Lý thuyết Khái niệm số thập phân - Toán 5 Kết nối tri thức

9 dm = $frac{9}{{10}}m{;^{}}frac{9}{{10}}m$viết là 0,9 m; đọc là không phẩy chín mét

Quảng cáo

1. Khái niệm số thập phân

Ta có:

· 9 dm = $\frac{9}{{10}}m{;^{}}\frac{9}{{10}}m$viết là 0,9 m; đọc là không phẩy chín mét.

· 118 cm = $\frac{{118}}{{100}}m{ = ^{}}1\frac{{18}}{{100}}m.$

· $1\frac{{18}}{{100}}m$viết là 1,18 m; đọc là một phẩy mười tám mét.

· Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyênphần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.

· Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

 

2. Hàng của số thập phân. Đọc số thập phân

a)

· Muốn viết một số thập phân, trước hết viết phần nguyên, viết dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân.

· Muốn đọc một số thập phân, trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu phẩy, sau đó đọc phần thập phân.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close