Lý thuyết Hình thang. Diện tích hình thang - Toán 5 Kết nối tri thức

Hình thang ABCD có: Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC

Quảng cáo

1. Hình thang

a) Hình thang

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song

Hình thang ABCD có:

• Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

• Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.

* Hình thang vuông:

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.

b) Đường cao của hình thang

2. Vẽ hình thang

Vẽ hình thang ABCD với hai đáy là AB và DC.

Ta có thể làm như sau:

- Vẽ đoạn thẳng AB.

- Vẽ đoạn thẳng DC song song với đoạn thẳng AB.

- Nối A với D và B với C ta được hình thang ABCD với hai đáy là AB và DC.

3. Diện tích hình thang

Cách tính diện tích hình thang:

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S =  $\frac{{\left( {a{\rm{ }} + {\rm{ }}b} \right){\rm{ }} \times {\rm{ }}h}}{2}$

Trong đó: S là diện tích; a và b là độ dài hai đáy; h là chiều cao.

 

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn, đáy bé ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia đôi kết quả thế nào cũng ra.

(Sưu tầm)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close