Toán lớp 5 Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu): b) Số? Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trường Tiểu học Hòa Bình có 60 bạn, trong đó lớp 5A có 18 bạn, lớp 5B có 15 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của: a) Số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện. b) Số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện. a) Tìm tỉ số phần tră

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 19 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

90 và 300

60 và 400

b) Số?

Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta làm như sau:

- Tìm thương của hai số.

- Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

b) Điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)

$\frac{{90}}{{300}} = \frac{{30}}{{100}} = 30\% $

$\frac{{60}}{{400}} = \frac{{15}}{{100}} = 15\% $

b)

Bài giải

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

1,4 : 40 = 0,035

0,035 = 3,5 %

Đáp số: 3,5 %

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 19 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trường Tiểu học Hòa Bình có 60 bạn, trong đó lớp 5A có 18 bạn, lớp 5B có 15 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của:

a) Số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện.

b) Số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện.

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta làm như sau:

- Tìm thương của hai số.

- Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số phần trăm của số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện là:

18 : 60 = 0,3 = 30 %

b) Tỉ số phần trăm của số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện là:

15 : 60 = 0,25 = 25 %

Đáp số: a) 30%

            b) 25%

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 19 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

Mẫu: 50 : 13 = 3,8461… = 384,61%

27 và 41

71 và 33

b) Chọn câu trả lời đúng.

Tỉ số phần trăm của 41 và 73 là:

A. 0,5616%

B. 5,616%

C. 56,16%

D. 561,6%

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta làm như sau:

- Tìm thương của hai số.

- Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a)

27 : 41 = 0,6585… = 65,85%

71 : 33 = 2,1515… = 215,15

b) 41 : 73 = 0,5616… = 56,16%

Chọn đáp án C.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 20 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Tính (theo mẫu)

Mẫu:

18% + 12% = 30%

65,2% - 18,5% = 46,7%

14,8% x 4% = 59,2%

28,76% : 4% = 7,19%

a) 57% + 43,5%

100,5% - 57%

100,5% - 43,5%

b) 12% x 6

72% : 6

72% : 12

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 57% + 43,5% = 100,5%

100,5% - 57% = 43,5%

100,5% - 43,5% = 57%

b) 12% x 6 = 72%

72% : 6 = 12%

72% : 12 = 6%

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 20 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Hưởng ứng Tết trồng cây, nhà trường đã tổ chức một đợt trồng cây xung quanh trường. Theo kế hoạch, trong thời gian quy định thì nhà trường phải trồng được 600 cây. Đến nửa thời gian đó, nhà trường đã trồng được 360 cây và đến hết thời gian quy định, nhà trường đã trồng được tất cả 690 cây. Hỏi:

a) Đến hết nửa thời gian quy định, nhà trường đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

b) Đến hết thời gian quy định, nhà trường đã vượt kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

a) Số phần trăm kế hoạch mà nhà trường đã thực hiện được sau nửa thời gian = số cây đã trồng được : số cây phải trồng x 100%.

b)

- Số phần trăm kế hoạch mà nhà trường đã thực hiện được sau khi hết thời gian quy định = số cây đã trồng được : số cây phải trồng x 100%.

- Số phần trăm vượt kế hoạch = Số phần trăm kế hoạch mà nhà trường đã thực hiện được sau khi hết thời gian quy định – 100%.

Lời giải chi tiết:

a) Đến hết nửa thời gian quy định, nhà trường đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là:

360 : 600 = 0,6 = 60%

b) Đến hết thời gian quy định, nhà trường đã thực hiện số phần trăm kế hoạch là:

690 : 600 = 1,15 = 115%

Đến hết thời gian quy định, nhà trường đã vượt kế hoạch số phần trăm là:

115% - 100% = 15%

Đáp số: a) 60%

              b) 15%

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 20 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về sở thích bốn môn thể thao của một số học sinh.

a) Mỗi môn thể thao có bao nhiêu học sinh ưa thích?

b) Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh ưa thích mỗi môn và tổng số học sinh được điều tra.

Phương pháp giải:

a) Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.

b) Tỉ số phần trăm của số học sinh ưa thích mỗi môn và tổng số học sinh được điều tra =

số học sinh ưa thích mỗi môn : tổng số học sinh được điều tra x 100%.

