Toán lớp 5 trang 6 - Ôn tập số tự nhiên - SGK kết nối tri thức

Rô-bốt có thói quen viết các số biểu diễn ngày, tháng năm liên tiếp nhau để được một số tự nhiên có nhiều chữ số ... Ba số chẵn liên tiếp được viết vào 3 chiếc mũ, mỗi chiếc mũ được viết một số.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 6 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Viết số và đọc số (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết số hoặc đọc số có tới ba chữ số theo từng lớp, lần lượt từ lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Toán Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết số thành tổng rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 504 842 = 500 000 + 4 000 + 800 + 40 + 2

b) 1 730 539 = 1 000 000 + 700 000 + 30 000 + 500 + 39 + 9

c) 26 400 500 = 20 000 000 + 6 000 000 + 400 000 + 500    

Luyện tập 1 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 6 SGK Toán Kết nối tri thức

Rô-bốt có thói quen viết các số biểu diễn ngày, tháng, năm liên tiếp nhau để được một số tự nhiên có nhiều chữ số. Ví dụ, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Rô-bốt sẽ viết được số 3 041 975.

a) Hỏi với ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Rô-bốt sẽ viết được số nào?

b) Hãy cho biết giá trị của từng chữ số 2 trong số mà Rô-bốt đã viết ở câu a.

Phương pháp giải:

a) Viết số biểu diễn ngày, tháng, năm liên tiếp nhau để được một số tự nhiên

b)

- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

- Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.

- Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu lớp thành lớp triệu

Lời giải chi tiết:

a) Với ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2024, Rô-bốt sẽ viết được số 20 112 024.

Lưu ý: Em viết số tương ứng với năm hiện tại.

b) Giá trị của từng số 2 trong số 20 112 024 lần lượt từ trái sang phải là: 20 000 000, 2 000, 20.

Luyện tập 1 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 7 SGK Toán Kết nối tri thức

 


Ba số chẵn liên tiếp được viết vào 3 chiếc mũ, mỗi chiếc mũ được viết một số. Việt, Nam và Rô-bốt, mỗi bạn đội một chiếc mũ trên. Rô-bốt nhìn thấy số được viết trên mũ của Việt và Nam là 2 032 và 2 028. Hỏi chiếc mũ mà Rô-bốt đang đội được viết số nào?

Phương pháp giải:

Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Ta có ba số chẵn liên tiếp được viết vào 3 chiếc mũ.

Số được viết trên mũ của Việt và Nam là 2 032 và 2 028.

Vậy số được viết trên mũ của Rô-bốt là 2 030.

Luyện tập 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 7 SGK Toán Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng:

a) Đỉnh núi nào dưới đây cao nhất?

b) Bộ đồ chơi nào dưới đây có giá tiền thấp nhất?

Phương pháp giải:

So sánh các số đề bài rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 986m < 8 848m < 25 000m.

Vậy đỉnh núi Ô-lim-pớt Mon là đỉnh núi cao nhất.

Chọn đáp án C.

b) Ta có: 195 000 đồng < 1 175 000 đồng < 2 000 000 đồng.

Vậy ô tô gỗ có giá tiền nhỏ nhất.

Chọn đáp án A.

Luyện tập 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán Kết nối tri thức

Trong bốn năm, một cửa hàng bán được số sản phẩm và đã thống kê như bảng số liệu dưới đây.

a) Nêu số sản phẩm cửa hàng bán được mỗi năm.

b) Năm nào cửa hàng bán được nhiều sản phẩm nhất? Năm nào cửa hàng bán được ít sản phẩm nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a) Năm 2020, cửa hàng bán được 2 873 sản phẩm.

Năm 2021, cửa hàng bán được 2 837 sản phẩm.

Năm 2022, cửa hàng bán được 3 293 sản phẩm.

Năm 2023, cửa hàng bán được 3 018 sản phẩm.

b) Năm 2022 cửa hàng bán được nhiều sản phẩm nhất. Năm 2021 cửa hàng bán được ít sản phẩm nhất.

Luyện tập 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 8 SGK Toán Kết nối tri thức

Cuối ngày, người bán hàng nói rằng: “Doanh thu cả ngày của cửa hàng được khoảng 2 500 000 đồng”. Thực tế doanh thu cả ngày của cửa hàng là 2 545 000 đồng.

a) Hỏi người bán hàng đã làm tròn doanh thu đến hàng nào?

b) Hãy làm tròn doanh thu thực tế của cửa hàng đến hàng chục nghìn.

Phương pháp giải:

Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Doanh thu của cửa hàng đã được làm tròn là 2 500 000 đồng.

Vậy người bán hàng đã làm tròn doanh thu đến hàng trăm nghìn.

b) Doanh thu thực tế của cửa hàng khi làm tròn đến hàng chục nghìn là 2 550 000 đồng. (vì chữ số hàng nghìn là 5 làm tròn lên)

Luyện tập 2 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 8 SGK Toán Kết nối tri thức

Rô-bốt lập số 863 749 bằng các tấm thẻ như hình dưới đây.

Em hãy đổi chỗ 2 tấm thẻ để nhận được một số lẻ lớn nhất.

Phương pháp giải:

Số lẻ là những số có số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9.

Lời giải chi tiết:

- Đổi chỗ tấm thẻ số 9 và thẻ số 8, được số 963 748.

- Đổi chỗ tấm thẻ số 3 và thẻ số 8, ta được số là 968 743.

Vậy số tìm được là 968 743

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close