Toán lớp 5 trang 51 - Luyện tập chung - SGK kết nối tri thức

Cân nặng một số loại chất lỏng có dung tích 1 $ell $ như bảng sau .... Từ năm thẻ 5; 1; 7; 0 hãy lập tất cả các số thập phân bé hơn 1.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 51 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Nêu số thập phân thích hợp.

Phương pháp giải:

Muốn viết một số thập phân, trước hết viết phần nguyên, viết dấu "phẩy", sau đó viết phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 51 SGK Toán Kết nối tri thức

a) Tìm số thập phân thích hợp.

b) Số?

2,35 m = …… m ….. cm = ….. cm

4,75 kg = ……. kg …… g = ……. g

Phương pháp giải:

a) Áp dụng cách đổi: 1 cm = 0,01 m ; 1mm2 = 0,01 cm2
1g = 0,001 kg ; 1 ml = 0,001 $\ell $

b) Áp dụng cách đổi: 1 m = 100 cm ; 1 kg = 1 000 g

Lời giải chi tiết:

a) 3 m 45 cm = $3\frac{{45}}{{100}}$ m = 3,45 m                                                

4 cm2 6 mm2 =$4\frac{6}{{100}}$ cm2 = 4,06 cm2

5 kg 256 g =$5\frac{{256}}{{1000}}$ kg = 5,256 kg                                                                     

518 ml = $\frac{{518}}{{1000}}\ell $ = 0,518 $\ell $

b) 2,35 m = 2 m 35 cm = 235 cm                                          

4,75 kg = 4 kg 750 g = 4 750 g

Luyện tập 1 Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 3 trang 51 SGK Toán Kết nối tri thức

Cân nặng một số loại chất lỏng có dung tích 1 $\ell $ như bảng sau:

Quan sát số thập phân trong bảng rồi làm tròn:

a) Đến số tự nhiên gần nhất các số thập phân ứng với dầu ăn và thủy ngân.

b) Đến hàng phần mười các số thập phân ứng với rượu và mật ong.

c) Đến hàng phần trăm các số thập phân ứng với nước biển và hi-đrô lỏng.

Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất, ta so sánh chữ số ở hàng phần mười với 5. Nếu chữ số hàng phần mười bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần mười, ta so sánh chữ số ở hàng phần trăm với 5. Nếu chữ số hàng phần trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm, ta so sánh chữ số ở hàng phần nghìn với 5. Nếu chữ số hàng phần nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

a)

Dầu ăn: 0,9 kg làm tròn đến số tự nhiên gần nhất là 1 kg

Thủy ngân: 13,56 kg làm tròn số tự nhiên gần nhất là 14 kg

b)

Rượu: 0,79 kg làm tròn hàng phần mười là 0,8 kg

Mật ong: 1,36 kg làm tròn hàng phần mười là 1,4 kg

c)

Nước biển: 1,026 kg làm tròn hàng phần trăm là 1,03 kg

Hi-đrô lỏng: 0,07085 kg làm tròn hàng phần trăm là 0,07 kg

Luyện tập 1 Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 4 trang 51 SGK Toán Kết nối tri thức

Từ năm thẻ hãy lập tất cả các số thập phân bé hơn 1.

Phương pháp giải:

Muốn viết một số thập phân, trước hết viết phần nguyên, viết dấu "phẩy", sau đó viết phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

Để các số thập phân lập được bé hơn 1 thì phần nguyên phải là số 0.

Từ năm thẻ số trên ta lập được các số thập phân bé hơn 1 là: 0,157; 0,175; 0,517; 0,571; 0,715; 0,751.

Luyện tập 2 Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 1 trang 52 SGK Toán Kết nối tri thức

Sắp xếp các số thập phân 3,527; 3,571; 2,752; 3,275 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 2,752; 3,275; 3,527; 3,571.

b) Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 3,571; 3,527; 3,275; 2,752.

Luyện tập 2 Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi 2 trang 52 SGK Toán 5 Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Mỗi ô tô chở lượng hàng hóa như hình vẽ. Hỏi ô tô nào chở nhẹ nhất?

Phương pháp giải:

So sánh các số ghi trên các ô tô để xác định ô tô chở nhẹ nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 2,546 tấn < 2,564 tấn < 2,645 tấn

Vậy ô tô A chở nhẹ nhất.

Chọn đáp án A.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close