Bài 3 trang 64 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 64 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

- GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA-

- XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-

Mạch nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó

(5’ → 3’ hay 3’ → 5’).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn axit amin có ít bộ ba mã hóa nhất sau đó so sánh với 2 mạch của gen

Sử dụng nguyên tắc bổ sung A - T; G - X; A- U và ngược lại

Lời giải chi tiết

Axit amin có ít bộ ba mã hóa nhất là Ser và Asp, ta chọn Asp

Codon

5'GAU3'

5'GAX3'

Bộ ba trên gen

3'XTA5'

3'XTG5'

Ta thấy 

- GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA-

- XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-

vậy mạch 2 là mạch gốc 

3' -GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA-5'

5'- XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-3'

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải