Toán lớp 5 Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 7 dm, chiều rộng 5 dm và chiều cao 4 dm. b) Chiều dài 6,5 cm, chiều rộng 3,5 cm và chiều cao 5 cm. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 4 m và sâu 1,5 m. Người ra muốn ốp gạch men xung quanh thành bể bơi. Tính phần diện tích được ốp gạch men (diện tích mạch vữa không đáng kể). Tính diện tích toàn phần của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 45 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 7 dm, chiều rộng 5 dm và chiều cao 4 dm.

b) Chiều dài 6,5 cm, chiều rộng 3,5 cm và chiều cao 5 cm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(7 + 5) x 2 x 4 = 96 (dm2)

Đáp số: 96 dm2

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(6,5 + 3,5) x 2 x 5 = 100 (cm2)

Đáp số: 100 cm2

Hoạt động 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 45 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 4 m và sâu 1,5 m. Người ra muốn ốp gạch men xung quanh thành bể bơi. Tính phần diện tích được ốp gạch men (diện tích mạch vữa không đáng kể).

Phương pháp giải:

- Phần diện tích được ốp gạch men = diện tích xung quanh của bể bơi dạng hình hộp chữ nhật.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Phần diện tích được ốp gạch men là:

(10 + 4) x 2 x 1,5 = 42 (m2)

Đáp số: 42 m2

Hoạt động 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 46 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính diện tích toàn phần của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

a)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(30 + 20) x 2 x 40 = 4 000 (cm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là:

30 x 20 x 2 = 1 200 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

4 000 + 1 200 = 5 200 (cm2)

Đáp số: 5 200 cm2

b)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(50 + 25) x 2 x 25 = 3 750 (cm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là:

50 x 25 x 2 = 2 500 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

3 750 + 2 500 = 6 250 (cm2)

Đáp số: 6 250 cm2

c)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(35 +30) x 2 x 25 = 3 250 (cm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là:

35 x 30 x 2 = 2 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

3 250 + 2 100 = 5 350 (cm2)

Đáp số: 5 350 cm2

Hoạt động 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 46 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Chiếc hộp nào dưới đây có diện tích toàn phần lớn nhất?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích toàn phần của từng chiếc hộp

- So sánh diện tích toàn phần của từng chiếc hộp và chọn chiếc hộp có diện tích toàn phần lớn nhất.

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

Hình A.

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

(2 + 1,5) x 2 x 2,3 = 16,1 (dm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là:

2 x 1,5 x 2 = 6 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

16,1 + 6 = 22,1 (cm2)

Hình B.

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

(3,7 + 3) x 2 x 1 = 13,4 (dm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là:

3,7 x 3 x 2 = 22,2 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

13,4 + 22,2 = 35,6 (dm2)

Hình C.

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

(25 + 13) x 2 x 10 = 760 (cm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là:

25 x 13 x 2 = 650 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

760 + 650 = 1 410 (cm2)

Đổi: 1 410 cm2 = 14,1 dm2

Ta có: 14,1 dm2 < 22,1 dm2 < 35,6 dm2

Vậy chiếc hộp B có diện tích toàn phần lớn nhất.

Chọn B.

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 46 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính diện tích xung quanh của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(4 + 3) x 2 x 9 = 126 (cm2)

Đáp số: 126 cm2

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(5 + 4) x 2 x 7 = 126 (cm2)

Đáp số: 126 cm2

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 47 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Các bể cá dưới đây được làm bằng kính và thiết kế dạng hình hộp chữ nhật không có nắp. Hãy tính diện tích kính được sử dụng để làm các bể cá đó.

Phương pháp giải:

Bể cá dạng hình hộp chữ nhật không có nắp nên diện tích kính được sử dụng bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích một mặt đáy của bể.

Lời giải chi tiết:

a)

Diện tích xung quanh của bể cá là:

(2 + 1) x 2 x 1 = 6 (m2)

Diện tích một mặt đáy của bể cá là:

2 x 1 = 2 (m2)

Diện tích kính được sử dụng làm bể cá là:

6 + 2 = 8 (m2)

Đáp số: 8 m2

b)

Diện tích xung quanh của bể cá là:

(200 + 100) x 2 x 200 = 120 000 (cm2)

Diện tích một mặt đáy của bể cá là:

200 x 100 = 20 000 (cm2)

Diện tích kính được sử dụng làm bể cá là:

120 000 + 20 000 = 140 000 (cm2)

Đáp số: 140 000 cm2

c)

Diện tích xung quanh của bể cá là:

(15 + 4) x 2 x 5 = 190 (dm2)

Diện tích một mặt đáy của bể cá là:

15 x 4 = 60 (dm2)

Diện tích kính được sử dụng làm bể cá là:

190 + 60 = 250 (dm2)

Đáp số: 250 dm2

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 47 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Mỗi khuôn bánh chưng có dạng một hình hộp chữ nhật không có hai đáy như hình bên.

Hỏi từ thanh gỗ dưới đây có thể làm được khuôn bánh chưng với kích thước như trên hay không?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích xung quanh của khuôn bánh chưng có dạng hình hộp chữ nhật

- Tính diện tích thanh gỗ.

- So sánh diện tích xung quanh của khuôn bánh chưng và diện tích thanh gỗ rồi đưa ra kết luận.

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh của khuôn bánh chưng có dạng hình hộp chữ nhật là:

(16,5 + 16,5) x 2 x 4 = 264 (cm2)

Diện tích thanh gỗ là:

55 x 4 = 220 (cm2)

Vì 220 cm2 < 264 cm2 nên thanh gỗ không thể làm được khuôn bánh chưng.

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 47 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Mỗi bạn Mai, Việt, Nam dùng bốn hình lập phương nhỏ như nhau có độ dài cạnh là 1 dm và xếp được các hình dưới đây.

Hỏi bạn nào xếp được hình hộp chữ nhật có:

a) Diện tích xung quanh lớn nhất?

b) Diện tích toàn phần bé nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm số đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của từng hình.

a) Tính diện tích xung quanh của mỗi hình và so sánh.

b) Tính diện tích toàn phần của mỗi hình và so sánh.

Lời giải chi tiết:

Bạn Mai xếp các hình lập phương thành hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 1 dm và chiều cao 4 dm.

Bạn Việt xếp các hình lập phương thành hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 dm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 1 dm.

Bạn Nam xếp các hình lập phương thành hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 2 dm và chiều cao 1 dm.

a)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật do bạn Mai xếp là:

(1 + 1) x 2 x 4 = 16 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật do bạn Việt xếp là:

(4 + 1) x 2 x 1 = 10 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật do bạn Nam xếp là:

(2 + 2) x 2 x 1 = 8 (dm2)

Vì 8 dm2 < 10 dm2 < 16 dm2 nên hình hộp chữ nhật do bạn Mai xếp có diện tích xung quanh lớn nhất.

b)

Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật do bạn Mai xếp là:

1 x 1 x 2 = 2 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật do bạn Mai xếp là:

16 + 2 = 18 (dm2)

Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật do bạn Việt xếp là:

4 x 1 x 2 = 8 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật do bạn Việt xếp là:

10 + 8 = 18 (dm2)

Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật do bạn Nam xếp là:

2 x 2 x 2 = 8 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật do bạn Nam xếp là:

8 + 8 = 16 (dm2)

Vì 18 dm2 > 16 dm2 nên hình hộp chữ nhật do bạn Nam xếp có diện tích toàn phần bé nhất.

 • Toán lớp 5 Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có độ dài cạnh là: Cửa hàng bánh ngọt thường bảo quản bánh bằng cách cuốn một lớp túi bóng trong suốt vừa đủ quanh Người ta cần dán các mảnh nhựa màu vừa đủ vào khung của những chiếc đèn hình lập phương như hình dưới đây. Hãy tính diện tích các mảnh nhựa màu cần sử dụng cho mỗi bóng đèn. Mai muốn phủ các mặt xung quanh và mặt trên cùng của một chiếc bánh có dạng hình lập

 • Toán lớp 5 Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm. Bố của Mai vừa làm một bể cá dạng hình chữ nhật với kích thước như hình dưới đây. Tính thể tích của bể cá đó. Số? Việt tạo một khối hình bằng cách ghép 6 hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Biết mỗi hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 2 cm. Chọn câu trả lời đúng.

 • Toán lớp 5 Bài 53.Thể tích của hình lập phương - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Một chiếc bánh bông lan hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 12 cm, chiều cao 6 cm. Chọn câu trả lời đúng. Mai và Rô-bốt xếp được hai hình từ các hình lập phương nhỏ như hình sau. a) Mai cần bỏ đi bao nhiêu hình lập phương nhỏ để nhận được hình như của Rô-bốt? b) Nếu mỗi hình lập phương có cạnh 2 cm thì thể tích hình của Rô-bốt là bao nhiêu xăng-ti-mét Khối ru-bích của Việt có dạng hình lập phương cạnh 6 cm. Thể ti

 • Toán lớp 5 Bài 54. Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Công ty của mẹ Mai đặt mua 100 chậu cây tái chế của lớp 5A để làm quà tặng cho mỗi nhân viên nhân ngày Môi trường Thế giới. Lớp 5A đã chọn mẫu hộp dạng hình lập phương cạnh 2 dm như hình bên để đựng mỗi chậu cây. a) Tính thể tích của mẫu hộp đó. b) Các bạn lớp 5A dự định xếp các hộp đó vào thùng để thuận tiện cho việc vận chuyển. Quan sát kích thước thùng và ước lượng số hộp có thể xếp vào 1 thùng. Em hãy ước lượng chiề

 • Toán lớp 5 Bài 55. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn câu trả lời đúng. Mai có thể gấp hình khai triển ở trên thành chiếc hộp nào? Hoàn thành bảng sau. Nam làm một chiếc hộp từ hình khai triển dưới đây. Việt có một chiếc hộp gỗ (có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 10 cm. Việt đã sơn màu nâu lên các mặt xung quanh và màu vàng lên 2 mặt đáy của chiếc hộp đó. Tính diện tích phần được sơn màu nâu.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close