Toán lớp 5 trang 76 - Phép chia số thập phân - SGK kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính 0,36 : 9, Cho biết 7 657 : 31 = 247. Không thực hiện phép tính, hãy tìm kết quả các phép tính sau ... Rô-bốt chia đều 9,68 yến cá vào 8 khay. Hỏi mỗi khay đựng bao nhiêu yến cá?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 77 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 77 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Cho biết 7 657 : 31 = 247. Không thực hiện phép tính, hãy tìm kết quả các phép tính sau:

a) 765,7 : 31                                     

b) 76,57 : 31                                     

c) 76,57 : 247

Phương pháp giải:

Dựa vào phép tính đã cho để xác định kết quả của các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) 765,7 : 31 =  24,7                        

b) 76,57 : 31 = 2,47                         

c) 76,57 : 247 = 0,31

Hoạt động 1 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 77 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Rô-bốt chia đều 9,68 yến cá vào 8 khay. Hỏi mỗi khay đựng bao nhiêu yến cá?

Phương pháp giải:

Số yến cá ở mỗi khay = tổng số yến cá : số khay

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

8 khay: 9,68 yến cá

1 khay: ? yến cá

Bài giải

Số yến cá ở mỗi khay là:

9,68 : 8 = 1,21 (yến)

Đáp số: 1,21 yến cá

Hoạt động 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 79 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương.

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi tiếp tục chia và có thể cứ làm thế mãi.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 79 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Chọn số thập phân là thương ứng với mỗi phép chia.

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính chia rồi nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 79 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Một con tàu vũ trụ trong 2 giây đi được 103 km. Hỏi trung bình mỗi giây con tàu vũ trụ đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Trung bình mỗi giây con tàu vũ trụ đó đi được số ki-lô-mét = tổng số km con tàu đi được : tổng thời gian tàu đi

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 giây: 103 km

1 giây: ? km

Bài giải

Trung bình mỗi giây con tàu vũ trụ đó đi được số ki-lô-mét là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Đáp số: 51,5 km

Hoạt động 3 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 81 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0. 

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 3 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 81 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Một nhà khảo cổ đã đổ hết 15 $\ell $ dầu vào các rô-bốt chuột chũi, mỗi rô-bốt 0,75 $\ell $ dầu. Vậy có tất cả …….. rô-bốt chuột chũi.

Phương pháp giải:

Số con rô-bốt chuột chũi = số lít dầu : số lít dầu đổ vào mỗi con rô-bốt

Lời giải chi tiết:

Số rô-bốt chuột chũi có tất cả là: 15 : 0,75 = 20 (con rô-bốt)

Vậy có tất cả 20 rô-bốt chuột chũi.

Hoạt động 3 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 81 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Cho biết trên 1,5 ha đất thu hoạch được 3 tấn hạt điều thô. Hỏi trên mỗi héc-ta đất đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn hạt điều thô?

Phương pháp giải:

Số tấn hạt điều thô thu được trên 1 ha = số tấn hạt điều thu hoạch được : số ha đất trồng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1,5 ha: 3 tấn

1 ha:  ? tấn

Bài giải

Mỗi héc-ta đất đó, người ta thu hoạch được số tấn hạt điều thô là:

3 : 1,5 = 2 (tấn)

Đáp số: 2 tấn hạt điều thô

Hoạt động 4 Câu 10

Trả lời câu hỏi Hoạt động 4 trang 82 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị chia ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số chia thì ta viết thêm các chữ số 0 vào bên phải số bị chia cho đủ.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 82 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Một chú rồng nhổ 4 chiếc răng sâu và trả cho nha sĩ 15,4 kg kẹo. Biết số kẹo phải trả khi nhổ mỗi chiếc răng sâu là như nhau. Vậy để nhổ mỗi chiếc răng sâu chú rồng phải trả ? kg kẹo.

Phương pháp giải:

Số kg kẹo phải trả để nhỏ mỗi chiếc răng sâu = Số kg kẹo trả : số cái răng sâu

Lời giải chi tiết:

Để nhổ mỗi chiếc răng sâu chú rồng phải trả số kg kẹo là: 15,4 : 4 = 3,85 (kg)

Vậy để nhổ mỗi chiếc răng sâu chú rồng phải trả 3,85 kg kẹo.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 82 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Mặt sàn một nhà kính trồng rau dạng hình chữ nhật có diện tích 292,8 m2 và chiều rộng 9,6 m. Tính chiều dài của mặt sàn nhà kính đó.

Phương pháp giải:

Chiều dài = diện tích mặt sàn : chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mặt sàn hình chữ nhật

Diện tích: 292,8 m2

Chiều rộng: 9,6 m

Chiều dài: ? m

Bài giải

Chiều dài của mặt sàn nhà kính đó là:

292,8 : 9,6 = 30,5 (m)

Đáp số: 30,5 m

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close