Lý thuyết Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số- Toán 5 Kết nối tri thức

1. Cộng hai phân số Thực hiện phép tính: $frac{1}{5} + frac{1}{2} = {?^{}}(l).$

Quảng cáo

1. Cộng hai phân số

Thực hiện phép tính: $\frac{1}{5} + \frac{1}{2} = {?^{}}(l).$

- Quy đồng mẫu số:

Hai mẫu số 5 2 không thể chia hết cho nhau

Lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số (5 x 2 = 10).

$\frac{1}{5} = \frac{{1 \times 2}}{{5 \times 2}} = \frac{2}{{10}};\frac{1}{2} = \frac{{1 \times 5}}{{2 \times 5}} = \frac{5}{{10}}$

- Thực hiện phép cộng:

$\frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{2}{{10}} + \frac{5}{{10}} = \frac{7}{{10}}(l).$

2. Trừ hai phân số

Mai và Việt, ai đổ nước vào bình nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít nước?

Thực hiện phép tính: $\frac{1}{2} - \frac{1}{5} = {?^{}}(l).$

- Quy đồng mẫu số:

$\frac{1}{5} = \frac{{1 \times 2}}{{5 \times 2}} = \frac{2}{{10}};\frac{1}{2} = \frac{{1 \times 5}}{{2 \times 5}} = \frac{5}{{10}}$

- Thực hiện phép trừ:

$\frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{5}{{10}} - \frac{2}{{10}} = \frac{3}{{10}}(l).$

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close