Khái niệm sắc thái nghĩa của từ

Sắc thái nghĩa của từ là gì? Sắc thái nghĩa của từ có bao nhiêu loại?

Quảng cáo

1. Sắc thái nghĩa của từ là gì?

Sắc thái nghĩa của từ là phần nghĩa bổ sung cho nghĩa cơ bản, thể hiện thái độ, cảm xúc, cách đánh giá của người dùng đối với đối tượng được nói đến.

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

Các từ: ăn – xơi, trắng tinh – trắng hếu…

- ăn: tính chất trung tính; xơi: sắc thái trang trọng

- trắng tính: sắc thái nghĩa tích cực (tốt nghĩa); trắng hếu: sắc thái nghĩa tiêu cực (xấu nghĩa)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close