Lời giải chi tiết:

a)

- Số học sinh ưa thích môn cờ vua có 6 học sinh.

- Số học sinh ưa thích môn bóng đá có 18 học sinh.

- Số học sinh ưa thích môn bơi có 12 học sinh.

- Số học sinh ưa thích môn võ dân tộc có 12 học sinh.

b)

Tổng số học sinh được điều tra là:

6 + 18 + 12 + 12 = 48 (học sinh)

- Tỉ số phần trăm số học sinh ưa thích môn cờ vua và tổng số học sinh được điều tra là:

6 : 48 = 0,125 = 12,5%

- Tỉ số phần trăm số học sinh ưa thích môn bóng đá và tổng số học sinh được điều tra là:

18 : 48 = 0,375 = 37,5%

- Tỉ số phần trăm số học sinh ưa thích môn bơi và tổng số học sinh được điều tra là:

12 : 48 = 0,25 = 25%

- Tỉ số phần trăm số học sinh ưa thích môn cờ vua và tổng số học sinh được điều tra là:

12 : 48 = 0,25 = 25%

 • Toán lớp 5 Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Tìm 70% của 120 m2. b) Tìm 24,5% của 2 kg. c) Tìm 0,8% của 15 000 000 đồng. Mẹ cùng Mai và Mi vào một siêu thị bán lẻ. Đến gian hàng thiếu nhi thấy có bảng ghi: “Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, giảm giá 15% tất cả các mặt hàng.” Mẹ đã mua cho Mai một ba lô học sinh có ghi giá 250 000 đồng và mua cho Mi một con thú bông rất đẹp có ghi giá 120 000 đồng. Em hãy tính xem ba lô và con thú bông, mỗi loại được giảm giá bao nhiêu tiền? T

 • Toán lớp 5 Bài 42. Máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn cách bấm máy tính cầm tay phù hợp với mỗi phép tính. Thực hiện các phép tính sau rồi sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả đó. a) 1 975 + 2 025 a) Rô-bốt tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 bằng cách bấm máy tính cầm tay như sau: b) Em hãy tính giá trị của biểu thức 5 + 2 x 3 rồi so sánh với kết quả mà Rô-bốt nhận được. Sử dụng máy tính cầm tay để tính: a) 8% của 35 Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ sô

 • Toán lớp 5 Bài 43. Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Trong hội chợ tại trường, lớp mình đã bán 100 chiếc vòng trang sức. Số tiền thu được sau khi bán vòng được lớp mình gửi tới quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo ở cùng cao. Khi bán hàng, chúng mình đã sử dụng máy tính cầm tay để tính tiền nhanh chóng và chính xác. Các bạn hãy sử dụng máy tính cầm tay để tính số tiền trong mỗi trường hợp dưới đây. Cô Hường đã mau 7 chiếc vòng, mỗi chiếc có giá 25 000 đồng. Hỏi cô Hường cần trả chúng m

 • Toán lớp 5 Bài 44. Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Chọn cách viết tỉ số phần trăm thích hợp cho tỉ số ghi ở mỗi chiếc xe. Số? Thỏ và rùa vào rừng hái nấm, hai bạn hái được tất cả 84 cây nấm. Vì thỏ mải chơi nên chỉ hái được số nấm bằng $frac{2}{5}$số nấm của rùa. Tìm số nấm mà mỗi bạn đã hái. Giá một chiếc ti vi tại cửa hàng là 15 000 000 đồng. Để tri ân khách hàng, cửa hàng đã có đợt khuyến mại giảm giá mỗi chiếc ti vi 8%. a) Hỏi giá tiền một chiếc ti vi đã giảm g

 • Toán lớp 5 Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

  Số? Trong cuộc thi đấu cờ vua của trường, số bạn nam tham gia nhiều hơn số bạn nữ là 10 bạn, số bạn nữ bằng $frac{2}{3}$ số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ tham gia cuộc thi đấu cờ vua đó? Mỗi lần vệ sinh thu gom rác thải, các bạn ở một trường tiểu học đã phân loại rác làm hai loại, loại A gồm giấy, bìa và loại B gồm chai lọ, vỏ hộp. Sau một đợt, cô giáo phụ trách đã cân số rác thải để đưa đi các cơ sở t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close