương pháp giải:

Nhóm các số thành tổng của các số tròn nghìn rồi tính

 

Lời giải chi tiết:

400 + 500 + 300 + 600 + 280 + 510 + 100 + 500 + 490 + 900 + 720 + 700

= (400 + 600) + (500 + 500) + (300 + 700) + (280 + 720) + (510 + 490) + (100 + 900)

= 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000

= 6 000

 

Luyện tập 2 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 10 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Tính giá trị của biểu thức.

 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có chứa phép cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì thực hiện phép tính trong ngoặc trước

 

Lời giải chi tiết:

a) 3 713 – 200 x 5 = 3 713 – 1 000

                            = 2 713

b) 1 500 + (750 + 250) : 2 = 1 500 + 1 000 : 2

                                         = 1 500 + 500

                                         = 2 000

 

Luyện tập 2 Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Tìm chữ số thích hợp.

 

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đặt tính rồi tính để tìm chữ số thích hợp cho mỗi ô trống.

 

Lời giải chi tiết:

 

Luyện tập 2 Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 3 trang 10 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Tính bằng cách thuận tiện.

 

Phương pháp giải:

a) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm các số có tích là số tròn trăm.

b) Áp dụng công thức: a x b + a x c = a x (b + c)

 

Lời giải chi tiết:

a) 25 x 99 x 4 = (25 x 4) x 99

                    = 100 x 99

                    = 9 900

b) 2 025 x 17 + 83 x 2 025 = 2 025 x (17 + 83)

                                            = 2 025 x 100

                                            = 202 500

 

Luyện tập 2 Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 4 trang 10 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Rô-bốt đã bán bốn bức tranh với giá tiền tương ứng như hình dưới đây.

Hỏi trung bình mỗi bức tranh của Rô-bốt có giá bao nhiêu tiền?

 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

 

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi bức tranh của Rô-bốt có giá tiền là:

(85 500 + 150 000 + 425 000 + 55 500) : 4 = 179 000 (đồng)

Đáp số: 179 000 đồng

 

Luyện tập 2 Câu 5

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 5 trang 10 SGK Toán Kết nối tri thức

 

Bác Ba chia 525 kg gạo vào các túi, mỗi túi 15 kg.

a) Hỏi 7 túi như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b) Biết rằng bác Ba bán mỗi túi gạo đó với giá 250 000 đồng. Hỏi bác Ba thu được bao nhiêu tiền khi bán hết số gạo đó?

 

Phương pháp giải:

a) Số kg gạo trong 7 túi = số kg gạo mỗi túi x 7

b) Tính số túi gạo = số gạo : số kg gạo mỗi túi.

   Số tiền thu được = giá tiền của mỗi túi gạo x số túi gạo

 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 525 kg gạo

1 túi: 15 kg

a) 7 túi: ? kg

b) 1 túi: 250 000 đồng

Thu được: ? đồng

Bài giải

a)                                                            Số ki-lô-gam gạo trong 7 túi là:

15 x 7 = 105 (kg)

b)                                                         Số túi gạo bác Ba chia được là:

525 : 15 = 35 (túi)

Bác Ba thu được số tiền là:

250 000 x 35 = 8 750 000 (đồng)

Đáp số: 8 750 000 đồng

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close